Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 4 Νοεμβρίου 2014 

papulias_tsipras

Ὁ κ. Τσίπρας περιφρονεῖ τό Σύνταγμα

 

 

Τήν 26η Μαΐου 2014, μία ἡμέρα μετά τήν διεξαγωγή τῶν ἐκλογῶν γιά τήν ἀνάδειξη ἐκπροσώπων στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ὁ κ. Τσίπρας ἐπισκέφθηκε, κατόπιν δικοῦ του αἰτήματος, τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Ἐξερχόμενος τότε τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρου ἐδήλωσε ὅτι ἐζήτησε νά διενεργηθοῦν ἐθνικές ἐκλογές γιά νά ἀποκατασταθῆ – ὅπως ἐπί λέξει εἶπε – ἡ δημοκρατική ὁμαλότητα, διότι ὑπάρχει «δυσαρμονία τῆς λαϊκῆς βούλησης μέ την ἐφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική».

Ἡ διενέργεια ἐκλογῶν 

Χθές, πέντε μῆνες μετά τήν ἐπίσκεψη ἐκείνη, ὁ κ. Τσίπρας μετέβη καί πάλι στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, σέ μία προφανῆ προσπάθεια νά τόν ἐμπλέξη στίς δικές του πολιτικές σκοπιμότητες. Μιλῶντας πρός τόν κ. Παπούλια μέ ἀνοικτές τίς τηλεοπτικές κάμερες καί τά μικρόφωνα, εἶπε:

«Πῆρα τήν πρωτοβουλία νά σᾶς συναντήσω διότι βρισκόμαστε ξανά σέ ἕνα κρίσιμο σταυροδρόμι. Οἱ ἐπιλογές πού ἔχουμε νά κάνουμε εἶναι κρίσιμες».

Καί ἀφοῦ ἀναφέρθηκε σέ δῆθεν πολιτική συνεννόηση, τήν ὁποία ὁ ἴδιος τορπιλλίζει μέ τήν στάση του, ζήτησε πάλι τήν διενέργεια ἐκλογῶν.

Ὁ κ. Παπούλιας, προκειμένου νά μήν θεωρηθῆ ὅτι συντάσσεται μέ τόν κ. Τσίπρα στό αἴτημα γιά διενέργεια ἐκλογῶν, τοῦ ἀπήντησε μπροστά στήν κάμερα ὅτι συμφωνεῖ πώς ἡ κατάσταση εἶναι κρίσιμη. Καί στην συνέχεια μίλησε γιά ἀνάγκη ἑνότητος τῶν πολιτικῶν δυνάμεων, ὥστε νά ὑπάρξη «ἕνα ἐλάχιστο συναίνεσης», γιά νά ἀντιμετωπισθοῦν τά οἰκονομικά καί διεθνῆ προβλήματα τῆς χώρας. Ἐκεῖ ἔκλεισαν οἱ κάμερες.

Ἐξερχόμενος ὁ κ. Τσίπρας ἀπό τό Προεδρικό Μέγαρο εἶπε ὅτι ἐζήτησε ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας νά συγκληθῆ τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν, με αἴτημα νά γίνουν ἐκλογές πρό τῆς ἀναδείξεως Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Μάλιστα γιά νά παραστήση τόν συναινετικό, εἶπε ὅτι ἄν ἀποφασισθῆ ἡ προσφυγή στίς κάλπες, θά μποροῦσαν τά κόμματα νά συμφωνήσουν γιά τό πρόσωπο τοῦ νέου Προέδρου πού θα ἐκλεγῆ ἀπό τήν ἑπόμενη Βουλή!

Ἀπό τήν συμπεριφορά τοῦ κ. Τσίπρα προκύπτει ὅτι, ἄν καί ἐπικαλεῖται διαρκῶς την δημοκρατική νομιμότητα καί τήν συνταγματική τάξη, ὁ ἴδιος περιφρονεῖ τό Σύνταγμα.

  • Πρῶτον, διότι τό Σύνταγμα ὁρίζει σαφῶς (ἄρθρο 53) ὅτι «οἱ βουλευτές ἐκλέγονται γιά τέσσερα συνεχῆ ἔτη». Πουθενά δέν ἀναφέρει ὅτι ὁ ἀρχηγός τῆς κοινοβουλευτικῆς μειοψηφίας νομιμοποιεῖται νά ζητῆ ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας την διενέργεια ἐκλογῶν, καί δή λίγες ἡμέρες ἀφ’ ὅτου ἡ Βουλή ἔχει ἀνανεώσει τήν ἐμπιστοσύνη της πρός τήν Κυβέρνηση.
  • Δεύτερον, διότι ἡ περί «δυσαρμονίας» διάταξις, στήν ὁποία στηρίζεται τό αἴτημα Τσίπρα γιά τήν διενέργεια ἐκλογῶν, ἔχει ἐξαλειφθῆ ἀπό τό Σύνταγμα κατά τήν ἀναθεώρηση τοῦ 1985-86. Ὁπότε καί μόνον ἡ ἀναφορά τοῦ ὅρου αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας μπορεῖ νά ἐκληφθῆ ὡς προτροπή πρός αὐτόν νά παραβιάση τό Σύνταγμα.

Πολιτειακή προσβολή 

  • Τρίτον, διότι συνιστᾶ προσβολή πρός τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας νά τόν ἐπισκέπτεται ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως καί νά τοῦ δηλώνη περίπου ὅτι δέν λειτουργεῖ ἡ δημοκρατία! Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, παρ’ ὅτι συνταγματικά θεωρεῖται ἀνεύθυνος, εἶναι Ρυθμιστής τοῦ Πολιτεύματος. Πῶς ἐκστομίζει λοιπόν τέτοια πράγματα ὁ κ. Τσίπρας;
  • Τέταρτον, διότι ἡ πρότασις τοῦ κ. Τσίπρα νά ὑπάρξη συμφωνία γιά τό πρόσωπο τοῦ νέου Προέδρου πρό τῶν ἐκλογῶν, ὑπό τήν προϋπόθεση τῆς διεξαγωγῆς τους, εἶναι ἀντιδημοκρατική. Στήν ἑπόμενη Βουλή μπορεῖ νά ἐκλεγοῦν κόμματα πού δέν συμμετέχουν στήν σημερινή. Πῶς λοιπόν θά τά δεσμεύση προκαταβολικῶς τό σημερινό συμβούλιο ἀρχηγῶν;

Εἶναι φανερό ὅτι τόσο μέ τήν πρό πενταμήνου ἐπίσκεψή του, ὅσο καί μέ τήν χθεσινή, ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως προσπαθεῖ νά ἐμπλέξη τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας σέ ἐπικίνδυνα γιά τήν συνταγματική νομιμότητα παιχνίδια. Τό Σύνταγμα ὁρίζει σαφῶς τίς διαδικασίες γιά τήν ἀνάδειξη Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Καί αὐτές πρέπει νά τηρηθοῦν ἀπαρεγκλίτως. Αὐτό ἄλλωστε διεβεβαίωσε χθές τό ἀπόγευμα ὁ Πρωθυπουργός, μετά τήν δική του συνάντηση μέ τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας.