Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 25 Οκτωβρίου 2014 

vote

Ὥστε νά ἀποφευχθοῦν οἱ πρόωρες ἐκλογές 

 

Τό σοβαρώτερο πολιτικό καί ἐθνικό θέμα πού ἀντιμετωπίζει σήμερα ὁ τόπος εἶναι ὁ κίνδυνος προώρου διαλύσεως τῆς Βουλῆς τόν προσεχῆ Φεβρουάριο, λόγω τυχόν ἀδυναμίας ἐκλογῆς νέου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Τό ἐνδεχόμενο αὐτό θά εἶναι καταλυτικό γιά τον τόπο. Ὄχι τόσο ὡς πρός τό ποιό κόμμα θά ἐκλεγῆ, ἀφοῦ οἱ ἐπιλογές τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι ἀπολύτως σεβαστές, ἀλλά ὡς πρός τό τί θά ἔχη γίνει μέχρι τότε. Θα προκληθῆ τέτοια ἀναστάτωσις στήν οἰκονομία καί στις ἀγορές, ὥστε ὅλοι οἱ κόποι καί οἱ θυσίες στίς ὁποῖες ὑπεβλήθη ἡ μεγάλη πλειονότης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ για νά φθάσουμε ἕως ἐδῶ μπορεῖ νά ἀποβοῦν χαμένες.

Ἐφιαλτικό σενάριο 

Ἐνόσω θά πλησιάζουμε πρός τίς ψηφοφορίες στην Βουλή γιά τήν ἀνάδειξη νέου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἡ ἀβεβαιότης καί ἡ ἀνησυχία θά ἐντείνονται καί πιθανώτατα θά ἔχουν δραματικές ἐπιπτώσεις στήν ἑλληνική οἰκονομία. Τά ἐπιτόκια δανεισμοῦ ἐνδεχομένως θά ἐκτιναχθοῦν ἐκ νέου σέ ἀπαγορευτικά ὕψη, τό Χρηματιστήριο λογικά θά καταρρεύση, θά ἀνασταλῆ κάθε δυνητική ἐπένδυσις ἤ ἐπιχειρηματική ἀπόφασις μέχρι νά ξεκαθαρίση τό πολιτικό τοπίο καί ἴσως – τό πλέον ἐπικίνδυνο – θα παρατηρηθῆ μαζική φυγή κεφαλαίων πρός τό ἐξωτερικό, ὅπως ἔγινε καί κατά τό διάστημα μεταξύ τῶν δύο ἐκλογῶν (Μαΐου καί Ἰουνίου) τοῦ 2012. Μάλιστα ἄν τελικῶς ὁδηγηθοῦμε σέ πρόωρες ἐκλογές τόν Μάρτιο καί ἀπό αὐτές προκύψη ἀκυβερνησία, τότε ἡ καταστροφή θά εἶναι καθολική. Τό σενάριο αὐτό θά εἶναι ὄντως ἐφιαλτικό.

Ἑπομένως τό κύριο πολιτικό καί ἐθνικό ζητούμενο σήμερα εἶναι νά ἀποφευχθῆ αὐτό τό ἐνδεχόμενο. Πολλῶ μᾶλλον ἀφοῦ, ἄν συμβοῦν αὐτά, ἡ χώρα θά χάση μία ἀκόμη εὐκαιρία γιά νά ἀποκαταστήση τίς συνταγματικές ἀτέλειες πού εἶναι κατά βάθος ὑπαίτιες τῆς σημερινῆς κρίσεως. Εἶναι σοβαρό λάθος λ.χ. τό ὅτι μία κοινοβουλευτική μειοψηφία 121 βουλευτῶν μπορεῖ νά προκαλέση – κατά τήν ἐκλογή ἑνός Προέδρου χωρίς οὐσιαστικές ἁρμοδιότητες – τήν πρόωρη διάλυση τῆς Βουλῆς. Αὐτό ἀντιβαίνει στήν πάγια κοινοβουλευτική ἀρχή τῆς «δεδηλωμένης».

Μία Κυβέρνησις πού ἔχει ὑπερψηφισθῆ ἀπό τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτῶν κανονικά δέν θά ἔπρεπε να μπορῆ νά ἀνατραπῆ, παρά μόνον ἀπό ἀνάλογη πλειοψηφία. Καί εἶναι αὐτός ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο φθάσαμε ἐκεῖ πού φθάσαμε σήμερα. Οἱ μοιραῖες ἐκλογές τοῦ Ὀκτωβρίου 2009 ἔγιναν ἐπειδή ὁ τότε ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἀπείλησε ὅτι θά ἔρριχνε τήν ἐκλεγμένη Κυβέρνηση κατά τήν προεδρική ἐκλογή τοῦ 2010.

