Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία την 1η Νοεμβρίου 2014

 vote

Γιά νά ψηφίσουν ἐλεύθερα οἱ βουλευτές, Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας

 

Σέ χθεσινή τηλεοπτική ἐκπομπή τοῦ Mega συμμετεῖχε ὁ βουλευτής τῶν «Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων» κ. Παῦλος Χαϊκάλης. Ὁ ἐν λόγω βουλευτής, μέ παλαιότερη δήλωσή του εἶχε ἀφήσει ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά ψηφίση Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, λέγοντας – και ὀρθῶς – ὅτι αὐτό θά ἐξηρτᾶτο ἀπό τό πρόσωπο πού θά προτείνετο. Χθές ἐν τούτοις, ἐρωτηθείς γιά τό ἴδιο θέμα ἀπέκλεισε κατηγορηματικά τό ἐνδεχόμενο νά ψηφίση Πρόεδρο, ὁποιαδήποτε ὑποψηφιότητα καί ἄν προταθῆ. Διότι, ὅπως εἶπε, μέ τό κλίμα πού ἔχει δημιουργηθῆ τώρα, ἀκόμη καί ἄν συμφωνοῦσε γιά τό προτεινόμενο πρόσωπο καί τό ὑπερψήφιζε, θά κινδύνευε νά κατηγορηθῆ ὅτι ἐξαγοράσθηκε!

Κλίμα τρομοκρατήσεως 

Ὑπό τέτοιο κλίμα, θεωρεῖται σχεδόν ἀδύνατον νά συγκεντρωθῆ ἡ πλειοψηφία τῶν 180 βουλευτῶν πού ἀπαιτεῖται γιά νά ἐκλεγῆ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀπό τήν σημερινή Βουλή. Ἀκόμη καί ἀνεξάρτητοι βουλευτές πού θά ἤθελαν νά δώσουν θετική ψῆφο, ὑπό τίς συνθῆκες αὐτές μᾶλλον θά διστάσουν νά τό πράξουν. Διότι θά φοβηθοῦν, ὅπως το εἶπε ἀπροκάλυπτα ὁ κ. Χαϊκάλης, ὅτι θά κατηγορηθοῦν πώς ἐξαγοράσθηκαν. Καί ὅσοι ἀναλυτές διατείνονται ὅτι τελικά θά συγκεντρωθοῦν οἱ 180 ψῆφοι, διότι εἶναι πρός τό προσωπικό συμφέρον τῶν βουλευτῶν νά μήν διαλυθῆ πρόωρα ἡ Βουλή, ὥστε νά μήν χάσουν την βουλευτική ἀποζημίωση καί τυχόν συνταξιοδοτικά δικαιώματα, εἶναι μᾶλλον ἀφελεῖς. Κατά τήν ὥρα τῆς ψηφοφορίας, ὁ Σύριζα θά δημιουργήση τέτοιο κλίμα τρομοκρατήσεως, ὥστε δύσκολα θά μπορῆ ἕνας ταλαντευόμενος βουλευτής νά ἀποφασίση ἀνεπηρέαστος καί νά ψηφίση ἐλεύθερα αὐτό πού πιστεύει καλύτερο γιά τόν τόπο.

Ἡ «Ἑστία» ἔχει ἤδη προτείνει πῶς μπορεῖ νά ἀντιμετωπισθῆ μέ θεσμικό τρόπο τό θέμα τῆς προώρου διαλύσεως τῆς Βουλῆς. Οἱ ἀριθμητικοί συσχετισμοί εἶναι δεδομένοι καί ἡ λύσις τοῦ προβλήματος εἶναι σχεδόν μαθηματική. Συγκεκριμένα:

