Γράφει ο Κώστας Χριστίδης

Δημοσιεύθηκε στην Εστία στις 11 Ιουλίου 2014

Ελλάδα

Ζοῦμε σέ ἕνα κλίμα ἀβεβαιότητας, ἀπαισιοδοξίας καί μιζέριας. Ὑπάρχει δυσπραγία γενικευμένη πού ὠθεῖ πολλούς στά ὅρια τῆς ἀπελπισίας. Τά προβλήματα, ὡς γνωστόν, ὀφείλονται στόν τρόπο λειτουργίας τῆς οἰκονο μίας καί τῆς κοινωνίας μας ἐπί δεκαετίες καί ἔφθασαν σέ ἐκρηκτικό σημεῖο στίς ἀρχές τοῦ 2010. Ἡ πρωταρχική εὐθύνη βαρύνει τό πολιτικό σύστημα καί τόν ἀδηφάγο καί ἀναποτελεσματικό δημόσιο τομέα, ἀσφαλῶς, ὅμως δέν εἶναι ἀμέτοχος εὐθυνῶν καί ὁ ἰδιωτικός τομέας, σημαντικό μέρος τοῦ ὁποίου, σέ ἐπίπεδο μεγάλων, μεσαίων καί μικρῶν ἐπιχειρήσεων, δείχνει σάν νά ἔχει μολυνθεῖ ἀπό τόν δημόσιο τομέα. Προσοδοθηρία, φοροδιαφυγή, προσπάθεια περιορισμοῦ τοῦ ἀνταγωνισμοῦ μέσω πολιτικῶν εὐνοιῶν, δωροδοκίες, ἀσυνέπεια, ἀδιαφορία γιά τό περιβάλλον, εἶναι πρακτικές πού ἔχουν συμβάλει μέ τόν τρόπο τους στήν δημιουργία ἑνός εὐρύτερου, καταστρεπτικοῦ, ἀντι-ἐπιχειρηματικοῦ κλίματος.

Εὐτυχῶς τά φαινόμενα αὐτά, ἄν καί ὄχι σπάνια, δέν ἀποτελοῦν τόν κανόνα. Ἀντιθέτως, πάρα πολλές εἶναι οἱ περιπτώσεις ἐπιχειρήσεων κάθε μεγέθους πού διακρίνονται γιά τήν ὑπευθυνότητα, τήν δημιουργικότητα, τίς καινοτομικές καί ἐξαγωγικές τους ἐπιδόσεις, τό καλό ἐργασιακό κλίμα, τήν προσφορά τους στό κοινωνικό σύνολο. Ἀρκετές ἀπό τίς περιπτώσεις αὐτές ἔρχονται στήν ἐπιφάνεια καί προβάλλονται εὐρύτερα μέ διάφορες ἀφορμές.

Μία τέτοια ἀφορμή ἦταν ἡ πρό ὀλίγων ἑβδομάδων ἀπονομή τῶν (ἐτήσιων) Ἐπιχειρηματικῶν Βραβείων τοῦ ΕΒΕΑ γιά τό ἔτος 2014, μία ἐκδήλωση πού δέν μποροῦσε παρά νά γεμίσει μέ ἐλπίδα καί αἰσιοδοξία ὅσους εἶχαν τήν εὐκαιρία νά τήν παρακολουθήσουν. Οἱ βραβευθεῖσες ἐπιχειρήσεις διακρίνονται γιά τήν διεθνῆ παρουσία καί τήν ἐξαγωγική τους δραστηριότητα, γιά τήν ἀνάπτυξη ἐπώνυμων προϊόντων, γιά τήν ὑπευθυνότητά τους στό περιβάλλον καί τήν ἐν γένει συνεισφορά τους στήν κοινωνία. Θεωρῶ σκόπιμο νά ἀναφερθῶ εἰδικότερα (ἀλλά ὄχι ὀνομαστικά) σέ ὁρισμένες ἀπό αὐτές γιά νά στηρίξω καί νά μεταφέρω τήν αἰσιοδοξία πού πηγάζει ἀπό τήν δραστηριότητά τους.

Νεοσύστατη ἐπιχείρηση (ἱδρυθεῖσα τό 2013), εἰδικευόμενη στήν ἀνάπτυξη καί ἐκμετάλλευση λογισμικοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἐμπορίου, ἔχει δημιουργήσει πλατφόρμα ἠλεκτρονικοῦ ἐμπορίου, στήν ὁποία, ἄν κάποιος διαθέτει προϊόντα ὡς παραγωγική ἑταιρεία, ὡς ἔμπορος ἤ λιανοπωλητής, μπορεῖ νά τά ἀναρτᾶ δωρεάν, συνοδεύοντάς τα μέ φωτογραφίες καί περιγραφές. Ἐπίσης, ὁποιοσδήποτε, μπορεῖ νά ἐπιλέγει ἀπό τά προϊόντα πού ἔχουν ἀναρτηθεῖ, ποιά θά διαθέτει, δημιουργῶντας ἠλεκτρονικό κατάστημα, γρήγορα καί δωρεάν. Ὅταν, τώρα, ἕνας καταναλωτής παραγγείλει προϊόντα, ἡ ἠλεκτρονική πλατφόρμα εἰδοποιεῖ τούς προμηθευτές καί τά συγκεντρώνει, τά ἀποστέλλει στόν καταναλωτή, εἰσπράττει τά χρήματα, ἀποδίδει στόν προμηθευτή αὐτά πού ἔχει ζητήσει γιά τό προϊόν καί ἀμείβει μέ προμήθεια τό κατάστημα. Ἁπλή, καινοτόμος, ἐξυπηρετική ἰδέα καί ἐφαρμογή!

