Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 20 Δεκεμβρίου 2014

bomb

Θά ἀνακόψουν τήν ὁμαλή πορεία τοῦ τόπου

 

Καί ξαφνικά ὅλα ἄλλαξαν. Ἡ πορεία πρός τήν ἀνάπτυξη, πού μέ τόσο κόπο εἶχε ἐπιτευχθεῖ, φαίνεται ὅτι ἀνατρέπεται. Ὅλα δείχνουν πώς ἡ χώρα θά ὁδηγηθεῖ σε πρόωρες ἐκλογές καί …ὁ Θεός νά βάλει τό χέρι του. Ἐκτός καί ἄν μέχρι τήν 29η Δεκεμβρίου, τήν κρίσιμη Δευτέρα τῆς τρίτης ψηφοφορίας στήν Βουλή, ἐκδηλωθοῦν πρωτοβουλίες γιά νά ἀποφευχθεῖ τό μοιραῖο. Διότι θά εἶναι ὄντως μοιραῖο νά διενεργηθοῦν πρόωρες ἐκλογές αὐτή τήν ὥρα. Θά προκαλέσουν τέτοια οἰκονομική καί κοινωνική ἀναταραχή, ὥστε ὑπάρχει κίνδυνος ἡ χώρα νά φθάσει σέ αὐτές ἀποδεκατισμένη.

Παράλογο Σύνταγμα 

Ὅλα αὐτά συμβαίνουν γιά μία ἀλλοπρόσαλλη διάταξη τοῦ Συντάγματος. Ἐνῶ ἡ ἐκλογή Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ὑποτίθεται ὅτι προϋποθέτει συναίνεση, ἐφ’ ὧ καί ἀπαιτεῖται αὐξημένη πλειοψηφία 200 ἤ 180 ψήφων, τό Σύνταγμα ὁρίζει πώς ἄν δέν ἐπιτευχθεῖ ἡ πλειοψηφία αὐτή, ἡ Βουλή διαλύεται καί διενεργοῦνται ἐκλογές. Καί τό πλέον παράδοξο: Ἄν μετά τίς ἐκλογές ἡ νέα Βουλή δέν μπορέσει νά ἐκλέξει Πρόεδρο μέ τήν αὐξημένη πλειοψηφία τῶν 180 ψήψων, τότε ὁ Πρόεδρος ἐκλέγεται μέ τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία 151 ψήφων ἤ καί μέ σχετική πλειοψηφία. Δηλαδή ὅλη αὐτή ἡ ἀναστάτωσις πού προκαλεῖται τελικά δέν ἔχει νόημα, ἀφοῦ καταλήγει στήν ἐκλογή Προέδρου ἀκόμη καί μέ 120 ψήφους! Ἀλλά ἐν τῷ μεταξύ ἡ χώρα ἔχει διαλυθεῖ.

Τό ἀκόμη πιό ἀλλοπρόσαλλο ἔγκειται στό ὅτι μετά τήν συνταγματική ἀναθεώρηση τοῦ 1986 ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἔχει περιορισμένες ἁρμοδιότητες καί ὁ ρόλος του εἶναι κατ’ οὐσίαν ἐθιμοτυπικός. Ὁπότε τό νά διαλύεται ἡ Βουλή καί νά διενεργοῦνται ἐθνικές ἐκλογές γιά ἕναν Πρόεδρο χωρίς οὐσιαστικές ἐξουσίες, εἶναι τελείως παράλογο. Ὅπως εἶναι παράλογη καί ἡ διαδικασία τῆς ἐκλογῆς καθ’ ἑαυτήν. Κατά τίς ψηφοφορίες στήν Βουλή δικαιοῦνται νά προτείνουν ὑποψηφιότητες μόνον οἱ κοινοβουλευτικές ὁμάδες τῶν κομμάτων. Κανονικά λοιπόν, καί ἀφοῦ ὑπάρχει αὐτός ὁ περιορισμός, θά ἔπρεπε νά εἶναι ὑποχρεωτικό γιά τά κόμματα νά προτείνουν κάποιον ὑποψήφιο. Ὅμως παραδόξως τούς ἐπιτρέπεται νά μήν προτείνουν καί νά μήν ψηφίσουν κανέναν, ὥστε νά τορπιλλίσουν τήν ὅλη διαδικασία.

