Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 23 Οκτωβρίου 2014

 Fortsakis

Ὁ στοιχειώδης ἔλεγχος τῆς εἰσόδου στό Πανεπιστήμιο

 

Σκεφθεῖτε πρός στιγμήν, τό κύριο θέμα τῆς πολιτικῆς ἀντιπαραθέσεως στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες νά ἦταν τό ἄν θα ἐπετρέπετο ἡ εἴσοδος στόν καθένα καί, χωρίς κανέναν ἔλεγχο, στά κεντρικά διοικητικά κτίρια τῶν πανεπιστημίων Χάρβαρντ ἤ ΜΙΤ. Ἤ τό ζήτημα πού θά ἐδίχαζε τούς πολιτικούς στήν Βρεταννία νά ἦταν τό ἄν θά μποροῦσε νά εἰσέρχεται ὁ καθένας, ἤ ὁμάδες προσώπων σέ «μπουλούκια», στο κεντρικό κτίριο τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου ἤ στις αἴθουσες τῆς Συγκλήτου, μέ δυνατότητα, λόγω ἐλλείψεως ἐλέγχου, νά διακόπτουν βίαια τίς συνεδριάσεις.

Ὁ γενναῖος Πρύτανις

 Τά ἀνωτέρω θά ἦταν ἀδιανόητα στίς ΗΠΑ, στήν Βρεταννία, στήν Γαλλία, στήν Γερμανία καί σέ ὁποιοδήποτε ἄλλο εὐνομούμενο κράτος. Στήν Ἑλλάδα ὅμως, αὐτό ἦταν κατά το τελευταῖο διήμερο τό κυρίαρχο θέμα τῆς ἐπικαιρότητος. Ὁ νέος Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Θ. Φορτσάκης, ἐκτελῶντας παλαιότερες ἀποφάσεις ἔθεσε σέ ἐφαρμογή κάποια στοιχειώδη μέτρα γιά τήν ἀσφάλεια τοῦ Πανεπιστημίου, τῶν ἐγκαταστάσεων καί τοῦ ἐξοπλισμοῦ του. Καί καθόρισε ὅτι στό κεντρικό του κτίριο ὅπου ἑδρεύουν οἱ διοικητικές του ὑπηρεσίες, κατά τήν εἴσοδο ὁ ἐπισκέπτης θά ἐπιδεικνύη τήν ταυτότητά του καί θά λέει σέ ποιά ὑπηρεσία μεταβαίνει. Δηλαδή ὅ,τι γίνεται σέ κτίρια ὅπου ἑδρεύουν δημόσιες ὑπηρεσίες ἤ ἐπιχειρήσεις πού δέν εἶναι ξέφραγο ἀμπέλι.

Μάλιστα ὁ κ. Φορτσάκης, προκειμένου νά καταδείξη το αὐτονόητο, εἶπε καί κάτι ἀκόμη: Ὅτι τό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν κάνει ὅ,τι πράττει στά δικά του γραφεῖα ἐπί τῆς Πλατείας Κουμουνδούρου ὁ Σύριζα. Ὑποθέτουμε ὅτι ἄν θέλη κάποιος ἤ μία ὁμάδα προσώπων νά εἰσέλθη στά κεντρικά γραφεῖα τοῦ Σύριζα, θά ἐρωτηθῆ ποῦ πηγαίνει. Αὐτό τό «ἐμπᾶτε σκύλοι ἀλέστε» δέν ἰσχύει πουθενά, οὔτε κάν στά γραφεῖα τοῦ Σύριζα. Ἐν τούτοις ὁ Σύριζα θέλει νά τό ἐπιβάλη μέ το «ἔτσι θέλω» στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Καί τοῦτο παρά το γεγονός ὅτι τό ἐν λόγω ἵδρυμα ἔχει κατά καιρούς ὑποστῆ ζημιές πολλῶν ἑκατομμυρίων εὐρώ ἀπό βανδαλισμούς καί κλοπές, λόγω ἀκριβῶς τοῦ πλημμελοῦς ἐλέγχου τῶν εἰσερχομένων σε αὐτό, εἰς τό ὄνομα τοῦ πανεπιστημιακοῦ ἀσύλου.

Βέβαια γιά νά δικαιολογήση τήν ἐξοφθάλμως ἀκραία θέση του, ὁ Σύριζα ἐπικαλεῖται κάτι ἄλλο. Συντάσσεται μέ τους ἀπολυθέντες καί ὑπό μετάταξη διοικητικούς ὑπαλλήλους τοῦ Πανεπιστημίου καί διατείνεται ὅτι ἡ φύλαξις τῶν ἐγκαταστάσεών του δέν εἶναι δουλειά ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν ἀσφαλείας, ἀλλά τῶν ἐντεταλμένων φυλάκων. Μέ τήν διαφορά ὅτι αὐτό δέν εἶναι θέμα πού θά ἔπρεπε νά ἀπασχολῆ τήν Κυβέρνηση, τήν Ἀντιπολίτευση ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο κόμμα ἤ βουλευτή. Τό Πανεπιστήμιο εἶναι αὐτοδιοικούμενο καί τό τί γίνεται μέσα σέ αὐτό ἀποφασίζεται ἀπό τήν Σύγκλητο. Πόσο μᾶλλον ὅταν πρόκειται γιά τόν τρόπο προστασίας τῶν ἐγκαταστάσεών του. Ὅπως πολύ σωστά εἶπε ὁ κ. Φορτσάκης, «τά κόμματα ἄς μᾶς ἀφήσουν νά κάνουμε τήν δουλειά μας»!

