Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 28 Φεβρουαρίου 2015

grexitPhoto: Under Water by Marian Kemensky, Slovakia 25.2.15

Μᾶς χλευάζουν γελοιογράφοι καί σατιρικές ἐκπομπές

 

Ἐπί ἕνα μήνα, ἀφ’ ὅτου ἀνῆλθε στήν ἐξουσία ἡ Κυβέρνησις Σύριζα, ἡ Ἑλλάς βρίσκεται στήν πρώτη γραμμή τῆς διεθνοῦς ἐπικαιρότητος. Οἱ ἴδιοι οἱ κυβερνῶντες δείχνουν νά χαίρονται γιά αὐτό, θεωροῦντες ὅτι ἡ δημοσιότης εἶναι καλή γιά τόν τόπο. Ἀκούσαμε ὑπουργούς τῆς Κυβερνήσεως νά δηλώνουν ὅτι «πετύχαμε τήν διεθνοποίηση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος». Ὅμως οἱ ἄνθρωποι εἶναι τόσο ἀδαεῖς, ὥστε δέν φαίνεται νά ἀντιλαμβάνονται πώς οἱ μεγαλύτερες δυσκολίες τίς ὁποῖες θά συναντήσουν ἐφεξῆς θά ὀφείλονται ἀκριβῶς στήν διεθνοποίηση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος πού ὑποτίθεται ὅτι «πέτυχαν». Διότι εἶναι τόσο δυσμενές το κλίμα πού ἐπικρατεῖ σήμερα κατά τῆς Ἑλλάδος, ὥστε με πρώτη εὐκαιρία θά βρίσκουν τούς ξένους ἀπέναντί τους.

Στήν πραγματικότητα, κατά τόν μοιραῖο αὐτό μήνα πού ζήσαμε μετά τίς ἐκλογές, ἡ Ἑλλάς κατέστη διεθνής περίγελως. Μᾶς ἔχουν παραλάβει γελοιογράφοι τοῦ ξένου Τύπου καί σατιρικές ἐκπομπές, οἱ ὁποῖες διακωμωδοῦν τά χάλια μας. Μᾶς χλευάζουν γιά τό παιγνίδι μέ τίς λέξεις, ὅτι δηλαδή ἀποκλείσαμε ἀπό τό λεξιλόγιό μας τόν ὅρο «τρόϊκα» και τόν ἀντικαταστήσαμε μέ τόν ὅρο «θεσμοί», παρ’ ὅτι πρόκειται περί ἑνός καί τοῦ αὐτοῦ. Τό ἴδιο καί γιά τήν ἀντικατάσταση τοῦ ὅρου «μνημόνιο» μέ τόν ὅρο «συμφωνία» ἤ «συμβόλαιο», πού νομικά εἶναι δεσμευτικώτερος. Ἀλλά μᾶς κοροϊδεύουν καί γιά τήν ὅλη συμπεριφορά μας στά εὐρωπαϊκά συμβούλια πού συνέρχονται εἰδικῶς γιά τό δικό μας πρόβλημα. Γιά τίς παλινωδίες τοῦ Ἕλληνα ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν μέ τήν «περίεργη ἐμφάνιση», τά «σκέρτσα» καί τους δῆθεν ἐκβιασμούς του καί ἐν τέλει τίς ὑποχωρήσεις του.

Ὅλα αὐτά ἔχουν προκαλέσει μεγάλο κακό στήν Ἑλλάδα. Ἤδη ἄλλωστε, μετά τήν ἐπίτευξη τῆς περίφημης συμφωνίας τοῦ Eurogroup τῆς 20ῆς Φεβρουαρίου, τό κλίμα ἔχει ἀναστραφεῖ ἄρδην εἰς βάρος μας. Διότι οἱ ἀνεκδιήγητοι κυβερνῆτες μας συνέχισαν – ὡς μή ὄφειλαν – τίς δηλώσεις τους, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐνοχλήσει σφόδρα τούς ξένους. Στήν προσπάθειά τους νά ἐμφανίσουν τήν συμφωνία γιά τετράμηνη παράταση τῆς δανειακῆς συμβάσεως ὡς δῆθεν «ἐπιτυχία» τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς ἡ ὁποία «ἔκαμψε» τους δανειστές, ἐπανῆλθαν μέ δηλώσεις περί καταργήσεως τῶν μνημονιακῶν ὑποχρεώσεων τῆς χώρας. Αὐτό ἀρκετοί ξένοι τό ἐξέλαβαν ὡς ἐμπαιγμό καί ἔχουν ἀντιδράσει ἀνάλογα. Τώρα δέ πού ἀποκαλύπτεται ὅτι ἡ χώρα ἔχει ἄμεσο χρηματοδοτικό κενό πού πρέπει νά καλυφθεῖ τόν Μάρτιο καί τον Ἀπρίλιο, οἱ ξένοι ἐνδέχεται νά εἶναι πολύ αὐστηροί.

