Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 16 Απριλίου 2015

tsipras

Ἐκεῖ μᾶς ὁδηγοῦν οἱ «κόκκινες γραμμές»

 

Μέσα σέ 80 ἡμέρες, ἡ Κυβέρνησις τοῦ Σύριζα κατόρθωσε νά ἐπαναφέρει στό προσκήνιο τό Grexit. Καί μπορεῖ οἱ πολίτες νά μήν ἔχουν συνειδητοποιήσει τόν κίνδυνο, ἀλλά οἱ ἐξελίξεις τῶν τελευταίων ἑβδομάδων καθιστοῦν τό ἐνδεχόμενο νά βρεθοῦμε ἐκτός Εὐρωζώνης ἀπολύτως ὑπαρκτό. Μάλιστα ὅσο περνοῦν οἱ ἡμέρες και δέν ἐπιτυγχάνεται συμφωνία μέ τούς δανειστές μας, οἱ πιθανότητες τοῦ Grexit αὐξάνονται ἁλματωδῶς. Θά προηγηθεῖ ἡ στάσις πληρωμῶν, ἡ ὁποία μοιραίως θά ὁδηγήσει σέ ἔξοδο ἀπό τό κοινό νόμισμα.

Τό γεγονός ὅτι τό 80% τῶν πολιτῶν τάσσεται ὑπέρ τῆς παραμονῆς τῆς χώρας στήν Εὐρωζώνη, θεωρεῖται ἀπό κάποιους ἀρκετό γιά νά μήν συμβεῖ τό κακό. Ὅμως πλανῶνται, ἀφοῦ ἡ προϋπόθεσις τῆς παραμονῆς μας στήν Εὐρωζώνη εἶναι νά συγκλίνει ἡ ἑλληνική οἰκονομία προς τίς οἰκονομίες τῶν κρατῶν πού συμμετέχουν στό κοινό νόμισμα. Καί αὐτό ἀπαιτεῖ τήν λήψη συγκεκριμένων μέτρων, τά ὁποῖα δέν φέρεται διατεθειμένη νά λάβει ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα. Ἀντίθετα, ἐπιμένει σέ κάποιες «κόκκινες γραμμές», οἱ ὁποῖες τείνουν νά τινάξουν στόν ἀέρα τήν ὅποια συμφωνία καί νά θυσιάσουν τήν μελλοντική εὐημερία τῶν Ἑλλήνων στόν βωμό τοῦ εὐτελοῦς λαϊκισμοῦ.

Ἀναλογισθεῖτε ποιές εἶναι οἱ «κόκκινες γραμμές» ἀπό τήν μία, καί τί διακυβεύεται γιά τήν Ἑλλάδα ἀπό τήν ἄλλη:

– Κόκκινη γραμμή γιά τήν Κυβέρνηση εἶναι νά μήν γίνουν ἰδιωτικοποιήσεις, ἀλλά μόνον συμφωνίες ἀξιοποιήσεως τῆς δημοσίας περιουσίας καί τῶν κρατικῶν ἐπιχειρήσεων. Ἄραγε ὅμως ἦταν τόσο κακό πού ὁ κλάδος τῆς τηλεφωνίας (σταθερῆς καί κινητῆς) περιῆλθε σέ ἰδιῶτες; Δεν ὠφελήθηκαν ἀπό αὐτό οἱ καταναλωτές; Ὑπάρχει ἔστω και ἕνας πού νά ἀναπολεῖ τήν ἐποχή τοῦ παλαιοῦ κρατικοῦ ΟΤΕ, ὅταν ἀπαιτοῦντο χρόνια – καί μέσον – γιά νά ἀποκτήσει κανείς τηλεφωνική σύνδεση; Ἤ μήπως λειτουργοῦσε καλύτερα τό Ἀεροδρόμιο τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀπό τό Ἐλευθέριος Βενιζέλος; Στό πρῶτο ἐπικρατοῦσε τό γνωστό ἑλληνικό χάος, ἐνῶ στό δεύτερο μπῆκε ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα γερμανική τάξις. Μέχρι καί τίς διαβάσεις τῶν πεζῶν ἔμαθαν νά σέβονται οἱ Ἕλληνες ὁδηγοί, λόγω τοῦ γενικώτερου κλίματος τάξεως πού ἐπικρατεῖ ἐκεῖ. Ἐπί τέλους, εἶναι δυνατόν νά διακυβεύεται ἡ χρηματοδότησις τῆς χώρας και ἡ παραμονή της στήν Εὐρωζώνη, ἐπειδή οἱ ἀμετανόητοι κρατιστές-λαϊκιστές δέν θέλουν μέ κανένα τρόπο νά γίνουν πραγματικές ἰδιωτικοποιήσεις;

