Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία την 1η Απριλίου 2015

fat-food-tax

Ἀκούγεται σάν Πρωταπριλιάτικο ἀστεῖο

 

Ὅλο τό φορολογικό πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος θά μποροῦσε νά λυθεῖ μέ ἕναν μαγικό τρόπο: Flat tax! Τήν καθιέρωση ἑνός ἑνιαίου χαμηλοῦ συντελεστοῦ φορολογίας για ὅλα. Γιά τόν φόρο εἰσοδήματος, τόν φόρο προστιθεμένης ἀξίας, τόν φόρο ἐπί τῶν ἐπιχειρηματικῶν κερδῶν. Ὁ συντελεστής θά μποροῦσε νά εἶναι τῆς τάξεως τοῦ 15%. Και γιά νά ἱκανοποιηθεῖ ἡ σοσιαλιστική ἐπιθυμία περί προοδευτικῆς φορολογίας, θά μποροῦσε ἐνδεχομένως νά καθιερωθεῖ καί ἕνας δεύτερος συντελεστής, π.χ. 30%, γιά τά πολύ ὑψηλά εἰσοδήματα καί κέρδη. Ἀλλά μέ καθολική ἰσχύ, χωρίς ἐξαιρέσεις καί ἀπαλλαγές. Καί μέ αὐστηρόατες κυρώσεις γιά τούς φοροφυγάδες.

Πεμπτουσία ἡ ἁπλότης

Ἡ πεμπτουσία ἑνός τέτοιου συστήματος εἶναι ἡ ἁπλότης του. Καί εἶναι αὐτό ἀκριβῶς πού χρειάζεται ἡ χώρα μας. Νά καταργηθεῖ διά μιᾶς τό δαιδαλῶδες φορολογικό σύστημα πού κοντεύει νά τρελλάνει τούς πάντες – ἀκόμη καί τούς φοροτεχνικούς– καί ἀφήνει ἀμέτρητες «τρύπες» γιά τήν καταστρατήγησή του. Καί νά ἀντικατασταθεῖ μέ τό ἁπλούστερο φορολογικό σύστημα τοῦ κόσμου.

Ἕνας συντελεστής φορολογίας γιά ὅλους καί ἴσως ἕνας δεύτερος. Καί ὡς κοινωνική πολιτική, τό κράτος νά ἐπιστρέφει φόρους (tax rebates) σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη. Νά φορολογοῦνται οἱ πάντες χωρίς ἐξαιρέσεις γιά τό σύνολο τῶν εἰσοδημάτων τους καί ὅποιοι ἐμπίπτουν σε κατηγορίες πού χρήζουν ἐνισχύσεως νά τήν λαμβάνουν κατόπιν τεκμηριωμένης αἰτήσεώς τους.

Ἄραγε ἔχει σκεφθεῖ ποτέ κανείς τί φορολογικά ἔσοδα θά εἰσέπραττε τό ἑλληνικό δημόσιο μέ ἕνα τόσο ἁπλό φορολογικό σύστημα; Ἀνυπολόγιστα. Ἀρκεῖ νά ἐπισημανθεῖ ὅτι σήμερα εἰσπράττει ἀπό τό σύνολο τῆς φορολογίας εἰσοδήματος φυσικῶν προσώπων μόλις 8 δίς εὐρώ ἐτησίως, πού ἀντιστοιχεῖ στό 4,5% τοῦ Ἀκαθαρίστου Ἐγχωρίου Προϊόντος, τοῦ ὁποίου τό μεγαλύτερο τμῆμα εἶναι εἰσόδημα πού θά ἔπρεπε νά φορολογεῖται. Δηλαδή σέ μία χώρα ὅπου ἰσχύει φορολογικός συντελεστής ἕως και 42%, τά τελικά ἔσοδα τοῦ δημοσίου ἀπό τήν φορολογία  εἰσοδήματος φυσικῶν προσώπων δέν φθάνουν οὔτε τό 5% τοῦ πραγματοποιουμένου εἰσοδήματος. Ἡ αἰτία εἶναι μία καί μόνη: Τό δαιδαλῶδες φορολογικό σύστημα πού ἐπιτρέπει τήν νόμιμη φοροαποφυγή καί διευκολύνει τήν παράνομη φοροδιαφυγή καί φοροκλοπή. Τόσο ἁπλά εἶναι τά πράγματα καί τόσο ἁπλά μποροῦν νά λυθοῦν.