  • Ἡ Βουλή ἀπειλεῖται νά διαλυθῆ ἀπό μία κοινοβουλευτική μειοψηφία 121 βουλευτῶν, πού πιθανολογεῖται ὅτι ὑπό τό καλλιεργούμενο κλίμα θά καταψηφίση ὁποιαδήποτε ὑποψηφιότητα προταθῆ γιά τό ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας.
  • Ὅμως ἡ Κυβέρνησις Σαμαρᾶ στηρίζεται ἀπό την ἀπόλυτη πλειοψηφία τῶν βουλευτῶν. Πρόσφατα, κατά τήν ψηφοφορία γιά τήν παροχή ψήφου ἐμπιστοσύνης, ἡ Κυβέρνησις ὑπερψηφίσθηκε ὄχι ἀπό 151, ἀλλά ἀπό 155 βουλευτές.
  • Παράλληλα, οἱ σφυγμομετρήσεις τῆς κοινῆς γνώμης δείχνουν ὅτι ἡ πλειονότης τῶν πολιτῶν δέν ἐπιθυμοῦν τήν πρόωρη διάλυση τῆς Βουλῆς καί τήν διενέργεια ἐκλογῶν. Προτιμοῦν νά ἐκλεγῆ ἕνας Πρόεδρος εὐρείας ἀποδοχῆς.

– Ἐρώτησις: Μπορεῖ ἡ Κυβέρνησις νά ἀξιοποιήση τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία τῆς Βουλῆς καί τήν ἀντίθεση τῶν πολιτῶν στήν διενέργεια προώρων ἐκλογῶν, ὥστε νά παρακάμψη τήν κοινοβουλευτική μειοψηφία πού ἀπειλεῖ νά διαλύση τήν Βουλή;

– Ἀπάντησις: Ναί, μέ προκήρυξη δημοψηφίσματος γιά τό ἴδιο τό θέμα τῆς ἐκλογῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας.

Τό Σύνταγμα ἐπιτρέπει 

Τό Σύνταγμα, στό ἄρθρο 44, παρ. 2 ὁρίζει:

«Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα γιά κρίσιμα ἐθνικά θέματα, ὕστερα ἀπό ἀπόφαση τῆς ἀπόλυτης πλειοψηφίας τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν βουλευτῶν, πού λαμβάνεται μέ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου».

Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἔχει κάθε δικαίωμα νά ἀποφασίση τήν προκήρυξη δημοψηφίσματος καί νά τήν θέση ὑπό τήν ἔγκριση τῆς πλειοψηφίας τῆς Βουλῆς. Ὅσο γιά τό ποιό εἶναι τό κρίσιμο ἐθνικό θέμα, φρονοῦμε ὅτι σήμερα τό κρισιμώτερο ἐθνικό θέμα εἶναι νά μήν διαλυθῆ ἡ Βουλή, τήν στιγμή πού ἀρχίζει ἡ κρίσιμη ἐθνική διαπραγμάτευσις μέ τούς ξένους δανειστές γιά τήν ἀναδιάρθρωση τοῦ δημοσίου χρέους.

Ἑπομένως δέν τίθεται θέμα συνταγματικότητος τοῦ δημοψηφίσματος. Ὅπως ἔχουν διαβεβαιώσει τήν «Ἑστία» διαπρεπεῖς νομικοί, εἶναι ἀπόλυτα νόμιμο. Μάλιστα τό ἐρώτημα τοῦ δημοψηφίσματος θά μποροῦσε, νά περιλαμβάνη – ἐμμέσως ἤ καί εὐθέως – τό θέμα τῆς διαπραγματεύσεως γιά τό χρέος.

Ὅπως ἔχουμε ἤδη γράψει, τό ἐρώτημα τοῦ δημοψηφίσματος θά μποροῦσε νά εἶναι διατυπωμένο ὡς ἑξῆς:

«Ἐν ὄψει τῆς κρίσιμης ἐθνικῆς διαπραγμάτευσης γιά τήν ἀναδιάρθρωση τοῦ δημοσίου χρέους, συμφωνεῖτε νά ἐκλεγῆ ὁ νέος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀπό τήν σημερινή Βουλή, ὥστε νά ἀποφευχθοῦν τυχόν πρόωρες βουλευτικές ἐκλογές;».

