Κεντρικό άρθρο εφημερίδας Εστία στις 12 Σεπτεμβρίου 2014

vouli_ktirio

Ἡ «Ἑστία» ἔχει προτείνει τήν προκήρυξη δημοψηφίσματος, στό ὁποῖο νά ἐρωτηθῆ ὁ λαός ἄν ἐπιθυμῆ να ἐκλεγῆ ὁ νέος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀπό τήν σημερινή Βουλή, ὥστε νά ἀποφευχθοῦν οἱ πρόωρες ἐκλογές. Ἡ πρότασις προφανῶς δέν ἔτυχε ἀνταποκρίσεως, παρ’ ὅτι θά μποροῦσε νά ἀποτελέση τήν ἀπάντηση-καταλύτη στίς ἀπειλές τοῦ Σύριζα καί τοῦ ἀρχηγοῦ του γιά πρόωρη διάλυση τῆς Βουλῆς.

Σήμερα ἡ «Ἑστία» θά προτείνη κάτι ἐναλλακτικό, συναφές πρός τήν ἐν λόγω πρόταση. Ἀντί τό δημοψήφισμα νά ἔχη ὡς μοναδικό ἐρώτημα τό θέμα τῆς προώρου διαλύσεως τῆς Βουλῆς, θά μποροῦσαν νά ἐρωτηθοῦν οἱ πολίτες ἄν ἐπιθυμοῦν νά προωθηθῆ ἡ συνταγματική ἀναθεώρησις τήν ὁποία ἔχει προαναγγείλει ὁ Πρωθυπουργός, ὅπου περιλαμβάνεται καί ἡ θέσπισις ρήτρας γιά νά μήν διαλύεται πρόωρα ἡ Βουλή.

Συγκεκριμένα, μέ τό δημοψήφισμα οἱ πολίτες θα κληθοῦν νά ἀπαντήσουν:

– Ἄν συμφωνοῦν ἤ ὄχι νά δρομολογηθῆ ἡ διαδικασία ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος ἀπό τήν παροῦσα Βουλή, ὥστε ἡ ἑπόμενη Βουλή νά κηρυχθῆ Ἀναθεωρητική.

– Ποιές μεταβολές συμφωνοῦν νά γίνουν στό Σύνταγμα, βάσει τῶν σχετικῶν προτάσεων πού ἐξήγγειλε πρό τετραμήνου ὁ Πρωθυπουργός.

Οἱ προτάσεις Σαμαρᾶ

Ὑπενθυμίζεται ὅτι στίς 8 Μαΐου, σέ εἰδική ἐκδήλωση στό Μέγαρο Μουσικῆς, ὁ κ. Σαμαρᾶς εἶχε ἀνακοινώσει τίς προτάσεις τῆς Νέας Δημοκρατίας γιά τήν συνταγματική ἀναθεώρηση. Οἱ κυριώτερες ἀπό αὐτές εἶναι:

 • Ἄμεση ἐκλογή τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἀπότόν λαό καί ἐνίσχυση τῶν ἁρμοδιοτήτων του, ὥστε να ἀνακτήση τόν ρυθμιστικό του ρόλο.
 • Καθιέρωση χρονικῶν ὁρίων τῆς θητείας τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί ἰσχυρές ἐγγυήσεις γιά νά ἐξαντλεῖται ἡ διάρκεια τῆς κοινοβουλευτικῆς περιόδου.
 • Μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν βουλευτῶν, ἀσυμβίβαστο  τοῦ ἀξιώματος τοῦ ὑπουργοῦ μέ τήν ἰδιότητα τοῦ βουλευτοῦ καί κατάργηση τῆς εἰδικῆς παραγραφῆς γιά τά ποινικά ἀδικήματα ὑπουργῶν.
 • Μικρό καί εὐέλικτο κυβερνητικό σχῆμα καί θεσμός τριῶν μονίμων ὑπηρεσιακῶν ὑφυπουργῶν (Ἀμύνης, Ἐξωτερικῶν καί Προϋπολογισμοῦ) πενταετοῦς θητείας.
 • Ἀλλαγή τῶν διατάξεων περί βουλευτικῆς ἀσυλίας, ὥστε αὐτή νά ἰσχύη μόνο γιά θέματα πού ἅπτονται τῆς ἀσκήσεως βουλευτικῶν καθηκόντων.
 • Κατάργηση ὅλων τῶν προνομίων τῶν βουλευτῶν πού δέν ἔχουν σχέση μέ τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους.
 • Διαφάνεια στά οἰκονομικά τῶν κομμάτων καί ἀλλαγή τοῦ τρόπου ἐλέγχου τοῦ «πόθεν ἔσχες» τῶν πολιτικῶν, ὥστε ὁ ἔλεγχος νά καταστῆ οὐσιαστικός.
 • Καθιέρωση σταθεροῦ ἐκλογικοῦ συστήματος πού θά μπορῆ νά τροποποιεῖται μόνο ἀπό αὐξημένη πλειοψηφία τῶν 3/5 τῆς Βουλῆς.
 • Ἄρση τῆς ἀπαγορεύσεως γιά τήν ἵδρυση ἀνωτάτων ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων ἀπό ἰδιωτικούς φορεῖς.
 • Ἐξορθολογισμός τῶν διατάξεων γιά τά ΜΜΕ, ὥστε νά ἐνισχυθῆ ἡ διαφάνεια καί ἡ ἀντικειμενικότητά τους.
 • Ἐνίσχυση τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Δικαιοσύνης στα πλαίσια τῆς πλήρους διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν.
 • Ἵδρυση Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου πού θά ἀποφαίνεται ταχύτατα γιά τήν συνταγματικότητα τῶν νόμων.
 • Ἵδρυση εἰδικοῦ τμήματος στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας γιά τήν ἐπίσπευση τῆς ἐκδικάσεως ὑποθέσεων ὑψίστης σημασίας.
 • Ἀναθεώρηση τῶν διατάξεων γιά τά δημοψηφίσματα, ὥστε νά προβλέπεται ἡ διενέργειά τους καί κατόπιν  λαϊκῆς πρωτοβουλίας.
 • Προστασία τῆς ἐθνικῆς ταυτότητος καί τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης.

