Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 8 Απριλίου 2015

Self Destruction

Ὅλα χειροτέρεψαν μετά τίς ἐκλογές

 

Δέν θά θέλαμε τίς ἅγιες αὐτές ἡμέρες νά μεταδίδουμε ἀπαισιόδοξα μηνύματα. Ὅμως ἐδῶ τά πράγματα εἶναι ξεκάθαρα. Ἡ χώρα, μετά τίς ἐκλογές τῆς 25ης Ἰανουαρίου ἔχει εἰσέλθει σέ πορεία αὐτοκαταστροφῆς. Ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἀνόδου τοῦ Σύριζα στήν ἐξουσία, τίποτε δεν πηγαίνει καλύτερα γιά τόν τόπο μας. Ὅλα χειροτερεύουν. Ἡ κατάστασις τῆς οἰκονομίας ἐπιδεινοῦται διαρκῶς. Τό κράτος ἔχει ἐξαντλήσει καί τά τελευταῖα ταμειακά του ἀποθέματα. Παντοῦ ἐπικρατεῖ κλίμα ἀβεβαιότητος, ἐνῶ διάχυτη εἶναι καί ἡ ἀνησυχία γιά τό ἄν ἡ χώρα θά παραμείνει τελικῶς στήν Εὐρωζώνη. Καί σάν να μήν ἔφθαναν αὐτά, τώρα ὑπάρχει καί γενικώτερη ἀνασφάλεια, ἀφοῦ τό κράτος φέρεται νά ἔχει σηκώσει τά χέρια του ἔναντι τῶν διαφόρων ἀντιεξουσιαστῶν.

Ἄραγε ὅταν ὁ ἑλληνικός λαός ἐψήφιζε ὅπως ἐψήφιζε, περίμενε ὅτι θά συμβοῦν ὅλα αὐτά; Ἄν τά περίμενε, οἱ ἐπιλογές του ὑπῆρξαν αὐτοχειριαστικές. Ἄν δέν τά περίμενε, καί αὐτά ἀνέκυψαν ἐκ τῶν ὑστέρων, τότε ἡ ψῆφος του ἀποδίδεται σέ ἀσύγγνωστη ἄγνοια καί ἀφέλεια. Διότι ὄφειλε νά γνωρίζει. Ἄν ὑπῆρχε κάποια δικαιολογία για τήν ἐτυμηγορία του στίς ἐκλογές τοῦ 2009, ὅταν ἄνοιξε ὁ ἀσκός τοῦ Αἰόλου καί ἡ χώρα ὁδηγήθηκε στό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, τώρα δέν ὑπῆρχε καμμία. Πρό πενταετίας, ὅταν ὁ Γ. Παπανδρέου διεβεβαίωνε τούς πολίτες ὅτι «λεφτά ὑπάρχουν» γιά νά ὑφαρπάσει τήν ψῆφο τους, ἀρκετοί τόν ἐπίστευσαν, διότι δέν εἶχαν λόγους να δυσπιστοῦν. Τώρα ὅμως, ὅταν ἡ χώρα ἦταν ἕνα βῆμα πρό τῆς ἐξόδου της ἀπό τό Μνημόνιο καί ὁ κ. Τσίπρας διεκήρυξε ὅτι θά τό καταργήσει καί ὅτι θά ὑποχρεώσει τις ἀγορές «νά χορεύουν Πεντοζάλη», μέ τόν ἴδιο «νά βαράει τό νταούλι», ἔπρεπε νά εἶναι κανείς ἰδιαζόντως ἀφελής γιά νά τόν πιστέψει καί νά τόν ἀναδείξει στήν ἐξουσία, χωρίς νά ἀντιλαμβάνεται τούς κινδύνους.

Τό ὀξύμωρο εἶναι ὅτι μέχρι καί τήν ἡμέρα πού προκηρύχθηκαν οἱ ἐκλογές, μετά τήν τρίτη ἀνεπιτυχῆ ψηφοφορία γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ κ. Σταύρου Δήμα στό ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἡ κοινή γνώμη εἶχε ταχθεῖ ἀναφανδόν ἐναντίον τῆς προώρου διαλύσεως τῆς Βουλῆς καί τῆς διενεργείας ἐκλογῶν. Σύμφωνα μέ τις δημοσκοπήσεις, περίπου τό 60% τῶν ἐρωτωμένων ἀπαντοῦσαν ὅτι δέν ἤθελαν πρόωρες ἐκλογές, ἀλλά ἐξάντληση τῆς τετραετίας τῆς Κυβερνήσεως Σαμαρᾶ. Καί τοῦτο διότι προδήλως καταλάβαιναν τούς κινδύνους πού θά συνεπήγετο γιά τήν χώρα ἡ τυχόν κυβερνητική ἀλλαγή.