Φαρμακευτική ἑταιρεία, ἀμιγῶς ἑλληνική, ἐξάγει σέ 85 χῶρες καί στίς 5 ἠπείρους, ἀπασχολεῖ περισσότερους ἀπό 150 ἐρευνητές καί συνολικά 900 καί πλέον ἐργαζόμενους, ἔχοντας δημιουργήσει μέσα στά τελευταῖα χρόνια τῆς κρίσης πάνω ἀπό 400 νέες θεσεις ἐργασίας!Ἀντιστοίχως, ὁ κύκλος ἐργασιῶν τῆς ἑταιρείας ἔχει δεκαπλασιασθεῖ, περίπου, ἐντός τῆς τελευταίας δεκαετίας, χάρη στήν ἔμφαση πού δίνει στό τρίπτυχο: Ἔρευνα – Ἐξωστρέφεια – Ἐπενδύσεις.

Τρίτη ἑταιρεία, πού διακινεῖ φροῦτα καί λαχανικά, ἔχει ἀναπτύξει καί ἐφαρμόσει καθετοποιημένο πρωτόκολλο σέ ψηφιακή μορφή πού παρέχει τήν δυνατότητα, σέ κάθε καταναλωτή πού τό ἐπιθυμεῖ, ἀμφίδρομης ἐπικοινωνίας μέ τήν ἑταιρεία γιά κάθε πρόταση, παρατήρηση, παράπονο ἤ καταγγελία ἀναφορικά μέ τό προϊόν πού προμηθεύτηκε. Ἡ διαδικτυακή παρακολούθηση σέ πραγματικό χρόνο τῶν δεδομένων καλλιέργειας καί ἡ μή παραλαβή κατά τήν εἴσοδό τους ἀκατάλληλων προϊόντων ἐνίσχυσε τήν σχέση ἐμπιστοσύνης μέ τούς καταναλωτές καί τούς προμηθευτές, διασφάλισε τήν ροή ἀπολύτως ἐλεγχόμενων προϊόντων, μείωσε τό κόστος παραγωγῆς μέ ἄμεσο οἰκονομικό ὄφελος τῶν παραγωγῶν ἕως καί 30%, ἐνῶ συνέβαλε καί στήν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας ἀπό τήν ἀλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων. Ἤδη, αὐτήν τήν ἐξαιρετικά ἐπιτυχημένη ἐφαρμογή χρησιμοποιεῖ καί μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ἁλυσίδες χονδρικῆς καί λιανικῆς πώλησης τῆς χώρας.

Θά μποροῦσε κανείς νά παραθέσει πολλά περισσότερα παραδείγματα. Ὁ κόσμος τῶν ἐπιχειρήσεων ἀλλάζει καί μαζί τους ἀλλάζει ὁ κόσμος ὅλος. Ὅπως συμβαίνει σέ ὅλα τά πλάτη καί μήκη τῆς γῆς, ἔτσι καί στήν Ἑλλάδα ὑπάρχουν ὑγιεῖς ἐπιχειρήσεις καί ἐπιχειρηματίες, παλαιότεροι καί νεότεροι, πού διαθέτουν καινοτόμες ἰδέες γιά τήν βελτίωση τῆς ζωῆς τῶν συνανθρώπων τους. Δίνοντας διέξοδο στόν δημιουργικό δυναμισμό πού ἔχουν μέσα τους, πέραν ἀπό τά ἄμεσα οἰκονομικά ὀφέλη, κατανοοῦν ὅτι οἱ δραστηριότητές τους πρέπει νά βελτιώνουν ὄχι μόνον τίς συνθῆκες τῆς δικῆς τους ζωῆς, ἀλλά καί τίς συνθῆκες ὅλων ἐκείνων τούς ὁποίους ἐπηρεάζουν, ὅλα τά ἐνδιαφερόμενα μέρη, ὅπως εἶναι, παράλληλα μέ τούς μετόχους, οἱ ἐργαζόμενοι, οἱ πελάτες, οἱ προμηθευτές, οἱ ἀνταγωνιστές, οἱ τοπικές καί οἱ εὐρύτερες κοινωνίες.

Πρός τήν κατεύθυνση αὐτή κινοῦνται ὁλοένα περισσότερες ἐπιχειρήσεις, παγκοσμίως καί στήν χώρα μας. Οἱ λαμπρές αὐτές ἐπιχειρήσεις, βραβευόμενες ἤ μή, ὑπάρχουν, ἀντιπαλαίουν πρός μύριες ὅσες ἀντιξοότητες καί μεγαλουργοῦν. Εἶναι κύτταρα παραγωγῆς πλούτου, γνώσεων καί καινοτομιῶν. Εἶναι βασικοί καί ἀναντικατάστατοι συντελεστές προόδου, πραγματικῆς καί διατηρήσιμης στόν χρόνο καί ὄχι ἁπλῶς ὡς «πρόσημο».

Εἶναι νησίδες πού γεννοῦν αἰσιοδοξία, ἐλπίδα καί πίστη ὅτι στό ὁρατό μέλλον εἶναι ἱκανές νά ἀλλάξουν τήν πορεία τῆς Ἑλλάδας πρός τό καλύτερο.