Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 4 Μαρτίου 2015

time

«Πρόγραμμα λιτότητος καί νά ἀναδιοργανώσετε τό φορολογικό σας σύστημα»

 

Ὅ,τι συμβαίνει σήμερα, ἔχει ξανασυμβεῖ στήν νεώτερη ἑλληνική Ἱστορία. Καί μάλιστα κατά τρόπο ἀπελπιστικά ἴδιο…

Πρό 120 ἐτῶν, τόν Μάρτιο τοῦ 1895, ἐπισκέφθηκε τήν πτωχευμένη – καί τότε – Ἑλλάδα ὁ Βρεταννός Henry Cust, βουλευτής καί ἐκδότης τῆς ἐφημερίδος Pall Mall Gazette, ἡ ὁποία μετεξελίχθηκε στήν Evening Standard. Ὁ τότε συνεργάτης καί μετέπειτα ἐκδότης τῆς «Ἑστίας» Ἄδωνις Κύρου (Κίρις) τοῦ πῆρε συνέντευξη στό ξενοδοχεῖο Μεγάλη Βρεταννία ὅπου κατέλυσε, καί μάλιστα κατά τήν διάρκεια πού ἐκεῖνος «ἄλλαζε ροῦχα διά τό γεῦμα»!

Ὁ Βρεταννός βουλευτής

Ἐζήτησε λοιπόν ὁ Ἄδωνις Κύρου ἀπό τόν Βρεταννό βουλευτή νά σχολιάσει τήν κατάσταση στήν Ἑλλάδα.

Καί ἔλαβε τήν ἑξῆς ἀπάντηση:

«Ἀνάγκη πρωτίστως νά διορθώσητε τά οἰκονομικά σας· ἀνάγκη νά παρουσιασθῆτε ἐνώπιον τῆς Εὐρώπης μέ τό μέτωπον ἐπηρμένον· νά ἐπιτύχητε το ἰσοζύγιον ἐν τῶ προϋπολογισμῶ σας· νά ἀποδείξητε, ὅτι ὄχι μόνον οἱ ἴδιοι δύνασθε νά κυβερνηθῆτε ἐπαξίως τοῦ ὀνόματος καί τῆς καταγωγῆς σας, ἀλλ’ ὅτι καί ἄλλων κτήσεων ἠμπορεῖτε νά προΐστασθε και σωφρόνως νά διοικῆτε».

Καί συνέχισε:

«Γνωρίζετε τό ἀγγλικόν λόγιον slow and sure(βραδέως ἀλλ’ ἀσφαλῶς). Εἶναι τό κατ’ ἐξοχήν ἁρμόζον διά τήν Ἑλλάδα. Τά ἅλματα δέν θά σᾶς ὠφελήσουν καθόλου. Ἐκείνου, τοῦ ὁποίου πρό παντός ἔχετε ἀνάγκην εἶναι ἐπιμονή καί ὑπομονή. Αὐτή εἶναι ἡ συμβουλή μου, καί εἶναι, σᾶς βεβαιῶ, συμβουλή προερχομένη ἀπό φίλον συμπαθοῦντα μεγάλως τήν Ἑλλάδα».

Στήν συνέχεια, ὁ συνεργάτης τῆς «Ἑστίας» ἐρωτᾶ:

– Τίνι τρόπω φρονεῖτε ὅτι θά ἐπέλθη βελτίωσις εἰς τήν κατάστασιν αὐτήν;

Καί ὁ Βρεταννός βουλευτής ἀπαντᾶ:

«Τήν οἰκονομικήν ἐννοεῖτε; Ἐάν δέν ἀπατῶμαι εἰς τούς ὑπολογισμούς μου, γενική ἀναδιοργάνωσις ἐπί ἐπωφελεστέρων καί ὑγιεστέρων βάσεων τοῦ κρατοῦντος φορολογικοῦ συστήματος καί ἡ ἐφαρμογή προγράμματος φειδοῦς καί οἰκονομίας, θά εἶναι ἕν τῶν δραστικωτέρων καί σωστικωτέρων μέτρων».

