Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 13 Μαρτίου 2015

troika-crop

Ἐθνικός θρίαμβος ἡ φυγάδευσις σέ ξενοδοχεῖο!

 

Ὅλα ἄρχισαν πρό πενταετίας, ὅταν κάποιος δημοσιογράφος –ἀγνώστου ταυτότητος– εἰσήγαγε στόν δημόσιο λόγο τόν ὅρο «Τρόϊκα». Ἡ ἐπινόησις ἐξυπηρετοῦσε πολλαπλές δημοσιογραφικές ἀνάγκες. Πρῶτον, τό «τρόϊκα» λειτουργοῦσε ὡς σύνθημα. Ἀντί νά λέμε ἡ «τριμερής ἀντιπροσωπεία» τῶν δανειστῶν μας, αὐτή ἀπεδίδετο μέ μία λέξη. Δεύτερον, ἡ λέξις αὐτή, ρωσικῆς προελεύσεως, δημιουργοῦσε ἀρνητικούς συνειρμούς. Γιά κάποιο λόγο ἠχεῖ μᾶλλον δυσάρεστα στά ἑλληνικά αὐτιά. Τρίτον, διότι σέ ἀντίθεση με τό «τριμερής ἀντιπροσωπεία», τό «τρόϊκα» προκαλεῖ την αἴσθηση τῆς ὑποτελείας πρός τούς ξένους. Καί ὁ ἀνάδοχος τοῦ ὅρου, προφανῶς αὐτό ἤθελε νά ἀναδείξει.

Ἀφοῦ λοιπόν ἐγράφη καί ἐλέχθη μερικές φορές το «τρόϊκα», τελικῶς ἐπεκράτησε ὡς ὅρος, ὥστε τόν υἱοθέτησαν καί οἱ ξένοι. Πρῶτα ἄρχισαν νά τόν χρησιμοποιοῦν οἱ ξένοι δημοσιογράφοι καί τελικά φθάσαμε νά ἀναφέρονται στήν «τρόϊκα» ὁ γάλλος Πρόεδρος κ. Ὁλλάντ, ἡ γερμανίδα Καγκελλάριος κ. Μέρκελ, ἀλλά καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν φορέων τῆς τριμεροῦς (ΕΕ, ΔΝΤ καί ΕΚΤ). Σήμερα ὁ ὅρος «τρόϊκα» ἔχει πολιτογραφηθεῖ διεθνῶς. Ὁσάκις ἀναφέρεται, οἱ πάντες γνωρίζουν ὅτι πρόκειται γιά τούς ἐκπροσώπους τῶν δανειστῶν τῆς Ἑλλάδος! Ἡ ἑρμηνεία αὐτή ἔχει περιληφθεῖ καί σέ λεξικά. Καί ἄν ὁ ἐπινοήσας τον ὅρο εἶχε φροντίσει νά κατοχυρώσει τά δικαιώματα τῆς χρήσεώς του ἀπό τά διεθνῆ μέσα ἐνημερώσεως, σίγουρα θά εἶχε καταστεῖ πολυεκατομμυριοῦχος!

Στήν Ἑλλάδα ὅμως, ὁ ὅρος «τρόϊκα» ἄρχισε σιγά-σιγά νά καθίσταται μισητός. Ἐφρόντισαν γιά αὐτό τά δημαγωγοῦντα μέσα ἐνημερώσεως, ἀλλά καί οἱ πολιτικοί – κυβερνῶντες καί ἀντιπολιτευόμενοι. Ὅλα τά δεινά τοῦ τόπου ἀπεδόθησαν στήν «τρόϊκα». Τά ΜΜΕ ἐπετίθεντο εὐθέως στά μέλη της, πού ὑποτίθεται ὅτι μπαινόβγαιναν στά ὑπουργεῖα καί ἀπαιτοῦσαν ἐξωφρενικά πράγματα. Οἱ κυβερνῶντες εἶχαν βρεῖ στήν τρόϊκα ἕνα ὡραιότατο πολιτικό ἄλλοθι. Γιά ὅποιο δυσάρεστο καί «ἀντιλαϊκό» μέτρο ἔπρεπε νά λάβουν, δέν ἔφταιγαν οἱ ἴδιοι καί ἡ κακή κατάστασις πού καθιστοῦσε ἀναγκαία τήν λήψη τοῦ μέτρου, ἀλλά ἡ «κακιά» τρόϊκα πού τό ἐπέβαλλε. Ἡ δε ἑκάστοτε ἀντιπολίτευσις χρησιμοποιοῦσε τήν «μισητή» τρόϊκα για νά κατηγορεῖ τήν Κυβέρνηση ὡς «ὑποτελῆ» σέ αὐτήν.