Ὅλα αὐτά, σέ ὁποιοδήποτε ἄλλο μέρος τοῦ πολιτισμένου κόσμου εἶναι αὐτονόητα. Στήν Ἑλλάδα ὅμως δέν εἶναι. Και εὐτυχῶς πού βρέθηκε ἕνας γενναῖος Πρύτανις, ὁ ὁποῖος δεν φαίνεται νά πτοεῖται ἀπό τίς βίαιες ἀντιδράσεις καί τήν χθεσινή εἰσβολή στό γραφεῖο του καί φέρεται ἀποφασισμένος νά ἐπιβάλη τό αὐτονόητο. Ἀλλά μέχρι νά τό πετύχη, πρέπει νά διατρέξη ἕναν Μαραθώνιο. Διότι στήν Ἑλλάδα τίποτε δεν εἶναι αὐτονόητο. Μόλις προσπαθήση κάποιος νά ἐπιβάλη στοιχειώδη τάξη ἐκεῖ ὅπου ἐπικρατεῖ ἡ ἀπόλυτη ἀναρχία και νά ἐξασφαλίση τίς συνθῆκες πού ἀπαιτοῦνται γιά νά ἐπιτελέση ἀποτελεσματικά τό ἔργο του – ἐν προκειμένω τήν ἠρεμία καί τήν τάξη στό Πανεπιστήμιο ὥστε νά ἀφοσιωθῆ στό ἐκπαιδευτικό καί ἐρευνητικό του ἔργο – ἐξεγείρονται οἱ πάντες.

Ποιοί ὑποδαυλίζουν 

Αὐτός πού μονίμως ὑποδαυλίζει κάθε ἐξέγερση εἶναι τά μέσα ἐνημερώσεως καί ἰδίως ἡ τηλεόρασις. Ἄν χθές και προχθές, πού ἔγιναν ὑποτίθεται ἐπεισόδια στό Πανεπιστήμιο λόγω τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἐλέγχου ἀπό ἰδιωτική ἑταιρεία ἀσφαλείας, περνοῦσε κανείς ἔξω ἀπό αὐτό, μᾶλλον δέν θά καταλάβαινε ὅτι συνέβαινε κάτι σοβαρό. Ἄν ὅμως ἔβλεπε τά κανάλια, τόσο στίς πρωϊνές ἐκπομπές πού λειτουργοῦν ὡς …ἐγερτήρια τῶν ἐπαναστατικῶν ἐνστίκτων τῶν τηλεθεατῶν ἤ στα βραδυνά δελτία εἰδήσεων, θά ἀπεκόμιζε τήν ἐντύπωση ὅτι εἶχε προηγηθῆ κάποιος πόλεμος. Μέ βουλευτές νά εἰσβάλλουν ἀκολουθούμενοι ἀπό «μπουλούκια» ἀγνώστων στην εἴσοδο τοῦ Πανεπιστημίου καί νά ἀπαιτοῦν ἀπό τούς ἰδιωτικούς φύλακες νά τούς ἐπιτρέψουν τήν εἴσοδο. Ἄν αὐτό γινόταν σέ ὁποιαδήποτε ἄλλη χώρα, εἶναι ἀμφίβολο ἄν θά εἶχε ἀπασχολήσει τά μέσα ἐνημερώσεως. Θά ἐθεωρεῖτο θέμα τριτευούσης σημασίας, ἀνάξιο οἱασδήποτε προβολῆς.

Νά ὅμως πού στήν Ἑλλάδα ἡ ἱστορία αὐτή παρουσιάζεται ὡς κύριο θέμα ἀπό τά περισσότερα τηλεοπτικά δελτία εἰδήσεων ἐπί τρεῖς ἡμέρες! Καί ἄν δέν γνωρίζετε πῶς «κατασκευάζονται» τά θέματα, δέν ἔχετε παρά νά διερωτηθῆτε πῶς βρέθηκαν οἱ κάμερες στό Πανεπιστήμιο την πρώτη ἡμέρα τῆς εἰσβολῆς. Προφανῶς ὅλο τό θέμα ἦταν ἐκ τῶν προτέρων «στημένο». Ἀλλά καί ἄν ἡ λῆψις ἦταν ἐρασιτεχνική, τό γεγονός ὅτι ἡ εἰσβολή προβλήθηκε ἀπό ὅλα τά κανάλια, τά ὁποῖα ἔσπευσαν ἐπί τόπου γιά νά κάνουν «ρεπορτάζ» καί νά μεταδώσουν μαρτυρίες γιά το συμβάν, δείχνει ποιοί ἐν τέλει τορπιλλίζουν κάθε προσπάθεια γιά νά ἐφαρμοσθῆ το αὐτονόητο. Ἀναλογισθεῖτε τί συνέπειες ἔχουν ὅλα αὐτά στήν ἐκπαίδευση.