Ὄχι σέ κούρεμα

Καί συνεχίζει:

«Εἶναι ἀνάγκη, ἀπόλυτος ἀνάγκη διά τήν Ἑλλάδα να δείξη διά πραγμάτων ὅτι ἀναγνωρίζει τό δίκαιον τῶν ἀξιώσεων τῶν δανειστῶν της. Βεβαίως καί 30 τοῖς ἑκατόν ἐάν τοῖς δώσητε καί 20 ἀκόμη, ἐννοήσουν δέ ὅτι δέν ὑπάρχει ἐλπίς νά πάρουν περισσότερα, θά ἀναγκασθοῦν ἐπί τέλους νά δεχθοῦν καί αὐτά τά ἐλάχιστα. Αὐτό ὅμως θά εἶναι κακόν ἰδικόν σας. Διότι εἰς τό μέλλον δέν θά ἠμπορέσητε νά εὕρητε εἰς τήν Εὐρώπην ἄνθρωπον ὁ ὁποῖος νά θελήση νά σᾶς δανείση. Ἀλλά καί ἄν ἀκόμη ὑποθέσωμεν, ὅτι πιθανόν νά εὑρεθοῦν ἄνθρωποι νά σᾶς δώσουν τά χρήματά των, θά σᾶς δώσουν μέ τόκους πλέον ἤ τοκογλυφικούς, πρός τούτοις δέ καί μέ ἐγγυήσεις ἐπί ἐγγυήσεων. Ὥστε, ὡς βλέπετε, κακόν μᾶλλον τοῦ ἑαυτοῦ σας κάμνετε»!

Κόμματα ἀρχῶν

 Μετά τά οἰκονομικά, ὁ Κύρου τόν ἐρωτᾶ γιά τά πολιτικά:

– Καί περί τῆς πολιτικῆς καταστάσεως καί τῶν πολιτικῶν μας ποίας ἰδέας εἶσθε;

Καί ὁ Henry Cust ἀπαντᾶ:

«Ἀναμφιβόλως δέν περιμένετε νά σᾶς ὁμιλήσω περί προσώπων, τά ὁποῖα ἄλλως τε δέν ἐγνώρισα. Ἐκεῖνο μόνον τό ὁποῖον ἠμπορῶ νά παρατηρήσω εἶναι, ὅτι ἐδῶ εἰς τήν Ἑλλάδα τά πολιτικά κόμματα εἶναι πάρα πολύ, ὑπέρ τό δέον προσωπικά. Ἐδῶ τά πρόσωπα ἀπορροφῶσι, καταπνίγουν τάς ἀρχάς, τάς ἰδέας, καθ’ ἥν ἐποχήν μάλιστα ἀρχῶν (principles) πρό παντός ἔχετε ἀνάγκην».

Στά λόγια αὐτά τοῦ Βρεταννοῦ βουλευτοῦ, πού δημοσιεύθηκαν στήν «Ἑστία» τήν 18η Μαρτίου 1895, περικλείεται τό διαχρονικό δράμα τῆς Ἑλλάδος. Οἱ ξένοι μᾶς προέτρεπαν ἀπό τότε νά νοικοκυρέψουμε τά δημόσια οἰκονομικά μας, μέ πρόγραμμα λιτότητος (πρόγραμμα «φειδοῦς») καί ἀναδιοργανώνοντας το φορολογικό μας σύστημα, ὥστε νά παρουσιασθοῦμε στήν Εὐρώπη μέ τό μέτωπο ψηλά! Καί μᾶς ἔλεγαν να ξεχάσουμε τά περί …κουρέματος τοῦ χρέους, ἀφοῦ αὐτό θά μᾶς καθιστοῦσε ἀναξιόχρεους καί δέν θά μᾶς ἐδάνειζε πλέον κανείς, παρά μόνον με τοκογλυφικά ἐπιτόκια. Τέλος, μᾶς ἔλεγαν ὅτι τό πολιτικό μας σύστημα ὑστερεῖ σέ ἀρχές, διότι τίς καταπνίγουν τά πρόσωπα! Καί αὐτά ἐλέγοντο πρό 120 ἐτῶν…