Πρόκειται γιά διατάξεις πού δέν ἔχουν καμμία λογική. Οἱ βουλευτές ἀποστεροῦνται τό δικαίωμα νά προτείνουν οἱ ἴδιοι πρόσωπα πού θά θεωροῦσαν κατάλληλα γιά το προεδρικό ἀξίωμα. Ἔτσι ἐγκλωβίζονται στήν κομματική γραμμή. Καί ἄν τό κόμμα τους δέν προτείνει κανέναν ὑποψήφιο, δέν ἔχουν καμμία ἄλλη ἐπιλογή, πλήν τοῦ «Παρών». Τό ὁποῖο ἰσοδυναμεῖ μέ ἀρνητική ψῆφο γιά την ἐκλογή Προέδρου καί ὁδηγεῖ σέ πρόωρες ἐκλογές.

Πάγια τακτική 

Εἶναι πάγια τακτική τῶν κομμάτων τῆς Ἀντιπολιτεύσεως νά χρησιμοποιοῦν τήν προεδρική ἐκλογή καί νά ἀπειλοῦν μέ διάλυση τῆς Βουλῆς. Συγκεκριμένα:

  • Τό 1980, τό ΠΑΣΟΚ ὑπό τόν Α. Παπανδρέου ἀρνήθηκε νά συμμετάσχει στήν προεδρική ἐκλογή καί ἐπεδίωξε τήν πρόωρη διάλυση τῆς Βουλῆς. Ἀλλά τελικῶς ἐξελέγη Πρόεδρος ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, στήν τρίτη ψηφοφορία μέ 183 ψήψους.
  • Τό 1985 ἀρνήθηκε ἡ Νέα Δημοκρατία νά συμμετάσχει στήν διαδικασία ἐκλογῆς Προέδρου, προκειμένου νά γίνουν πρόωρες ἐκλογές. Ἀλλά τελικῶς ἐξελέγη ὁ κ. Χρῆστος Σαρτζετάκης στήν τρίτη ψηφοφορία μέ 180 ψήφους (καί …γαλάζια ψηφοδέλτια).
  • Τό 1990 ἡ Βουλή διελύθη πρόωρα λόγω ἀδυναμίας ἐκλογῆς Προέδρου, τό ὁποῖο πάντως εἶχε συμφωνηθῆ ἀπό τά τρία κόμματα πού ἐστήριξαν τήν Κυβέρνηση Ζολώτα. Μετά τίς ἐκλογές ἐξελέγη Πρόεδρος ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς μέ μόλις 153 ψήφους.
  • Τό 1995 ἡ Νέα Δημοκρατία ὑπό τόν Μ. Ἔβερτ προσπάθησε πάλι νά διαλύσει τήν Βουλή κατά τήν προεδρική ἐκλογή. Ἀλλά τελικῶς ἐξελέγη Πρόεδρος ὁ κ. Κωστῆς Στεφανόπουλος στήν τρίτη ψηφοφορία μέ 181 ψήφους, μέ τήν στήριξη ΠΑΣΟΚ καί ΠΟΛΑΝ.
  • Τό 2000 ἡ Νέα Δημοκρατία ὑπό τόν Κώστα Καραμανλῆ ἀρχικῶς ἀπείλησε ὅτι δέν θά ἐστήριζε τήν ἐπανεκλογή τοῦ κ. Στεφανόπουλου, μέ τό σκεπτικό ὅτι «προέχει νά φύγει ἡ Κυβέρνηση Σημίτη». Ὅμως τελικά ὑπαναχώρησε καί ὑπερψήφισε τόν κ. Στεφανόπουλο.
  • Τό 2010 τό ΠΑΣΟΚ ὑπό τόν Γιῶργο Παπανδρέου ἀπείλησε ὅτι δέν θά ἐστήριζε τήν ἐπανεκλογή τοῦ κ. Παπούλια καί ἀνάγκασε τόν Κ. Καραμανλῆ νά προσφύγει στις πρόωρες ἐκλογές τοῦ Ὀκτωβρίου 2009. Δηλαδή οὐσιαστικῶς ἡ Βουλή διελύθη γιά αὐτό τόν λόγο.

Τώρα, γιά μία ἀκόμη φορά φαίνεται ὅτι θά ἔχουμε πρόωρες ἐκλογές ἐπειδή ἡ Ἀντιπολίτευσις χρησιμοποιεῖτήν προεδρική ἐκλογή γιά νά διαλυθεῖ ἡ Βουλή. Ἀσφαλῶς εὐθύνονται ὁ κ. Τσίπρας καί οἱ ἄλλοι πολιτικοί ἀρχηγοί πού ἐπιμένουν στήν διενέργεια ἐκλογῶν. Ὅμως τήν κύρια εὐθύνη φέρει τό παράλογο Σύνταγμα, πού ἐπιτρέπει σέ μία κοινοβουλευτική μειοψηφία 121 βουλευτῶν νά ἀνατρέπει τήν ὁμαλή πορεία τῆς χώρας. Οἱ πρόωρες ἐκλογές θά λειτουργήσουν ὡς θρυαλλίδα.