Ἐν ὄψει τῆς χθεσινῆς ψηφοφορίας στήν Γερμανική Βουλή, ὁ παγκοσμίου φήμης Βρεταννός σχολιαστής τοῦ BBC Stephen Sakur μετέβη στό Βερολίνο καί συνομίλησε γιά τό θέμα τῆς Ἑλλάδος μέ τόν κ. Φούξ, ἀντιπρόεδρο τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ Κόμματος καί στενό οἰκονομικό σύμβουλο τῆς κ. Μέρκελ. Ὁ τελευταῖος εἶπε ὅτι ἡ ὑπομονή ἔχει φθάσει στά ὅριά της. Χρησιμοποίησε βαρύτατους χαρακτηρισμούς γιά τήν ἑλληνική κυβέρνηση καί εἶπε ὅτι ἔχει «τρελλές ἰδέες» (crazy ideas). Καί προειδοποίησε ὅτι ἄν αὐτές δέν παραμερισθοῦν καί δέν τηρηθοῦν στό ἀκέραιο οἱ ὑποχρεώσεις τίς ὁποῖες ἀνέλαβε ἡ Ἑλλάς μέ τήν τελευταία συμφωνία, ἡ χρηματοδότησίς της θά διακοπεῖ. Ἐρωτηθείς δέ ἀπό τόν Βρεταννό σχολιαστή τί θά γίνει στήν περίπτωση τοῦ Grexit, ἀπήντησε μέ κατηγορηματικό τρόπο ὅτι σήμερα ἔχουν ληφθεῖ τέτοια μέτρα, ὥστε ἡ Εὐρωζώνη θά ξεπεράσει σχετικά εὔκολα τό ὅποιο σόκ ἀπό τήν τυχόν ἀποχώρηση μιᾶς μικρῆς χώρας ὅπως ἡ Ἑλλάς.

Αὐτά οὐδέποτε θά τά ἔλεγε τόσο ἀπροκάλυπτα ὁ Γερμανός ἀξιωματοῦχος, ἄν δέν τά εἴχαμε προκαλέσει ἐμεῖς μέ τήν συμπεριφορά μας. Οἱ Γερμανοί ἔχουν ἐνοχληθεῖ τόσο ἔντονα, ὥστε φθάσαμε στό σημεῖο νά μεταδοθεῖ σατιρικό βίντεο ἀπό τό γερμανικό κανάλι ZDF εἰδικῶς για τόν κ. Βαρουφάκη, ὁ ὁποῖος ὑποτίθεται ὅτι ἀπειλεῖ να τούς καταστρέψει! Παρ’ ὅτι τό ἐν λόγω βίντεο εἶναι ἀρκούντως κακόγουστο, σημασία ἔχει ὅτι μετεδόθη. Και εἶναι βέβαιο ὅτι θά προκαλέσει ἀκόμη πιό ἀρνητική ἀντίδραση τῆς γερμανικῆς κοινῆς γνώμης, μέ ὅ,τι αὐτό μπορεῖ νά σημάνει γιά τό μέλλον. Ἄς μήν λησμονοῦμε ὅτι, ἐκτός ἀπό χρηματοδότες μας, οἱ Γερμανοί εἶναι καί οἱ κυριώτεροι ἐπισκέπτες τῆς χώρας μας, μέ τόν ἐτήσιο ἀριθμό τουριστῶν νά προσεγγίζει τά 2,5 ἑκατομμύρια. Καί μόνο για τόν λόγο αὐτό, τούς θέλουμε εὐχαριστημένους καί ὄχι διακείμενους ἐχθρικά ἐναντίον μας.

Ὅμως καί σέ ἄλλες χῶρες, ὅπως π.χ. στήν Ὁλλανδία, γελοιογράφοι καί σατιρικές ἐκπομπές ἀσχολήθηκαν με τήν «τιτανομαχία» Βαρουφάκη-Ντάϊσελμπλουμ. Καί διερωτᾶται κανείς τί λόγο εἴχαμε νά στρέψουμε τά φῶτα τῆς εὐρωπαϊκῆς δημοσιότητος ἐπάνω μας; Ἄραγε τόσο ἄσχετοι εἶναι οἱ κυβερνῆτες μας, πού δέν καταλαβαίνουν ὅτι ὅλη αὐτή ἡ δημοσιότης μόνον κακό θά προκαλέσει στήν χώρα καί ἐν τέλει καί στούς ἰδίους; Δέν ἀντιλαμβάνονται τό αὐτονόητο; Ὅτι ὅταν βρίσκεσαι σέ θέση ἀδυναμίας καί ζητᾶς ἐσύ ἀπό τούς ἄλλους, φροντίζεις νά τό κάνεις ὅσο πιό σιωπηρά καί διακριτικά γίνεται; Καί ὅτι ἄν βρεθεῖς στό ἐπίκεντρο τῆς δημοσιότητος, τελικῶς αὐτό στρέφεται ἐναντίον σου; Ἐδῶ ὅμως ὄχι μόνον δέν ὑπῆρξε διακριτικότης, ἀλλά ἀντίθετα ὑπῆρξε διαρκής πρόκλησις. Ἡ ὁποία εἶχε ἀκόμη χειρότερο ἀποτέλεσμα: Νά καταστοῦμε μόνοι μας διεθνής περίγελως!