Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 28 Νοεμβρίου 2014

syriza

Οἱ ἀκραῖες θέσεις τοῦ Σύριζα

 

Ἀναλυτής διεθνοῦς ἐπενδυτικοῦ οἴκου, ἀναφερόμενος στήν ἐνημέρωση πού ἔκαναν κορυφαῖα στελέχη τοῦ Σύριζα σέ ἐκπροσώπους μεγάλων ἐπενδυτικῶν κεφαλαίων στό City τοῦ Λονδίνου, ἔγραψε σέ email ὅτι ὅσοι ἄκουσαν τίς θέσεις τοῦ Σύριζα, ἀντελήφθησαν πώς πρέπει νά πουλήσουν ὅ,τι ἔχουν στήν Ἑλλάδα. Ὁ Σύριζα ἔσπευσε νά χαρακτηρίση τό email ὡς «προβοκάτσια», ἐπισημαίνοντας ὅτι ὁ συντάκτης του δέν ἦταν κάν παρών στήν ἐνημέρωση. Ὁ δέ ἐπενδυτικός οἶκος ἐξέδωσε, χθές τό βράδυ ἀνακοίνωση, στήν ὁποία ἀναφέρει ὅτι «δέν ἔχει ἐπίσημη θέση γιά τήν ἐσωτερική πολιτική κατάσταση τῆς Ἑλλάδας ἤ ὁποιασδήποτε ἄλλης χώρας».

Ὅ,τι καί ἄν ἰσχύη, σημασία ἔχει πώς τό κακό ἔγινε. Καί γι᾽ αὐτό δέν φταίει ὁ ἀναλυτής τοῦ ἐπενδυτικοῦ οἴκου πού ἔγραψε τά ἀνωτέρω, ἀλλά οἱ ἴδιες οἱ θέσεις τοῦ Σύριζα. Ἄραγε θεωροῦν οἱ τοῦ Σύριζα ὅτι μποροῦν νά λένε αὐτά πού λένε γιά τήν οἰκονομική πολιτική πού θά ἀκολουθήσουν ἄν γίνουν Κυβέρνηση, καί ὅτι οἱ ξένοι ἐπενδυτές θά παραμείνουν στήν Ἑλλάδα; Ὄχι μόνον θά φύγουν τρέχοντας, ἀλλά θά παρασύρουν καί ὁποιονδήποτε ἄλλον εἶχε ἀκόμη καί τήν σκέψη νά ἐπενδύση καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπο στήν χώρα μας. Διότι ἡ ὅλη ρητορεία τοῦ Σύριζα εἶναι σχεδιασμένη ὄχι γιά νά προσελκύη, ἀλλά γιά νά διώχνη ἐπενδυτές.

Ὅπως προκύπτει ἀπό ἄλλο σημείωμα πού ἀπέστειλε στούς πελάτες της ἡ Bank of America/Merrill Lynch, ἡ ὁποία ἦταν παροῦσα στήν ἐνημέρωση, τό στέλεχος τοῦ Σύριζα κ. Γ. Σταθάκης μεταξύ ἄλλων τούς εἶπε:

  • Ὅτι ὁ Σύριζα θά διακόψη τό πρόγραμμα τοῦ ΔΝΤ καί ὅτι θά δεχθῆ νά διαπραγματευθῆ ἕνα πρόγραμμα μόνο μέ τήν Εὐρώπη.
  • Ὅτι θά ἐπιδιώξη τήν ἀναδιάρθρωση τῶν δανείων μόνο τοῦ ἐπίσημου τομέα καί ὅτι δέν θά ὑπάρξη ἄλλο κούρεμα γιά τόν ἰδιωτικό τομέα.
  • Ὅτι δέν θά γίνουν περαιτέρω ἰδιωτικοποιήσεις ἐπιχειρήσεων ἤ ἄλλων περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου.
  • Ὅτι θά ἀναθεωρηθῆ ὁ «μή ρεαλιστικός» στόχος τῶν προϋπολογισμῶν μέ πρωτογενές πλεόνασμα 4,5% τοῦ ΑΕΠ γιά τήν προσεχῆ δεκαετία.
  • Ὅτι θά ἐπαναφέρη τούς κατώτατους μισθούς καί τίς συντάξεις στά πρό τῆς κρίσεως ἐπίπεδα, καθώς καί τίς συλλογικές συμβάσεις ἐργασίας.
  • Ὅτι θά καθιερώση πιό προοδευτικό φορολογικό σύστημα καί ὅτι θά ρίξη βάρος στήν καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς.
  • Ὅτι θά παρέμβη στόν τραπεζικό τομέα καί θά ἀναγκάση τίς τράπεζες πού ἐλέγχονται πλέον ἀπό τό κράτος, νά ἐπεκτείνουν τόν δανεισμό τῆς οἰκονομίας. Καί τέλος:
  • Ὅτι ὁ Σύριζα θεωρεῖ σίγουρο ὅτι οἱ βουλευτικές ἐκλογές θά γίνουν τόν Μάρτιο καί ὅτι θά εἶναι τό κόμμα πού θά ἐπικρατήση.