Μάλιστα θά ἦταν ἀκόμη καλύτερο ἄν, πρό τοῦ δημοψηφίσματος, οἱ κυβερνητικοί ἑταῖροι (Νέα Δημοκρατία καί ΠΑΣΟΚ) ἀνεκοίνωναν δημοσίως ποιό πρόσωπο προτίθενται νά προτείνουν γιά τό ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Ἄν τό πρόσωπο αὐτό ἦταν μία προσωπικότης καθολικῆς ἀποδοχῆς, κατά προτίμησιν μή προερχομένη ἀπό τόν χῶρο τῆς πολιτικῆς, αὐτό θά ἐνίσχυε σημαντικά τήν πιθανότητα θετικῆς ἐκβάσεως τοῦ δημοψηφίσματος. Παράλληλα, θά εἶχε καί τήν ἔννοια τῆς ἐγκρίσεως τῆς ὑποψηφιότητος ἀπό τόν ἴδιο τόν λαό.

Γενική ἀνακούφισις 

Τό κυριώτερο πλεονέκτημα τῆς διαδικασίας αὐτῆς εἶναι ὅτι ἄν τό δημοψήφισμα προκηρυχθῆ τώρα καί διεξαχθῆ ἐντός 20ημέρου, θά συντμηθῆ στό ἐλάχιστο ὁ χρόνος τῆς πολιτικῆς ἀβεβαιότητος πού τόση ζημιά προκαλεῖ στήν ἑλληνική οἰκονομία. Σκεφθεῖτε ὅτι μέχρι τήν τρίτη προεδρική ψηφοφορία πού θά γίνη στίς 22 Φεβρουαρίου 2015 (στήν ὁποία μπορεῖ νά ἐκλεγῆ Πρόεδρος μέ 180 ψήφους), ἀπομένουν 114 ἡμέρες. Οἱ ὁποῖες μᾶλλον θά ἀποβοῦν ἐφιαλτικές γιά τήν οἰκονομία. Ἐνόσω θά πλησιάζη ἡ ἡμέρα ἐκείνη, Κύριος οἶδε ποῦ θά ἔχουν φθάσει τά ἐπιτόκια δανεισμοῦ, τί κεφάλαια θά ἔχουν ἀναληφθῆ ἀπό τίς τράπεζες καί ποῦ θά ἔχη πέσει τό Χρηματιστήριο. Ὅλες αὐτές οἱ παρενέργειες περιορίζονται σέ ἕνα 20ήμερο. Καί θά εἶναι τέτοια ἡ ἀνησυχία, ὥστε οἱ περισσότεροι πολίτες θά ψηφίσουν με ἀνακούφιση «Ναί» στήν ἐκλογή Προέδρου.

Τό ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος νομικά δέν δεσμεύει τήν Βουλή. Ὅμως ἕνα ἠχηρό «Ναί» ὑπέρ τῆς ἐκλογῆς Προέδρου θά δεσμεύση τούς βουλευτές πολιτικά καί ἠθικά. Καί πάντως θά ἐπιτρέψη στούς βουλευτές ἐκείνους πού προσπαθεῖ νά τρομοκρατήση ὁ Σύριζα, νά ψηφίσουν ἐλεύθερα. Κανένας δέν θά μπορῆ να κατηγορήση οἱονδήποτε ὅτι «ἐξαγοράσθηκε», ἄν ἔχη προηγηθῆ ἡ κατηγορηματική ἐτυμηγορία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ὑπέρ τῆς ἐκλογῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ὥστε νά μήν διαλυθῆ πρόωρα ἡ Βουλή.

– Κύριε Πρωθυπουργέ, τολμῆστε. Τό δημοψήφισμα εἶναι ἡ ἐνδεδειγμένη λύσις. Εἶναι ἡ θεσμική ἀπάντησις στόν ἐκβιασμό τοῦ Σύριζα καί τήν προσπάθεια τρομοκρατήσεως βουλευτῶν. Ἄλλως, στίς ψηφοφορίες τοῦ Φεβρουαρίου τά πράγματα θά καταστοῦν πολύ δύσκολα.