Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 13 Ιουνίου 2015

man-at-the-edgeἩ χώρα ἐκτίθεται σέ τεραστίους κινδύνους

 

Ὅταν στίς ἐκλογές τῆς 25ης Ἰανουαρίου ὁ ἑλληνικός λαός ψήφισε μέ ποσοστό 36% τόν Σύριζα, ἡ ἐντολή εἶχε τήν ἔννοια τῆς ἐκ νέου διαπραγματεύσεως μέ τούς δανειστές, ὥστε νά ἀποφευχθοῦν κάποια ἐπώδυνα μέτρα για τούς Ἕλληνες πολίτες. Οὐδέποτε ἔδωσαν οἱ πολίτες ἐντολή στόν κ. Τσίπρα ἤ οἱονδήποτε ἄλλον πολιτικό ἡγέτη να φέρει τήν χώρα στό χεῖλος τῆς καταστροφῆς. Διότι σήμερα αὐτό γίνεται. Στό ὄνομα τῆς «σθεναρῆς» στάσεώς μας ἔναντι τῶν δανειστῶν, ἡ Ἑλλάς κινδυνεύει νά πτωχεύσει. Ὁπότε οἱ ἐπιπτώσεις γιά τούς πολίτες θά εἶναι πολύ χειρότερες ἐκείνων πού ὑποτίθεται ὅτι ἐπιδιώκεται νά ἀποφευχθοῦν, διά τῆς διαπραγματεύσεως.

Συνταρακτικές συνέπειες

Οἱ συνέπειες πού θά ἔχει γιά τήν Ἑλλάδα τό τυχόν πιστωτικό γεγονός, γιά τό ὁποῖο μιλοῦν σήμερα ὅλο καί περισσότεροι διεθνεῖς ἀναλυτές καί ἔγκριτα μέσα ἐνημερώσεως παγκοσμίου ἐμβελείας, θά εἶναι συνταρακτικές. Και μόνον δέ τό γεγονός ὅτι οἱ κυβερνῶντες δείχνουν νά ἀδιαφοροῦν γιά τίς συνέπειες αὐτές, ἀναφερόμενοι συνεχῶς στίς ἐπιπτώσεις πού θά ἔχει ἡ τυχόν πτώχευσις τῆς χώρας μας στήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη καί τόν κόσμο ὁλόκληρο, ἀποκαλύπτει ἀπίστευτη ἐλαφρότητα ἐκ μέρους τους. Ὁ Σύριζα ψηφίσθηκε ἀπό τόν ἑλληνικό λαό γιά νά κυβερνήσει την Ἑλλάδα καί ὄχι γιά νά ἀλλάξει τήν Εὐρώπη καί νά «ταρακουνήσει» τήν Ὑφήλιο. Καί ἄν ἡ χώρα μας καταστραφεῖ, ἡ εὐθύνη θά βαρύνει στό ἀκέραιο τήν Κυβέρνηση καί προσωπικῶς τόν Πρωθυπουργό. Ἑπομένως δέν ἔχει κανένα δικαίωμα νά ἐκθέτει τήν χώρα σέ τόσο μεγάλο κίνδυνο, ὅπως πράττει τώρα μέ τήν στάση του ἔναντι τῶν δανειστῶν.

Ἄν οἱ ξένοι ἀποφασίσουν νά μᾶς τραβήξουν τό χαλί, τότε «τετέλεσται». Δέν θά παραμείνει τίποτε ὄρθιο στήν χώρα μας. Πιστωτικό γεγονός σημαίνει ὅτι θά κλείσουν ἀμέσως οἱ τράπεζες, ἀφοῦ ὅλος ὁ κόσμος θά τρέξει νά ἀποσύρει τίς καταθέσεις του γιά νά τίς σώσει. Ὁπότε μοιραίως θά τεθοῦν περιορισμοί στίς ἀναλήψεις μετρητῶν καί στήν κίνηση κεφαλαίων. Θά ἀκολουθήσει πανικός καί ὁ κόσμος θά στραφεῖ στήν προμήθεια τῶν ἀναγκαίων τροφίμων, φαρμάκων καί καυσίμων. Αὐτό συμβαίνει παντοῦ, ὅταν ὑπάρχει πτώχευσις. Πρῶτα παρατηρεῖται τό λεγόμενο «bankrun» καί ἀκολουθεῖ ἡ ἐπέλασις στά σοῦπερ μάρκετ, στά φαρμακεῖα καί τά βενζινάδικα. Σέ πρώτη φάση οὐρές παντοῦ καί σέ δεύτερη συνωστισμός καί λεηλασίες.

Ἡ ἰσορροπία τῆς οἰκονομίας καί τῆς κοινωνίας χάνεται σχεδόν αὐτοστιγμεί. Ὁ σώζων ἑαυτόν σωθήτω. Αὐτό σημαίνει πιστωτικό γεγονός καί δέν εἶναι καθόλου ἀστεῖο.