– Κόκκινη γραμμή εἶναι καί τά ἐργασιακά. Νά ἀπαγορευθοῦν οἱ ὁμαδικές ἀπολύσεις, νά ἐπανέλθουν οἱ συλλογικές συμβάσεις, ὁ θεσμός τῆς διαιτησίας καί τῆς «μετενέργειας» καί νά ἀνακτήσουν τήν ἰσχύ τους τά συνδικαλιστικά σωματεῖα. Ὅλα αὐτά θά ἦταν θεμιτά ἄν κατά τό παρελθόν, ὅταν ἴσχυαν, εἶχαν λειτουργήσει θετικά καί προς ὄφελος τῶν ἐργαζομένων. Ὅμως ἡ καταχρηστική ἄσκησις τῶν δικαιωμάτων αὐτῶν ἐκ μέρους τῶν συνδικαλιστῶν, εἶναι ὁ κύριος λόγος γιά τόν ὁποῖο ἔφθασε ἐκεῖ πού ἔφθασε ἡ ἀνεργία. Μέ τέτοιο ἐργασιακό πλαίσιο, οἱ ἐργοδότες ἔπαυσαν νά προσλαμβάνουν. Οἱ περισσότεροι προσπαθοῦν νά περιορίσουν τό προσωπικό τους, λόγω τῶν δυσαναλόγων δεσμεύσεων πού συνεπάγεται ἡ ἐργοδοτική ἰδιότης. Ἔτσι, οἱ ἄνεργοι ξεπέρασαν τό 1/4 τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ τῆς χώρας. Αὐτό προσπάθησε νά διορθώσει ἡ Τρόϊκα, προσδίδοντας κάποια εὐελιξία στό ἐργασιακό πλαίσιο. Ἀλλά τώρα, οἱ κυβερνῶντες θέλουν νά μᾶς πᾶνε πάλι πίσω. Καί μέ τίς «κόκκινες γραμμές», διακυβεύουν τήν παραμονή τῆς χώρας στήν Εὐρωζώνη!

– Κόκκινη γραμμή γιά τήν Κυβέρνηση Τσίπρα εἶναι και τό Ἀσφαλιστικό. Καμμία μείωσις τῶν συντάξεων – κυρίων καί ἐπικουρικῶν – καμμία ἀλλαγή στίς προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως (χρόνος, προϋπηρεσία κ.λπ.). Αὐτά λένε στούς ξένους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν βγεῖ ἀπό τά ροῦχα τους! Μά δέν καταλαβαίνετε, μᾶς λένε, ὅτι τό συνταξιοδοτικό σας σύστημα εἶναι καταδικασμένο νά χρεωκοπήσει ἄν δέν τό ἀλλάξετε; Δέν βλέπετε ὅτι σέ λίγα χρόνια δέν θά ὑπάρχουν λεφτά γιά συντάξεις; Τί περιμένετε γιά νά το ἀλλάξετε; Ὄχι, ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις. Καμμία ἀλλαγή.

Θά τό ἀφήσουμε ἐπί τοῦ παρόντος ὡς ἔχει, καί θά τό συζητήσουμε μέ τήν συμφωνία τοῦ Ἰουνίου ἤ καί ἀργότερα. Ἐδῶ ὁ παραλογισμός δέν ἔχει ὅρια. Δέν κάνουμε ἐμεῖς αὐτό πού πρέπει γιά νά σώσουμε τό ἀσφαλιστικό μας σύστημα, καί στό ὄνομα τῆς μή ἀλλαγῆς του εἴμαστε ἕτοιμοι νά θυσιάσουμε τήν ὁμαλή χρηματοδότηση τῆς χώρας, νά κηρύξουμε πτώχευση καί νά καταλήξουμε ἐκτός Εὐρωζώνης. Ὁπότε δέν θά ὑπάρχουν καθόλου χρήματα γιά συντάξεις. Οὔτε κάν τά σημερινά!

Εἶναι ἀπίστευτο ὅτι ἡ Κυβέρνησις τοῦ Σύριζα, πού ψηφίσθηκε ἀπό τόν ἑλληνικό λαό γιά νά «τά βρεῖ» μέ τούς δανειστές ὥστε ἡ χώρα νά παραμείνει στήν Εὐρωζώνη, θέτει τίς ὡς ἄνω «κόκκινες γραμμές» καί ἐκθέτει τήν χώρα στόν κίνδυνο τοῦ Grexit. Οἱ ἴδιοι οἱ κυβερνῶντες ἴσως πιστεύουν ὅτι τό ἀτύχημα δέν θά συμβεῖ καί ὅτι τήν τελευταία στιγμή κάτι θά γίνει ὥστε νά ἀποφευχθεῖ. Ὅμως ἄν ρίξουν μιά ματιά στά σχόλια τοῦ ξένου Τύπου καί τίς ἀπροκάλυπτες – πλέον – δηλώσεις πολλῶν ἀξιωματούχων, θά διαπιστώσουν ὅτι ὁ κίνδυνος νά βρεθοῦμε ἐκτός Εὐρωζώνης εἶναι τεράστιος.