Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 12 Μαΐου 2015

varoufakis

Τί σηματοδοτεῖ τό χθεσινό Eurogroup

 

Ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα ἐξελέγη ἀπό τόν ἑλληνικό λαό γιά νά διαπραγματευθεῖ σθεναρώτερα μέ τούς Εὐρωπαίους ἑταίρους καί δανειστές μας. Ὅμως τόσο τά συμβάντα κατά τό τελευταῖο τρίμηνο, ὅσο καί τό ἀνακοινωθέν τοῦ χθεσινοῦ Eurogroup πού μιλάει γιά πρόοδο ἀλλά ὄχι γιά συμφωνία, παρατείνοντας ἔτσι τήν ἀγωνία καί τήν ἀβεβαιότητα, ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ διαπραγματευτική τακτική τῆς Κυβερνήσεως ὑπῆρξε ἐσφαλμένη. Ἄραγε τί κέρδισε ἡ Ἑλλάς κατά τό τρίμηνο αὐτό; Ἡ ἀπάντησις εἶναι ὅτι ὄχι μόνον δέν κερδίσαμε κάτι, ἀλλά χάσαμε πολλά. Σήμερα διαπραγματευόμαστε ἀπό πολύ χειρότερη θέση.

Ἀπώλεια χρόνου

Ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού ἄρχισε νά διαπραγματεύεται μέ τούς ξένους, ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα προσπάθησε νά κερδίσει χρόνο. Καί τό πέτυχε. Ὅμως αὐτό πού δέν ὑπελόγισε ἦταν ὅτι ὁ χρόνος δέν λειτουργοῦσε ὑπέρ ἡμῶν, ἀλλά εἰς βάρος μας. Ὁ χρόνος θά ἦταν πρός ὄφελος τῆς Ἑλλάδος μόνον ἄν κατά τήν διάρκειά του ἐφηρμόζετο πολιτική ἡ ὁποία θά βελτίωνε τήν κατάσταση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας και ἄρα τήν διαπραγματευτική μας θέση ἔναντι τῶν δανειστῶν.

Ἐνῶ ἐδῶ ἴσχυσε τό ἀντίθετο. Κάθε ἡμέρα πού περνοῦσε χωρίς νά συνάπτεται συμφωνία μέ τούς δανειστές, ἐπενεργοῦσε καταλυτικά εἰς βάρος τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Διότι ἐνετείνετο ἡ ἀβεβαιότης, ἡ ὁποία προκαλοῦσε ἀνασφάλεια, ἀστάθεια καί ἐπιδείνωση ὅλων τῶν οἰκονομικῶν μεγεθῶν. Ἀκόμη καί ὁ τουρισμός φαίνεται ὅτι ἐπηρεάσθηκε ἀρνητικά κατά τό τελευταῖο αὐτό τρίμηνο.

Ἑπομένως ἀπό διαπραγματευτικῆς πλευρᾶς, ἡ Κυβέρνησις ἔκανε τό ἀντίθετο ἀπό αὐτό πού συνέφερε τήν χώρα. Ἀντί νά ἐπιδιώξει ταχεία συμφωνία μέ τούς δανειστές, ὥστε νά ἀποκατασταθεῖ ἡ ἐμπιστοσύνη καί νά ἐκλείψει ὁ κίνδυνος τῆς πτωχεύσεως καί τοῦ Grexit, ἄφησε τήν διαπραγμάτευση ἀνοικτή καί τήν παρέτεινε ἀπό ἑβδομάδα σε ἑβδομάδα. Καί κάθε φορά πού ἐτίθετο τό ἑλληνικό ζήτημα ἐπί τάπητος, τά πράγματα ἦταν χειρότερα ἀπό τήν προηγούμενη, μέ κορύφωση τό Eurogroup στήν Ρίγα τῆς Λεττονίας, μετά τό ὁποῖο ἀναγκασθήκαμε να ἀντικαταστήσουμε τήν διαπραγματευτική μας ὁμάδα! Τόσο κραυγαλέα ἀπέτυχε ἡ μέχρι τότε διαπραγματευτική μας τακτική, ὥστε ὑποχρεωθήκαμε νά ἀλλάξουμε τά πρόσωπα καί νά ξεκινήσουμε τήν ὅλη συζήτηση πάλι ἀπό τήν ἀρχή.