Τό γεγονός λοιπόν ὅτι οἱ τῆς Κυβερνήσεως Σύριζα δείχνουν μέ τήν στάση τους νά ἀψηφοῦν τόν κίνδυνο αὐτόν, εἶναι ἐθνικῶς ἀνεπίτρεπτο. Διότι ἀκόμη καί ἄν ἔχουν κατά νοῦν νά τραβήξουν τό σχοινί μέχρις ἐκεῖ πού μποροῦν, και τήν τελευταία στιγμή νά πραγματοποιήσουν στροφή, ὑπάρχει πάντοτε ὁ κίνδυνος ἀτυχήματος. Μπορεῖ νά συμβεῖ κάτι ἀπρόοπτο, τό ὁποῖο νά ἀλλάξει ἄρδην τίς προτεραιότητες τῶν ξένων, νά παραμερισθεῖ τό ἐνδιαφέρον τους γιά τήν χώρα μας καί νά μᾶς ἀφήσουν στήν τύχη μας. Ἄραγε αὐτό δέν τό ἔχουν λάβει ὑπ’ ὄψιν τους ὁ Πρωθυπουργός καί οἱ συνεργάτες του;

Ἐπί τέλους, δέν καταλαβαίνουν ὅτι ἔχουν ἐθνική ὑποχρέωση νά τό λάβουν, ὥστε νά ἀποτραποῦν τά χειρότερα; Εὐθύνη κάθε πρωθυπουργοῦ εἶναι νά καλύπτει τά νῶτα τῆς χώρας ἔναντι παντός κινδύνου. Ἀλλά ἐδῶ γίνεται τό ἀντίθετο: Ὁ κ. Τσίπρας ἐκθέτει ὁ ἴδιος τήν χώρα σέ τεραστίους κινδύνους.

Οἱ ἑταῖροι κουράσθηκαν

Ἄλλος διαγραφόμενος κίνδυνος, ὁ ὁποῖος γίνεται ὅλο καί περισσότερο ὁρατός, εἶναι οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἄλλων κρατῶν-μελῶν τῆς Εὐρωζώνης. Μέ τήν καθ’ ὅλα ἐριστική στάση μας, ἔχουμε ἐξοργίσει σχεδόν τό σύνολο τῶν ἑταίρων μας στήν Εὐρωζώνη. Κάποιοι ἡγέτες τῶν κρατῶν αὐτῶν δέν τό ἀποκρύπτουν. Τό λένε ἀπροκάλυπτα. Ὅτι ἡ Ἑλλάδα τούς ἔχει κουράσει καί ὅτι δέν εἶναι διατεθειμένοι νά συνεχίσουν νά μᾶς ἐνισχύουν. Αὐτό, λοιπόν, ἀποτελεῖ τόν νέο μεγάλο κίνδυνο τώρα. Ἀκόμη καί ἄν ἐπιτευχθεῖ συμφωνία μέ τήν κ. Μέρκελ καί τόν κ. Ὁλλάντ σέ πολιτικό ἐπίπεδο, ὅπως ἐπιδιώκει ἡ Κυβέρνησις, αὐτή νά μην ἐγκριθεῖ ἀπό ἄλλα κράτη πού συμμετέχουν στήν Εὐρωζώνη. Ἤδη κάποιοι ἑταῖροι ἀντιδροῦν στό γεγονός ὅτι ἐμεῖς ἀρνούμεθα κάθε ἀλλαγή στό ἀσφαλιστικό, ὅταν ἐκεῖνοι συνταξιοδοτοῦνται σέ ἀρκετά μεγαλύτερη ἡλικία.

Ἡ διαπραγματευτική τακτική πού ἀκολουθεῖ ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα εἶναι ἀπό πάσης πλευρᾶς παράτολμη. Καί αὐτό χωρίς νά ἔχει τέτοια ἐντολή ἤ ἐξουσιοδότηση ἀπό τόν ἑλληνικό λαό. Ἀντίθετα, οἱ δημοσκοπήσεις στίς ὁποῖες ἀρέσκονται νά ἀναφέρονται οἱ κυβερνῶντες, δείχνουν ὅτι ἡ κοινή γνώμη, ναί μέν ἀρχικῶς ἐπικροτοῦσε τήν σθεναρώτερη στάση τῆς Κυβερνήσεως, ἀλλά τώρα πού ἄρχισαν νά διαφαίνονται οἱ κίνδυνοι, ζητεῖ ἀπό τήν Κυβέρνηση νά ὑποχωρήσει καί νά κλείσει τήν συμφωνία, ὥστε νά ἀρθεῖ ἡ ἀβεβαιότης καί ὁ τόπος νά ἐπιστρέψει στήν ὁμαλότητα. Οἱ τοῦ Σύριζα ὅμως, παρασυρόμενοι καί ἀπό τούς ΑΝΕΛ, ὁ ἀρχηγός τῶν ὁποίων μιλάει ἀπερίφραστα γιά «Κούγκι», ἔχουν φέρει την χώρα στό χεῖλος τῆς καταστροφῆς. Ἄραγε δέν ἀντιλαμβάνονται τίς εὐθύνες τους; Τόσο ἀκαταλόγιστοι εἶναι;