Κύριο άρθρο της εφημερίδας Εστία στις 27 Μαΐου 2015

Touristes

Κλονίζεται ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ξένων

 

Μία χώρα τουριστική ὀφείλει νά προσέχει ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τίς παραμέτρους πού ἐπηρεάζουν τόν ἀριθμό τῶν ξένων πού θά τήν ἐπισκεφθοῦν. Ἕνα ἐξωτικό νησί λ.χ., πού ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικῶς ἀπό τόν τουρισμό, εἶναι ἀδιανόητο νά δημιουργεῖ συνθῆκες ἐσωτερικῆς ἀσταθείας τήν ἐποχή πού περιμένει νά τό ἐπισκεφθοῦν οἱ τουρίστες. Θά πρόκειται γιά ἐθνικό αὐτοχειριασμό. Διότι οἱ ξένοι τουρίστες ἐπισκέπτονται μία χώρα μόνον ὅταν τά πράγματα σέ αὐτήν εἶναι ἤρεμα καί ἀσφαλῆ. Ἄν πληροφορηθοῦν ὅτι ἐπίκειται οἰκονομική ἤ πολιτική ἀναταραχή, πιθανώτατα θά ἀναβάλουν τήν ἐπίσκεψή τους καί θά προτιμήσουν γιά τήν συγκεκριμένη περίοδο ἕναν ἄλλο προορισμό.

Ἡ «βαρειά βιομηχανία»

Ἡ Ἑλλάς εἶναι χώρα πού ἐξαρτᾶται σέ σημαντικό βαθμό ἀπό τόν τουρισμό. Κάποιοι, ὄχι ἀδίκως, χαρακτηρίζουν τόν τουρισμό ὡς τήν σημερινή «βαρειά βιομηχανία» τῆς Ἑλλάδος. Καί πράγματι, σύμφωνα μέ τίς ἐπίσημες ἐκτιμήσεις, περίπου τό 1/5 τοῦ ἐτησίου ΑΕΠ προέρχεται ἀπό τόν τουρισμό. Μάλιστα οἱ ἐκτιμήσεις αὐτές δέν ἀποκλείεται νά ὑπολείπονται τῆς πραγματικότητος, ἀφοῦ ὑπάρχουν πτυχές τῆς συνεισφορᾶς τοῦ τουρισμοῦ στήν ἐγχώρια οἰκονομία πού δέν μετρῶνται εὐθέως. Ἐκτός ἀπό τό ξενοδοχεῖο καί τό φαγητό τους, οἱ ξένοι θά μετακινηθοῦν καί θά χρησιμοποιήσουν μέσα μεταφορᾶς, θά ψωνίσουν σέ μαγαζιά πού δέν εἶναι κατ’ ἀνάγκην τουριστικά καί θά ξοδέψουν χρήματα γιά ὑπηρεσίες πού δέν ἀπευθύνονται ἀποκλειστικῶς σέ ξένους.

Ἑπομένως ἡ τελική ἐξάρτησις τῆς χώρας μας ἀπό τον τουρισμό μπορεῖ νά εἶναι ἀρκετά ὑψηλότερη ἀπό τό 1/5 τοῦ Ἀκαθαρίστου Ἐγχωρίου Προϊόντος. Στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν λ.χ. κυκλοφοροῦν κατά τούς θερινούς μῆνες πάρα πολλοί τουρίστες. Ὅλοι αὐτοί κάπου θά φᾶνε, θά χρησιμοποιήσουν τό μετρό καί τά λεωφορεῖα καί θά πληρώσουν εἰσιτήριο, θά μποῦν σέ καταστήματα καί κάτι θα ψωνίσουν, θά καθήσουν κάπου νά πιοῦν ἕναν καφέ.

Εἶναι παγκοσμίως μετρημένο ὅτι οἱ ἄνθρωποι ξοδεύουν πολύ περισσότερα κατά τίς διακοπές τους πού ἔχουν ἐλεύθερο χρόνο, παρά κατά τήν καθημερινή ζωή τους πού πηγαινοέρχονται στήν ἐργασία τους. Μάλιστα ὅταν ἐπισκέπτονται ὡς τουρίστες μία ξένη χώρα, ἡ διάθεσίς τους νά ξοδέψουν αὐξάνεται ἀκόμη περισσότερο.