Πολιτική δέσμευσις

Ὁ Πρωθυπουργός εἶχε ἐξαγγείλει τότε ὅτι ἡ διαδικασία τῆς συνταγματικῆς ἀναθεωρήσεως θά δρομολογηθῆ τό φθινόπωρο, μέ τήν σύγκληση τῆς Ὁλομελείας τῆς Βουλῆς. Ὅπερ καί λογικά θά γίνη. Ὅμως ἡ ὅλη διαδικασία θά μποροῦσε νά ἐνισχυθῆ σημαντικά ἄν παράλληλα ἐρωτᾶτο ὁ ἑλληνικός λαός, μέ τήν μορφή δημοψηφίσματος. Τόσο ὡς πρός τήν βούλησή του να δρομολογηθῆ ἡ Ἀναθεώρησις, ὅσο καί ὡς πρός τις ἀλλαγές καθ’ ἑαυτές, οἱ ὁποῖες θά μποροῦσαν νά συμ πτυχθοῦν σέ 10 τό πολύ ἐρωτήματα.

Μέσα στά ἐρωτήματα αὐτά θά περιείχετο καί τό περί μή προώρου διαλύσεως τῆς Βουλῆς κατά τήν διαδικασία ἀναδείξεως Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, το ὁποῖο ἔχει προτείνει ἡ «Ἑστία» ὡς ἀπάντηση στις ἀπειλές Τσίπρα. Ὁπότε ἐκ τῶν πραγμάτων θά ἀπεφαίνετο ὁ λαός ἄν ἐπιθυμῆ ἤ ὄχι τήν διάλυση τῆς παρούσης Βουλῆς καί τήν διενέργεια προώρων ἐκλογῶν, γεγονός πού θά ἐδέσμευε πολιτικά τήν συντριπτική πλειονότητα τῶν νῦν βουλευτῶν (τουλάχιστον 180) νά ὑπερψηφίσουν τόν προτεινόμενο νέο Πρόεδρο.

Ἡ πρότασις περί προκηρύξεως δημοψηφίσματος γιά τό Σύνταγμα καί τίς ἐκλογές ὑπερβαίνει τήν πρώτη πρόταση μέ τό ἕνα καί μόνο ἐρώτημα. Εἶναι πολιτικά καί δημοκρατικά πολύ πιό ἰσχυρή. Θέτει τούς πάντες πρό τῶν εὐθυνῶν τους. Ἐπιθυμοῦν οἱ πολίτες νά γίνουν οἱ σπουδαῖες θεσμικές τομές πού ἔχει ἐξαγγείλει ὁ Πρωθυπουργός; Ἄν ναί, τότε πῶς νομιμοποιεῖται μία μειοψηφία 121 βουλευτῶν νά τορπιλλίση τήν ὅλη διαδικασία, μόνον καί μόνον γιά νά ρίξη τήν Κυβέρνηση καί νά διεκδικήση ἐκείνη τήν ἐξουσία;