Ὅμως οἱ κυβερνῶντες ἀντί γιά Flat tax, ὀνειρεύονται Fat tax! Ἔπεσε μία ἰδέα ἀπό κάποιους συμβούλους τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν νά ἰσχύσει καί ἐδῶ ἕνας φόρος πού θά ἐπιβαρύνει τά τρόφιμα μέ ὑψηλή περιεκτικότητα λίπους καί ζαχάρεως, ὥστε οἱ πολίτες νά στραφοῦν προς τήν ὑγιεινή διατροφή. Δηλαδή «μέ ἕναν σμπάρο δύο τρυγόνια», σκέφθηκαν οἱ ἐν λόγω σύμβουλοι. Ἀφ’ ἑνός τό δημόσιο νά εἰσπράττει περισσότερα ἔσοδα καί ἀφ’ ἑτέρου νά μήν μπορεῖ νά τούς κατηγορήσει κανένας, ἀφοῦ ὁ φόρος αὐτός θά εἶναι γιά τό καλό τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Καλύτερη διατροφή σημαίνει καλύτερη ὑγεία καί καλύτερη ὑγεία σημαίνει λιγώτερα ἔξοδα τοῦ κράτους γιά ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ὅ,τι περίπου ἰσχύει καί μέ τήν φορολογία τῶν προϊόντων καπνοῦ, πού σέ ὅλο τόν κόσμο εἶναι ἀρκετά ὑψηλή.

Θεωρία καί πρᾶξις

Ὅμως αὐτά ἰσχύουν στήν θεωρία. Ἡ πρᾶξις εἶναι τελείως διαφορετική. Ἄν ἐπεβάλλετο ἕνας τέτοιος φόρος, ἡ κατανάλωσις τῶν σχετικῶν προϊόντων θά ἔπεφτε ἀπότομα, ἀφοῦ ἡ ἀγορά θά κατεκλύζετο ἀπό ὑποκατάστατα προϊόντα χαμηλοῦ λίπους καί ζαχάρεως (λάϊτ). Ὁπότε το δημοσιονομικό ὄφελος θά ἦταν πολύ περιορισμένο. Τό ἴδιο θά ἴσχυε καί ἄν ἀπεφασίζετο ἡ αὔξησις τῆς φορολογίας καπνοῦ. Παρά τόν ἐθισμό τῶν περισσοτέρων καπνιστῶν, ἡ ἀπότομη αὔξησις τῆς καθημερινῆς δαπάνης για τσιγάρα θά τούς ἀνάγκαζε νά περιορίσουν – ἤ καί νά κόψουν – τό κάπνισμα. Τό ὁποῖο θά ἦταν μέν καλό γιά την ὑγεία τους, ἀλλά δέν θά ἀπέφερε τά προσδοκώμενα φορολογικά ἔσοδα. Διότι ἄλλο εἶναι νά ἐπιβάλλεται ἕνας φόρος πού ἀποβλέπει στήν προστασία τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν και ἄλλο νά ἐπιδιώκεται ἡ αὔξησις τῶν ἐσόδων. Μέ τέτοιους φόρους, δέν κλείνουν οἱ δημοσιονομικές τρύπες.

Ἀντί λοιπόν τοῦ «Fat tax», θά ἦταν ἀπείρως καλύτερο νά σκεφθοῦν οἱ τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν τήν καθιέρωση τοῦ «Flat tax». Εἶναι τό σύστημα πού, ὅπου ἐφαρμόσθηκε, ὁδήγησε σέ δημοσιονομικά θαύματα. Τό υἱοθέτησαν τά περισσότερα πρώην κομμουνιστικά κράτη τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης καί εἶδαν τά δημόσια ταμεῖα τους να γεμίζουν μέ χρήματα. Πρόκειται γιά σύστημα «κομμένο καί ραμμένο» στά ἑλληνικά μέτρα, ἀφοῦ θά ταίριαζε στούς πολίτες πού ταλαιπωροῦνται ἀπό τίς δαιδαλώδεις φορολογικές διαδικασίες, θά τούς καθιστοῦσε πιό ὑπεύθυνους καί εὐσυνείδητους καί θά περιόριζε δραστικά την φοροδιαφυγή. Ὅπως ἔχει κατ’ ἐπανάληψιν γράψει ἡ «Ἑστία», ἦταν τεράστιο λάθος πού τό «Flat tax» δέν καθιερώθηκε ἀπό τίς κυβερνήσεις τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ἄν αὐτό εἶχε γίνει, πολλά δεινά θά εἶχαν ἀποφευχθεῖ. Ἀλλά ποτέ δέν εἶναι ἀργά. Ἀντί «Fat tax», «Flat tax»!