Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 30 Μαρτίου 2015

graccident

Ὁ αὐτόματος πιλότος σέ πορεία πρός τά βράχια

 

Ἡ συμπεριφορά τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Σύριζα δείχνει σάν νά ἐπιδιώκει ἡ ἴδια τό ἀτύχημα, τό λεγόμενο Graccident. Σάν νά ἔχει ρυθμίσει τόν αὐτόματο πιλότο γιά νά ρίξει τήν χώρα πάνω στά βράχια. Κάνει τά πάντα γιά νά ἔλθει σέ ρήξη μέ τούς ἑταίρους, ἀπό την ὁποία δέν πρόκειται νά βγεῖ κερδισμένη ἡ Ἑλλάς.

Μπορεῖ νά ὑποστεῖ ζημιά καί ἡ Εὐρωζώνη, ὅμως ἐμεῖς θά ὑποστοῦμε τεράστια ἐθνική καταστροφή. Καί τό γεγονός ὅτι ἡ σημερινή ἑλληνική Κυβέρνησις ἐμφανίζεται διατεθειμένη νά διακινδυνεύσει κάτι τέτοιο, εἶναι ἀπό μόνο του ἐγκληματικό.

Ἐκβιασμός ἤ αὐτοκτονία; 

Ἡ βρεταννική ἐφημερίδα Financial Times διερωτᾶται ἄν ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα ἑτοιμάζει ἐκβιασμό, πόκερ ἤ πολιτική αὐτοκτονία. Καί πράγματι, ἡ συμπεριφορά της εἶναι ἀλλόκοτη. Ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός, πού ἀναμένεται ὅτι θά δώση σήμερα στήν Βουλή δραματικό τόνο στήν κατάσταση, κάνει κάποιες κινήσεις πού διέπονται ἀπό ρεαλισμό, ὅπως ἦταν τό ταξίδι του στό Βερολίνο. Ὅμως τά περισσότερα μέλη τῆς Κυβερνήσεως φαίνεται νά ζοῦν σέ ἄλλο πλανήτη. Δύο βασικοί ὑπουργοί μιλοῦν εὐθέως γιά ρήξη. Ὁ ἕνας μάλιστα φαίνεται να τήν θεωρεῖ δεδομένη καί ζητεῖ ἐκ τῶν προτέρων λαϊκή στήριξη γιά ὅταν αὐτή ἐπέλθει. Ἄλλος δηλώνει ὅτι δεν θά ἰδιωτικοποιηθεῖ ὁ ΟΛΠ τήν ὥρα πού ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως διαβεβαιώνει γιά τό ἀντίθετο τούς Κινέζους στό Πεκίνο. Ἄλλοι ὑπουργοί ἀποκλείουν «ἀντιλαϊκά» μέτρα, ὅταν ἡ χώρα τελεῖ ὑπό τήν πίεση τῆς στάσεως πληρωμῶν, ἡ ὁποία θά σημάνει τήν πλήρη καταστροφή τῶν οἰκονομικῶς ἀσθενεστέρων πολιτῶν.

Σκεφθεῖτε ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ Financial Times, πέρυσι ἀνεφέροντο στό Greecovery. Ἦταν πρό ἑνός ἀκριβῶς ἔτους ὅταν πιστοποιήθηκε ὅτι ἡ Κυβέρνησις εἶχε ὑπερκεράσει τούς στόχους τοῦ Προϋπολογισμοῦ καί εἶχε πετύχει πολύ μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα ἀπό αὐτό πού προεβλέπετο καί εἶχε ἀποστομώσει τούς τροϊκανούς, οἱ ὁποῖοι μέχρι τήν τελευταία στιγμή ἀμφισβητοῦσαν ἀκόμη καί τήν ἐπίτευξη τοῦ ἀρχικοῦ στόχου. Ἡ τεράστια ἐκείνη ἐπιτυχία τῆς Κυβερνήσεως Σαμαρᾶ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἄμεση ἀνάκτηση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ξένων πρός τήν ἑλληνική οἰκονομία. Τό «success story», πού στό ἐσωτερικό ἀμφισβητεῖτο καί ἐχλευάζετο ἀπό τήν ἀντιπολίτευση καί τά δημαγωγοῦντα μέσα ἐνημερώσεως, ἦταν ἐν τούτοις γεγονός. Διότι στό ἐξωτερικό εἶχαν δημιουργηθεῖ τόσο θετικές συνθῆκες γιά την Ἑλλάδα, ὥστε ἡ ἑλληνική οἰκονομία θά μποροῦσε να τεθεῖ σέ τροχιά ἀπογειώσεως. Ὅμως αὐτό δέν ἔγινε ἐξ αἰτίας τῶν ἐσωτερικῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων. Στις εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου, ὁ ἑλληνικός λαός ἀντί νά δώσει μέ τήν ψῆφο του φτερά στήν Κυβέρνηση Σαμαρᾶ γιά νά συνεχίσει τήν ἀνορθωτική προσπάθεια, προτίμησε νά στείλει «μηνύματα». Ἀνέδειξε πρῶτο κόμμα τον Σύριζα, ἀνοίγοντάς του τόν δρόμο πρός τήν ἐξουσία. Ἡ ἐτυμηγορία ἐκείνη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ λειτούργησε ὡς καταλύτης, τόσο γιά τήν Κυβέρνηση ὅσο καί γιά τήν Ἀντιπολίτευση.