Ὅμως ἐκτός ἀπό τήν ἐν λόγω συνταγματική ἀτέλεια, ὑπάρχουν καί ἄλλες. Τίς ἔχει προσδιορίσει ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός, μέ τίς ἀνακοινωθεῖσες προτάσεις τῆς Νέας Δημοκρατίας γιά τήν συνταγματική ἀναθεώρηση. Συγκεκριμένα:

  • Ὁ τρόπος ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας (ἀπό τήν Βουλή ἤ ἀπ’ εὐθείας ἀπό τόν λαό). Τό ἤδη ἀναφερθέν θέμα τῆς μή προώρου διαλύσεως τῆς Βουλῆς. Ἡ μείωσις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Βουλευτῶν. Τό ἀσυμβίβαστο Ὑπουργοῦ-Βουλευτοῦ. Ἡ ἀλλαγή τοῦ νόμου περί εὐθύνης Ὑπουργῶν. Ἡ μείωσις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μελῶν τῆς Κυβερνήσεως. Ὁ περιορισμός τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας. Ἡ κατάργησις τῶν βουλευτικῶν προνομίων. Ἡ ἀναθεώρησις τοῦ «πόθεν ἔσχες». Ἡ καθιέρωσις σταθεροῦ ἐκλογικοῦ συστήματος. Ἡ δυνατότης ἱδρύσεως μή κρατικῶν πανεπιστημίων. Ὁ ἐξορθολογισμός τῶν διατάξεων γιά τά ΜΜΕ. Ἡ ἐνίσχυσις τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Δικαιοσύνης. Ἡ ἵδρυσις Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου. Ἡ ταχύτερη ἐκδίκασις ὑποθέσεων ὑψίστης σημασίας ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας. Ἡ καλύτερη προστασία τῆς ἐθνικῆς ταυτότητος καί τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης.

Ἡ λαϊκή ἐτυμηγορία 

Ὅλα αὐτά πού εἶναι ἐπιτακτικῶς ἀναγκαῖα νά γίνουν, προϋποθέτουν τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος. Ὁ δε Πρωθυπουργός ἔχει δηλώσει ὅτι ἡ σχετική διαδικασία θα δρομολογηθῆ ἀπό τήν παροῦσα Βουλή καί μάλιστα ἄμεσα.

Ὅπερ σημαίνει ὅτι ἡ τυχόν πρόωρη διάλυσις τῆς Βουλῆς θα διακόψη στήν μέση καί τήν διαδικασία τῆς συνταγματικῆς ἀναθεωρήσεως πού θά ἔχη πιθανώτατα ἀρχίσει. Δηλαδή ἐκτός ἀπό τίς τραγικές οἰκονομικές συνέπειες πού θά ἔχουν οἱ πρόωρες ἐκλογές, θά ἔχουν καί θεσμικές συνέπειες, ἀφοῦ θά χαθῆ γιά ἀρκετά χρόνια ἡ εὐκαιρία ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος καί διορθώσεως τῶν ἀτελειῶν του. Καί ὅλα αὐτά, ἐπειδή ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως θέλει νά παίξη τό δικό του πολιτικό παιγνίδι.

Ἡ «Ἑστία» ἔχει προτείνει ἕναν πρόσφορο τρόπο γιά να ἀποφευχθοῦν οἱ πρόωρες ἐκλογές, νά ἀποτραπῆ ἡ νέα καταστροφή τῆς οἰκονομίας καί ἐν τέλει νά διασωθῆ καί ἡ διαδικασία ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος, τήν ὁποία προτίθεται νά δρομολογήση ἡ Κυβέρνησις. Πρόκειται για τήν διεξαγωγή δημοψηφίσματος, τό ὁποῖο μπορεῖ νά περιλαμβάνη ἀποκλειστικῶς τό ἐρώτημα γιά τήν ἐκλογή Προέδρου καί τήν ἀποφυγή τῶν προώρων ἐκλογῶν, ἤ νά συνδυασθῆ καί μέ τήν συνταγματική ἀναθεώρηση. Νά ἐρωτηθοῦν οἱ πολίτες τί προτιμοῦν ὥστε νά ἀναλάβουν οἱ ἴδιοι τίς εὐθύνες τους. Στίς δημοκρατίες τά θέματα ἔτσι ἐπιλύονται. Μέ προσφυγή στήν λαϊκή ἐτυμηγορία. Ὄχι μέ πολιτικούς ἐκβιασμούς κοινοβουλευτικῶν μειοψηφιῶν.