Ὅμως ἡ Κυβέρνησις διέπραξε καί ἕνα χειρότερο λάθος:

Κατήργησε τήν Τρόϊκα! Ἡ σχετική ἀπαίτησις τέθηκε ἀπό τήν Κυβέρνηση Τσίπρα καθαρά γιά λόγους ἐντυπώσεων. Ὥστε νά δείξει ὅτι δέν ἀνέχεται νά μπαινοβγαίνουν στα ὑπουργεῖα καί νά δίνουν ἐντολές οἱ «ὑπάλληλοι» τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης. Ὅμως τό καθεστώς ἐκεῖνο ἦταν καλύτερο ἀπό τό σημερινό, πού πρέπει νά λογοδοτοῦμε χωριστά σέ κάθε «θεσμό». Εἰδικῶς δέ στο Eurogroup, ἐνώπιον 18 ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ καθένας δικαιοῦται νά θέσει βέτο στήν περαιτέρω χρηματοδότηση τῆς χώρας μας. Ἡ κατάργησις τῆς Τρόϊκα καί ἡ ἀντικατάστασίς της μέ τούς «θεσμούς» ἦταν ὀλέθρια ἐνέργεια, τήν ὁποία ὄφειλε νά ἔχει ἀποφύγει ἡ Κυβέρνησις. Ἡ κοινή λογική αὐτό ἔλεγε.

Χειρότερο καθεστώς

Πρό διμήνου, τήν 9η Μαρτίου, ἡ «Ἑστία» ἔγραφε χαρακτηριστικά:

«Τό νέο καθεστώς πού ἔχει προκύψει μετά τήν ὑποτιθέμενη κατάργηση τῆς Τρόϊκα εἶναι χειρότερο ἀπό ὅ,τι πρίν. Διότι ἐνόσω ὑπῆρχε ἡ Τρόϊκα, τά κλιμάκιά της διεπραγματεύοντο μέν σκληρά μέ τούς ὑπηρεσιακούς παράγοντες καί τήν πολιτική ἡγεσία τῶν ἑλληνικῶν ὑπουργείων, ἀλλά στό τέλος συνήθως ἐπήρχετο συμβιβασμός. Το δέ Eurogroup κατά κανόνα ἐδεσμεύετο ἀπό τήν εἰσήγηση τῆς Τρόϊκα καί ἐνέκρινε τήν ἐκταμίευση τῆς ἑκάστοτε δόσεως τοῦ δανείου, χωρίς νά ὑπεισέρχεται στίς λεπτομέρειες τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς. Ἐνῶ τώρα αὐτό ἔχει ἀλλάξει. Κάθε ἕνας ἀπό τούς ὑπουργούς Οἰκονομικῶν τῶν ὑπολοίπων 18 κρατῶν τοῦ Eurogroup ἔχει οὐσιαστικό λόγο γιά τήν ἀκολουθούμενη πολιτική καί τά μέτρα πού προτείνει νά λάβει ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις».

Καί τό ἄρθρο συνέχιζε:

«Ὅταν ὁ Σύριζα ἀπεφάσισε νά ζητήσει τήν κατάργηση τῆς Τρόϊκα, προφανῶς δέν εἶχε σκεφθεῖ ἄν τό νέο καθεστώς θά ἦταν καλύτερο ἤ χειρότερο. Ἐν τούτοις αὐτό πού ἰσχύει τώρα εἶναι πολύ χειρότερο. Διότι ἡ Τρόϊκα, πέραν τοῦ ὅτι λειτουργοῦσε ὡς κυματοθραύστης ἔναντι τυχόν μεμονωμένων ἐνστάσεων κάποιων μελῶν τοῦ Eurogroup,παρεῖχε καί τό πλεονέκτημα τῆς προσωπικῆς ἐπαφῆς με τούς Ἕλληνες ὑπουργούς καί ὑπηρεσιακούς παράγοντες.

Ἀκόμη, κάποια μέλη τῆς Τρόϊκα φαίνεται ὅτι κυκλοφοροῦσαν τά βράδυα στήν Ἀθήνα καί εἶχαν ἀγαπήσει τόν τόπο μας. Αὐτό τό πλεονέκτημα χάθηκε ἀνεπιστρεπτί. Τώρα ὅλα εἶναι ἀπρόσωπα. Ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις προτείνει τά μέτρα πού θέλει νά λάβει καί αὐτά πρέπει νά ἐγκριθοῦν καί ἀπό τούς 18 ὑπουργούς τοῦ Eurogroup».

Ἔτσι, τό νέο «ναί μέν, ἀλλά» πού εἰσέπραξε ἡ χώρα μας ἀπό τό χθεσινό Eurogroup, τό ὁποῖο παρατείνει την ἀγωνία καί τήν ἀβεβαιότητα, σηματοδοτεῖ τά τερατώδη σφάλματα τῆς διαπραγματευτικῆς τακτικῆς τῆς Κυβερνήσεως Τσίπρα. Τά ὅσα συνέβησαν κατά τό τελευταῖο τρίμηνο ἐπεδείνωσαν σοβαρά τήν θέση τῆς χώρας μας. Ἔστω καί τήν ὑστάτη αὐτή ὥρα, οἱ κυβερνῶντες ὀφείλουν να ἐπιδιώξουν τόν «ἔντιμο συμβιβασμό», ὅπως τόν χαρακτηρίζουν, ὥστε νά ἀποφευχθοῦν τά χειρότερα.