– Ἡ Κυβέρνησις στήν πραγματικότητα διέκοψε την ἀνορθωτική προσπάθεια. Ἔγινε ἕνας ἀμφιβόλου σκοπιμότητος κυβερνητικός ἀνασχηματισμός καί οἱ μεταρρυθμίσεις τέθηκαν στό ράφι. Ὅμως ἄλλαξε ριζικά καί ἡ ρητορική τῆς Κυβερνήσεως. Ὑπεισῆλθε τό στοιχεῖο τοῦ λαϊκισμοῦ, δημιουργήθηκε κλίμα ἀντιπαλότητος και δυσπιστίας μέ τήν τρόϊκα καί τελικῶς ἐπῆλθε ἡ ρῆξις.

– Ἀντιπολίτευσις ἄρχισε τήν ὑπονόμευση, ἔχοντας ὡς χρονικό ὁρόσημο τήν προεδρική ἐκλογή. Ἄσκησε τέτοια πίεση, ὥστε κατ’ οὐσίαν ἀδρανοποίησε τήν Κυβέρνηση. Καί παράλληλα ἐπηρέασε καθοριστικά τήν στάση καί τῶν ξένων δανειστῶν, οἱ ὁποῖοι ἠρνοῦντο πλέον να συμφωνήσουν ὁ,τιδήποτε μέ τήν Κυβέρνηση Σαμαρᾶ, βλέποντας ὅτι εἶχε περιορισμένο χρονικό ὁρίζοντα.

Καμμία σοβαρότης 

Ἔτσι φθάσαμε στίς ἐκλογές τῆς 25ης Ἰανουαρίου και τήν ἄνοδο στήν ἐξουσία ἑνός κόμματος τῆς ριζοσπαστικῆς Ἀριστερᾶς, τό ὁποῖο φέρεται διατεθειμένο να παίξει τήν τύχη τῆς χώρας στά ζάρια. Οἱ ξένοι ἔδωσαν στήν νέα ἑλληνική Κυβέρνηση σειρά εὐκαιριῶν. Δέχθηκαν νά λάβει ἄλλη μορφή ἡ Τρόϊκα, νά εἰσηγεῖται ἡ Ἀθήνα τά ὅποια μέτρα, νά παρασχεθεῖ εὔλογος χρόνος ὥστε αὐτά νά καταρτισθοῦν, καθώς καί ὅ,τι ἄλλο ζήτησε, σέ πρώτη φάση, ἡ ἑλληνική πλευρά. Ὅμως ἐμεῖς δεν κάναμε τίποτε γιά νά ἀξιοποιήσουμε τίς εὐκαιρίες.

Ἀκόμη καί τώρα, τήν ὑστάτη ὥρα, οἱ κυβερνῶντες θεωροῦν ὅτι μποροῦν νά κοροϊδέψουν τούς ξένους. Δέν ὑπάρχει καμμία σοβαρότης. Ὁ ἕνας ὑπουργός μιλάει για δημιουργική ἀσάφεια καί ὁ ἄλλος δηλώνει ὅτι εἴμαστε σκόπιμα ἀσαφεῖς γιά νά νομίσουν οἱ ξένοι ὅτι εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά προχωρήσουμε σέ ρήξη! Ἔτσι διαπραγματεύεται ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις. Παίζοντας πόκερ, ἤ ἑτοιμάζοντας τήν πολιτική καί ἐθνική αὐτοκτονία. Ἔχει ρυθμίσει τόν αὐτόματο πιλότο σέ πορεία προς στά βράχια. Ὁδηγεῖ τήν χώρα στο Graccident.