Μπορεῖ ἡ πολιτική τῆς Κυβερνήσεως Σαμαρᾶ νά εἶχε προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια, ὅλοι ὅμως κατά βάθος ἔβλεπαν ὅτι αὐτή ἦταν ἀναγκαία καί ὅτι δέν ὑπῆρχαν πολλές ἐναλλακτικές λύσεις. Καί ὅτι ἡ τυχόν σύγκρουσις μέ τούς Εὐρωπαίους, τήν ὁποία διατυμπάνιζε τό κόμμα τοῦ κ. Τσίπρα, μόνον σέ νέα δεινά θά ὁδηγοῦσε τόν τόπο.

Ὅμως παρ’ ὅλα αὐτά, στίς ἐκλογές τῆς 25ης Ἰανουαρίου ὁ ἑλληνικός λαός ἀπεφάσισε νά ὑπερψηφίσει τό κόμμα πού ὑποσχόταν ἀναστάτωση καί ἀνατροπή καί νά καταψηφίσει τήν Κυβέρνηση πού μέ τήν στάση της ἐγγυᾶτο τήν ὁμαλή ἔξοδο τῆς χώρας ἀπό τήν κρίση!

Ὅταν λοιπόν ὁ λαός ἐπιλέγει καί ψηφίζει μέ τέτοια κριτήρια, ἑπόμενο εἶναι ἡ χώρα νά τίθεται σέ πορεία αὐτοκαταστροφῆς. Ἀλλά τό πλέον παράδοξο εἶναι ὅτι ἐνῶ καί σήμερα οἱ πολίτες, ἀπαντώντας πάντοτε στίς δημοσκοπήσεις, φέρεται ὅτι ἔχουν πλήρη ἐπίγνωση τῶν κινδύνων καί ἀντιλαμβάνονται ὅτι μπορεῖ νά ἐπέλθει ἡ καταστροφή, ἐν τούτοις δηλώνουν ὅτι στηρίζουν – και μάλιστα κατά μεγαλύτερο ποσοστό ἀπό ὅ,τι στίς ἐκλογές– τόν ἄνθρωπο πού εἶναι ὑπαίτιος ὅλης αὐτῆς τῆς ἀναστατώσεως στήν ὁποία ἔχει εἰσέλθει ὁ τόπος τό τελευταῖο δίμηνο. Ἄν ἐφέροντο νά στηρίζουν τόν κ. Τσίπρα μόνον ὅσοι τόν ἐψήφισαν στίς ἐκλογές τῆς 25ης Ἰανουαρίου, θά μποροῦσε κανείς νά πεῖ ὅτι δέν θέλουν νά παραδεχθοῦν τό λάθος πού διέπραξαν στίς ἐκλογές. Ἐδῶ ὅμως φέρεται ἡ ἀποδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ νά εἶναι μεγαλύτερη τοῦ ποσοστοῦ πού ἔλαβε στίς ἐκλογές. Ὅπερ σημαίνει ὅτι ὑπάρχουν πολίτες πού πρό διμήνου δεν ἐψήφισαν Σύριζα, ἀλλά σήμερα τόν στηρίζουν καί ἑπομένως ἐπικροτοῦν τίς ἐνέργειες τῆς Κυβερνήσεως Τσίπρα. Ἄραγε τόσο τυφλοί εἶναι; Δέν βλέπουν ὅτι ἡ χώρα βρέθηκε πάλι στά πρόθυρα πτωχεύσεως καί ὅτι μέσα σέ ἕνα δίμηνο ἐπέστρεψε στήν πρό πενταετίας κατάσταση;

Πρό 120 ἐτῶν, σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» ὁ μεγάλος μας πεζογράφος Ἀνδρέας Καρκαβίτσας εἶχε γράψει ὅτι περισσότερο εὐθύνονται οἱ πολίτες γιά τίς ἐπιλογές τους, παρά οἱ ἐκλεγόμενοι πολιτικοί πού προσαρμόζουν τήν συμπεριφορά τους στίς βουλήσεις τῶν πολιτῶν. Ἡ κρίσιμη φράση ἦταν:

«Ἐζήτησες (λαέ) ψέμα ἀπό τά χείλη του (πολιτικοῦ) και χολή ἀπό τήν καρδιά του. Ἐζήτησες νά σ’ ἀφήση νά κλέψης, νά σκοτώσης, νά πορνέψης ἐλεύθερα. Ἔδωκές του ὅλες τίς κακίες σου κ’ ἐχάθηκες ἀφοῦ ἔχασες καί αὐτόν, λαέ σαλίγκαρε καί λαέ ἰσκιοπολεμίτη καί λαέ φαντασμένε».

Τό ἴδιο φοβούμεθα ὅτι ἰσχύει καί σήμερα. Ὁ ἑλληνικός λαός δέν διδάχθηκε τίποτε, οὔτε ἀπό τά λάθη τοῦ ἀπωτάτου παρελθόντος, οὔτε ἀπό τά πρόσφατα λάθη πού ὁδήγησαν στήν χρεωκοπία τοῦ 2010.

Καί μέ τήν ἐτυμηγορία του στίς ἐκλογές τῆς 25ης Ἰανουαρίου, δρομολόγησε μία νέα πορεία αὐτοκαταστροφῆς. Ἔναντι τῆς ὁποίας ἐθελοτυφλεῖ…