Αὐτά ἦταν τά κυριώτερα σημεῖα, σύμφωνα μέ τήν Bank of America/Merrill Lynch, τῆς ἐνημερώσεως τῶν ἐκπροσώπων τῶν «Funds» ἀπό τά στελέχη τοῦ Σύριζα.

Τό δέ συμπέρασμα πού μετέδωσαν στούς πελάτες τους εἶναι τό ἀκόλουθο:

«Τούς ἑπόμενους μῆνες στήν Ἑλλάδα ἀναμένεται πολύ μεγαλύτερη μεταβλητότης. Ὁ Σύριζα εἶναι πολύ μακρυά ἀπό τήν τρόϊκα καί τό τρέχον πρόγραμμα. Ἀκόμη κι ἄν τελικά βροῦν μιά μέση λύση, αὐτό θά μποροῦσε νά ἔλθη μετά ἀπό σχεδόν ὁλόκληρο τό 2015, μέ τά ρίσκα ἐν τῶ μεταξύ νά συσσωρεύονται».

Αὐτό εἶναι τό συμπέρασμα τῶν ἐκπροσώπων τῶν ἐπενδυτικῶν κεφαλαίων πού ἦσαν παρόντες στήν ἐνημέρωση, τό ὁποῖο δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητήση ὁ Σύριζα. Ἄραγε σέ τί διαφέρει ἀπό τά ὅσα ἀνέφερε τό ἐπίμαχο email, γιά τό ὁποῖο ἐξεμάνησαν οἱ τοῦ Σύριζα; Μπορεῖ νά μήν τό λέει ἀπροκάλυπτα τό σημείωμα τῆς Bank of America/Merrill Lynch, ἀλλά ἡ συμβουλή πρός τούς ἐπενδυτές εἶναι κατ᾽ οὐσίαν ἡ ἴδια: Πουλῆστε ὅ,τι ἔχετε στήν Ἑλλάδα. Μέ τέτοια ἀστάθεια καί κινδύνους γιά τό 2015, ποιός καί γιατί νά ἐπενδύση στήν χώρα μας τό ἔτος αὐτό;

Στόν Σύριζα δέν φαίνεται νά καταλαβαίνουν – ἤ ἁπλῶς ἀδιαφοροῦν – ὅτι μέ τά λεγόμενά τους διώχνουν τούς ἐπενδυτές. Γιά νά προσελκυσθοῦν Ἕλληνες ἤ ξένοι κεφαλαιοῦχοι νά ἐπενδύσουν καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπο στήν χώρα μας, πρέπει, ἐκτός ἀπό κλίμα σταθερότητος, νά ἔχουν καί συγκεκριμένα κίνητρα. Καί μέ αὐτά πού τούς λέει ὁ Σύριζα, ὄχι μόνον δέν δημιουργεῖται κλίμα σταθερότητος, ἀλλά τούς ἀποτρέπει νά ἐπενδύσουν. Καί σέ ὅσους ἔχουν ἤδη ἐπενδύσει, νά σπεύσουν νά φύγουν. Οἱ ἀκραῖες θέσεις τοῦ Σύριζα αὐτό ἐπιτυγχάνουν!