Ἡ Ἑλλάς λοιπόν, εἶναι ἀποδέκτης τῆς διαθέσεως αὐτῆς τῶν ξένων νά ξοδέψουν. Καί ἄν ἐσκέπτετο ὡς πραγματική τουριστική χώρα, δέν θά ἔπρεπε κάν νά συζητεῖ τό θέμα τῶν ἀνοικτῶν μαγαζιῶν κατά τίς Κυριακές. Ἀκόμη καί στίς ἀργίες αὐτά θά ἔπρεπε νά παραμένουν ἀνοικτά, τουλάχιστον ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει τουριστική πελατεία. Ἀλλά και γενικώτερα, σέ μία χώρα τῆς ὁποίας ἡ οἰκονομία ἐξαρτᾶται σέ τόσο μεγάλο βαθμό ἀπό τούς ξένους πού θά τήν ἐπισκεφθοῦν καί ἀπό τά χρήματα πού θά ξοδέψουν καί θά ἀφήσουν σέ αὐτήν, κύριο μέλημα ἔπρεπε νά εἶναι τό πῶς θά μεγιστοποιηθεῖ καί δέν θά διακυβευθεῖ ἡ μεγάλη αὐτή πηγή εἰσοδήματος. Μέ ἄλλα λόγια, «ὁ τουρισμός καί τά μάτια μας». Ὄχι μόνο στά νησιά καί τά παραδοσιακά θέρετρα, ἀλλά σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια ἡ ὁποία μπορεῖ ἀνά πᾶσαν στιγμήν νά δέχεται τουρίστες καί τό εἰσόδημά τους.

Ἐκεῖνος πού θά ἔπρεπε νά μεριμνᾶ πρῶτος γιά τήν διασφάλιση τοῦ τουριστικοῦ προϊόντος εἶναι ἡ ἴδια ἡ Κυβέρνησις. Καί ἡ κυριώτερη μέριμνα εἶναι ἡ μή διατάραξις τοῦ κλίματος ἐμπιστοσύνης καί ἠρεμίας, πού εἶναι ἀπαραίτητο γιά νά πάει καλά ἡ τουριστική περίοδος. Τήν παρελθοῦσα διετία ἐπετεύχθησαν θαύματα στόν χῶρο τοῦ τουρισμοῦ. Ὁ ἀριθμός τῶν ξένων πού ἐπεσκέφθησαν τήν χώρα μας ξεπέρασε τά 20 ἑκατομμύρια. Αὐτό δέν ἔγινε τυχαῖα. Ἀφ’ ἑνός ἦταν οἱ συντονισμένες προσπάθειες τοῦ Ὑπουργείου Τουρισμοῦ, ἀλλά παράλληλα ἔπαιξε ρόλο καί ἡ εὐρύτερη συγκυρία. Ἀστάθεια στήν ὑπόλοιπη Ἀνατολική Μεσόγειο, σταθερότης στήν Ἑλλάδα. Ὅλοι μιλοῦσαν γιά succes story καί γιά Greecovery, ὁπότε οἱ ξένοι εἶχαν κάθε λόγο νά ἐπισκεφθοῦν τήν χώρα μας. Καί πρῶτοι οἱ Γερμανοί.

Καθημερινός διασυρμός

Ὅμως στίς 25 Ἰανουαρίου ἔγιναν οἱ πρόωρες ἐκλογές και ἐξελέγη ἡ Κυβέρνησις τοῦ Σύριζα, ἡ ὁποία θεώρησε σκόπιμο νά ἔλθει σέ σύγκρουση μέ τούς ξένους, ὑπονομεύοντας ἔτσι τόν τομέα τοῦ τουρισμοῦ. Ἡ ζημιά πού ἐπῆλθε κατά το τετράμηνο αὐτό εἶναι ἀνυπολόγιστη. Σχεδόν καθημερινῶς ἡ Ἑλλάς βρίσκεται στά πρωτοσέλιδα τοῦ διεθνοῦς Τύπου. Θά πτωχεύσει; Θά λειτουργοῦν τά ΑΤΜ τῶν τραπεζῶν; Θα ὑπάρχουν εὐρώ; Αὐτά ἀκοῦνε οἱ ὑποψήφιοι ἐπισκέπτες τῆς χώρας μας καί ὠθοῦνται νά προτιμήσουν ἄλλους προορισμούς. Εἰδικῶς δέ οἱ Γερμανοί, μέ ὅλα αὐτά πού ἀκοῦνε ἀπό τούς κυβερνῶντες καί τά ἑλληνικά ΜΜΕ, ἔχουν πρόσθετο λόγο νά ἀποφύγουν ἐφέτος τήν χώρα μας.

Ἡ ζημιά πού ἔχει προκληθεῖ ἐφέτος στόν τουρισμό δέν ἔχει ἀκόμη ἀποτυπωθεῖ σέ ἀριθμούς. Ἀλλά θά την βιώσουμε ὅλοι κατά τούς θερινούς μῆνες. Καί δέν θά περιορίζεται μόνον στήν ἀπώλεια ἐσόδων σέ ξενοδοχεῖα, καταλύματα καί τίς κατ’ ἐξοχήν τουριστικές δραστηριότητες. Θά ἐπεκταθεῖ σέ ὁλόκληρο τό φάσμα τῆς οἰκονομίας, πού σέ μεγάλο βαθμό ἐξαρτᾶται ἀπό τόν ἀριθμό τῶν ξένων πού ἐπισκέπτονται τήν Ἑλλάδα. Ἡ ζημιά θά εἶναι ἀδιανόητη. Καί θά φέρει στό ἀκέραιο τήν σφραγίδα τοῦ Σύριζα, πού μέ τήν στάση του κλόνισε τήν ἐμπιστοσύνη τῶν πελατῶν τῆς «βαρειᾶς βιομηχανίας» τῆς χώρας.