Αλήθειες από ένα μεγάλο ΕΛΛΗΝΑ, για πολλούς μικρούς…

Για τους σκεπτόμενους Έλληνας:

«Άνθρωπος ανεξαρτήτου χαρακτήρος, μισών τους ληστάς, τους κηφήνας και την οχλοκρατίαν, πρέπει εν Ελλάδι να κάθηται σιωπηλός με την κεφαλήν νεύουσα προς τα κάτω, ως τα εν τοις χαμηλόίς ναοίς της Αιγύπτου φυλλαττόμενα είδωλα. Άτινα, αν ανορθούντο, ήθελον θραύσει ή την στέγην ή την κεφαλήν των..»

Για τα ΜΜΕ ..

«Ο ωφελιμώτερος τρόπος να μεταχειρίζονται μερικοί άνθρωποι το μελάνι των θα ήτον αν εμαύριζαν με αυτό τα υποδήματα των..»

«Ο ποιητής Βωδελαίρος [σσ. ο Μποντλέρ], θέλων να εικονίση το ιδανικόν του σικχαμηρού, παρέστησε πτώμα χοίρου σηπόμενον υπό τα ακτίνας θερινού ηλίου. Το ψοφίμιον κείται ύπτιον επί της χλόης, ανοικτάς έχον τας αγκάλας ως εταίρα προκαλούσα τον εραστήν· η πλευρά αυτού είναι εστιατόριον σκωλήκων, η δε δυσωδία τοσαύτη, ώστε ο διαβάτης λιποθυμεί.

Την δύναμιν της εικόνος ταύτης δεν αμφισβητούμεν·…

νομίζομεν όμως ότι, αν εγνώριζεν ο ποιητής την Ελλάδα, ήθελε προτιμήσει του νεκρού χοίρου ζώντα και υγιαίονοντα αντιπρόσωπον τάξεώς τίνος των παρ’ ημίν δημοσιογράφων.»

Για τον εσωτερικό στρατό κατοχής των δημοσίων κηφηνών και συνδικαλιστών, κομματικές νεολαίες κλπ:

«Η θέσις των παρ’ ημίν πολιτευομένων πολύ ομοιάζει την των αυτοκρατόρων της βυζαντινής Ρωμης, οίτινες προς κατάληψιν του θρόνου συνεμάχουν μετα Φράγκων, Τούρκων, και Βουλγάρων εις ούς αυτοί τε και οι υπήκοοι αυτών επλήρονον λύτρα.

Απαραλλάκτως και οι ημετέροι φατριάρχαι, προς σχηματισμόν ή ενίχυσιν κόμματος , εστρατολογούν εκ των τριόδων μισθοφόρους, ούς επλήρονονδια δημοσίων χρημάτων, ήτοι δια θέσεων περιττών.

Των τοιούτων μισθοφόρων επι τοσούτον επολυπλασιάσθη προϊόντος του χρόνου ο αριθμός και το θράσος, ώστε κατέστησαν σήμερον η μόνη αξιόμαχος δύναμις της Ελλάδος, προ της οποίας και βασιλεία και κυβέρνησις και βουλή και ολόκληρον το έθνος κύπτει το γόνυ μετά τρόμου..»

Για τους προοδευτικούρα και θολοκουλτούρα..(πχ πατήρ τε και υιός Βούτσης!!)

«Η περισσοτέρα μερίς της κοινωνίας ασχημονούσα έχει την θρασύτητα να κατακρίνει τους άλλους. Πρόκειται περί των ανθρώπων εκείνων, οίτινες σκιαμαχούντες ως άλλοι δον κιχώτοι υπερ της ηθικής , δεν βλέπουσι πού υφιστατι το κακόν, πού είναι αναγκαία η θεραπεία, πού υπάρχει το έγκλημα, ούτινος δια της ακηδίας και της ασυγνώστου επιεικείας των γίνονται καθ’ εκάστην συνένοχοι..»

Για την ζήλεια…

«Η ζήλεια, όταν δεν είναι νόσος ιδιοπαθής ως η θεσιθηρία εν Ελλάδι, είναι πάντοτε κακή και οχληρά ασθένεια..Αλλ’ έχει και το καλον ότι ευθύς παύει, άμα εκλείψωσι τα υποθάλποντα αυτήν αίτια, ως η ναυτία τω θαλασσοπλόων, άμα σταματήση το πλοίον»

Ο ορισμός του ανθρώπου

«ζώον λογικόν, έχον ακατάσχετον κλίσιν εις το παραλογίζεσθαι.»

Περί των πολιτικών και των ηγετών της Ελλάδος..

«Η Ελλάς κατηνάλωσε ολόκληρον τεσσαρακονταετίαν εις αγόνους συζητήσεις περί κομμάτων και κομματαρχών. Άπαν δε το χρήμα, αντί έργων χρησίμων προς πόλεμον ή ειρήνην, εδαπάνησεν  εις συντήρησιν κοπαδίου κομματικών κηφήνων, χαριν των οποίων στέργει την πενίαν , την  κακοπραγίαν , την ασημότηα και τους εμπαιγμούς του κοσμου ολου.

Ομολογούμεν  ότι λαός επί τοσούτον χρόνον τοιαύτα ανεχθείς είναι εν μέρει άξιος της τύχης του. Δεν αρνούμεθα ότι οι οπωσδήποτε αποκτήσαντες την πλειονοψηφίαν είχαν την συνταγματικήν αρμοδιότητα να διανείμωσι το αίμα και τον ιδρώτα του μέχρι τελευταίας σταγὀνος  εις τους οπαδούς των.. Προθύμως αναγνωρίζομεν ότι και οι διάδοχοί των έχουσι το κοινοβουλευτικό δικαίωμα να εξακολουθήσωσι την χαραχθείσαν αύλακα μέχρι παντελούς ολέθρου και χρεωκοπίας.

Αλλ’ αν υπό τον αριστερόν μαστόν έχουσι καρδίαν και όχι πέτραν, νομίζομεν ότι καιρός είναι πλέον να παύσωσι σφαγιάζοντες ολόκκηρον εθνος προς συντήρησιν αγέλης κατασκευαστών πλειονοψηφίας»

Για τους σωτήρες της Ελλάδος ..

«Ο τίτλος του διορθωτού του ρωμέϊκου κατήντησε να αμίλλαται κατά την γελοιότητα προς τον τετραγωνισμό του κύκλου»

Για τους ευτυχείς νέους που φεύγουν από την Βλακνοταλιμπανία -Νέα Σοβιετία..

«Σε μακαρίζω διότι απέρχεσαι εκ της Ελλαδος όπου αδύνατον φαίνεται να αναπτύξη ο Έλλην όσην έλαβεν παρά Θεού ικανότητα λαό ευφυίαν»

Για την αντιγραφήν

Ιάσων

Πηγή: http://skeftomasteellhnika.blogspot.gr/2012/10/blog-post_9609.html