Ἀξίζει νά ὑπενθυμίσουμε ἕνα συμβάν πού στιγμάτισε την εἰκόνα τῆς τρόϊκα στά μάτια τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, κατόπιν σκοπίμου διαστρεβλώσεως τῶν θέσεών της ἀπό τά ἑλληνικά ΜΜΕ. Τόν Φεβρουάριο τοῦ 2011, οἱ τότε ἐκπρόσωποι τῆς τρόϊκα κ.κ. Τόμσεν, Ντερούζ καί Μαζούχ, προέβησαν σε μία – καί τελευταία – συνέντευξη Τύπου, γιά νά ἐνημερωθεῖ ἡ ἑλληνική κοινή γνώμη τί ἀκριβῶς προσπαθοῦσαν νά κάνουν μέ τίς παρεμβάσεις τους. Σε κάποια στιγμή τῆς συνεντεύξεως, ὁ κ. Ντερούζ (τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς) εἶπε ὅτι στήν πραγματικότητα ἡ Ἑλλάς δέν ἦταν πτωχευμένη χώρα, ἀφοῦ τό ἑλληνικό δημόσιο διέθετε πάμπολλα περιουσιακά στοιχεῖα σέ μορφή δημοσίων ἐπιχειρήσεων, συμμετοχῶν πάσης φύσεως καί ἀκινήτων. Καί πρότεινε τήν ἀποκρατικοποίηση καί ἐκποίηση περιουσιακῶν στοιχείων συνολικῆς ἀξίας 50 δίς εὐρώ, ἐντός μιᾶς πενταετίας. Ἀνεξαρτήτως τοῦ ἄν ἦταν τό ἐν λόγω ποσό ρεαλιστικό, αὐτό πού προσπαθοῦσαν νά μᾶς ἐξηγήσουν οἱ ξένοι εἶναι πώς ἦταν παράλογο ἀπό τήν μία πλευρά νά δανειζόμαστε ὡς κράτος καί νά καταβάλλουμε ὑπέρογκα ποσά γιά τόκους, καί ἀπό τήν ἄλλη να διατηροῦμε ἀναξιοποίητα τόσα περιουσιακά στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἐσήμαιναν τεράστιες δαπάνες γιά τό δημόσιο.

Τότε λοιπόν, ἕνας δημοσιογράφος θεώρησε σκόπιμο να ρωτήσει, δῆθεν ἀφελῶς, ἄν στά ὑπό ἐκποίησιν περιουσιακά στοιχεῖα θά περιελαμβάνοντο πολιτιστικά μνημεῖα και ἀρχαιολογικοί χῶροι! Ἀμέσως ἀπήντησε ὁ κ. Τόμσεν, λέγοντας ὅτι φυσικά δέν ἐννοεῖ κάτι τέτοιο. Ἀλλά προσέθεσε ὅτι, μέ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τίς ἐρωτήσεις, ἐξυπηρετοῦνται τά συμφέροντα ἐκείνων πού δέν θέλουν καμμία ἀλλαγή τοῦ ἰσχύοντος καθεστῶτος, διότι ἔχουν κατορθώσει νά ἀπομυζοῦν ἀπό τήν δημόσια περιουσία. Αὐτά κανένας δέν τά μετέδωσε τότε. Ἀλλά πέρασε στήν κοινή γνώμη ἡ ἐντύπωσις ὅτι ἡ τρόϊκα πρότεινε νά ξεπουλήσουμε τήν Ἀκρόπολη!

Καί μέσα σέ ἕνα ὄργιο δημαγωγίας, ὁ τότε κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ἐδήλωσε –μεταμεσονυκτίως– ὅτι ὁ Πρωθυπουργός (Γ. Παπανδρέου) διαβεβαιώνει ὅτι δέν θά ἐκποιηθεῖ σπιθαμή ἑλληνικῆς γῆς. Κατ’ ἀπαίτησιν δέ βουλευτῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἡ τρόϊκα φιμώθηκε καί ἔκτοτε δέν τῆς ἐπετράπη νά ξαναμιλήσει δημόσια. Μετά τό 2012, τό ἔργο τῆς κατασυκοφαντήσεως τῆς τρόϊκα ἀνέλαβε ὁ Σύριζα. Ἔφθασε νά χαρακτηρίσει τήν Κυβέρνηση Σαμαρᾶ ὡς «ἐθελόδουλη» καί ὑποτελῆ τῆς τρόϊκα. Καί ἀνήγαγε σέ κύριο προεκλογικό του σύνθημα τήν ἐκδίωξή της ἀπό τήν χώρα.

Τώρα λοιπόν, ὡς Κυβέρνησις, ὁ Σύριζα ἦλθε ἀντιμέτωπος μέ τήν πραγματικότητα. Διότι κάποιος πρέπει νά ἐλέγχει τήν πορεία τῶν δημοσιονομικῶν καί τῶν μεταρρυθμίσεων. Ἔτσι ἐπινοήθηκε ὁ ὅρος «θεσμοί». Στήν συνέχεια, ὅταν ἀπεκαλύφθη ὁ ἐμπαιγμός, ἐτέθη ζήτημα γιά τό ποῦ θά συναντῶνται οἱ «θεσμοί» μέ τούς Ἕλληνες ἁρμοδίους καί προέκυψε ὁ ὅρος «Brussels Group» (Ὁμάδα Βρυξελλῶν). Ὅμως γιά τόν ἐπί τόπου ἔλεγχο κατ’ ἀνάγκην ἔπρεπε νά ὑπάρχει καί «Athens Group». Τό ὁποῖο δέν θά ἐπισκέπτεται τά ὑπουργεῖα, ἀλλά θά φυγαδεύεται σέ ξενοδοχεῖα, ὥστε οἱ «τροϊκανοί» νά μή γίνονται ἀντιληπτοί ἀπό τά ΜΜΕ. Δηλαδή «τρόϊκα incognito». Πρόκειται γιά ἐθνικό θρίαμβο!