Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 17 Ιουνίου 2015

crisisΣτρέψαμε ὅλους τούς Εὐρωπαίους ἐναντίον μας

 

Παρά τήν προσπάθεια πού κατέβαλε χθές ὁ Πρωθυπουργός, μιλώντας στήν Κοινοβουλευτική Ὁμάδα τοῦ Σύριζα, να ἐπιρρίψει ἀποκλειστικῶς στούς «θεσμούς» καί δή στό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο τήν εὐθύνη γιά τήν ἀρνητική ἐξέλιξη τῶν διαπραγματεύσεων, ὑπάρχει καί ἡ ἄλλη ὄψις τῶν πραγμάτων. Ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα ἔχει διαπράξει δύο συγκλονιστικά λάθη πού ἔχουν ἐπαυξήσει στό ἔπακρον τόν κίνδυνο ἀτυχήματος. Συγκεκριμένα:

– Τό πρῶτο λάθος ἦταν ἡ κατάργησις τῆς Τρόϊκα καί ἡ μεταφορά τῆς διαπραγματεύσεως σέ ἐπίπεδο «θεσμῶν», τό ὁποῖο σημαίνει ὅτι τό «ναί» ἤ τό «ὄχι» ἐξαρτᾶται ἀπό ὅλα τά ἐμπλεκόμενα μέρη, στά ὁποῖα περιλαμβάνονται μία ἑκάστη οἱ κυβερνήσεις τῶν ὑπολοίπων 18 κρατῶν τῆς Εὐρωζώνης.

– Τό δεύτερο λάθος εἶναι ὅτι μέ τήν στάση της κατά τό τελευταῖο τετράμηνο, ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις ἔχει ἐξοργίσει ὄχι μόνον τούς «θεσμούς», ἀλλά ὁλόκληρη τήν εὐρωπαϊκή κοινή γνώμη, ἡ ὁποία, στά πλαίσια τῆς Εὐρωζώνης, ἐκπροσωπεῖται ἀπό τίς κυβερνήσεις τῶν ἄλλων 18 κρατῶν-μελῶν.

Πιθανές ἀντιδράσεις

Πρακτικῶς, αὐτό σημαίνει ὅτι ἀκόμη καί ἄν τελικά ἐπιτευχθεῖ συμφωνία σέ ἐπίπεδο «θεσμῶν», αὐτή δέν εἶναι καθόλου βέβαιο ὅτι θά περάσει ἀπό τό Eurogroup, τό ὁποῖο συναπαρτίζουν οἱ ὑπουργοί Οἰκονομικῶν τῶν 19 κρατῶν-μελῶν τῆς Εὐρωζώνης. Εἶναι πολύ πιθανόν κάποιοι ὑπουργοί περιφερειακῶν κρατῶν νά ἀντιδράσουν καί νά μήν συναινέσουν στήν χρηματοδότησή μας, ἐπικαλούμενοι τίς συνθῆκες τῶν ἐργαζομένων καί συνταξιούχων στίς δικές τους χῶρες, πού εἶναι χειρότερες ἀπό αὐτές τίς ὁποῖες ἀρνεῖται νά υἱοθετήσει ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις. Ὁπότε γιατί νά δεχθοῦν νά ἐξαιρεθεῖ ἡ Ἑλλάς ἀπό τήν ἀσφαλιστική μεταρρύθμιση;

Ἤδη εἴχαμε μία πρόγευση τῶν ἀντιδράσεων πού πιθανώτατα θά βροῦμε μπροστά μας, μέ τήν πρόσφατη προειδοποίηση τοῦ Ἰταλοῦ Πρωθυπουργοῦ Ματτέο Ρέντσι γιά τό θέμα τῶν συντάξεων. Ὁ κ. Ρέντσι εἶπε ὅτι εἶναι ἀδύνατον ὁ Ἰταλός φορολογούμενος, πού δέν χρηματοδοτεῖ πλέον τίς πρόωρες συντάξεις τῶν Ἰταλῶν, να χρηματοδοτεῖ τίς ἑλληνικές πρόωρες συντάξεις. Καί ἐκάλεσε τόν Ἕλληνα πρωθυπουργό νά «ἐπιδείξει λογική» καί νά προχωρήσει στίς ἀπαραίτητες μεταρρυθμίσεις καί στό συνταξιοδοτικό. Ὅταν λοιπόν λέει τά ἀνωτέρω ὁ Ἰταλός Πρωθυπουργός, σκεφθεῖτε τι ἐνδέχεται νά ἀκούσουμε ἀπό τούς Λεττονούς, τούς Σλοβάκους, τούς Σλοβένους καί τόσους ἄλλους ἐκπροσώπους κρατῶν, ὅπου οἱ συνθῆκες εἶναι πολύ χειρότερες ἀπό ὅ,τι ἐδῶ.

Ἡ «Ἑστία» ἔχει γράψει ἀπό τήν πρώτη στιγμή ὅτι ἡ κατάργησις τῆς Τρόϊκα ἦταν ὀλέθριο λάθος. Γιά πολλούς λόγους:

– Πρῶτον, διότι συνήθως στίς διαπραγματεύσεις, κάθε πλευρά ἔχει συμφέρον οἱ συζητήσεις νά γίνονται στήν δική της ἕδρα. Καί ἐμεῖς, ἐνῶ τό εἴχαμε αὐτό τό προνόμιο τό ἀπεμπολήσαμε! Μέ τούς ἐκπροσώπους τῆς Τρόϊκα νά ἔρχονται ἐκεῖνοι στήν Ἀθήνα, ἐκτός ἀπό τό ψυχολογικό πλεονέκτημα εἴχαμε καί τήν δυνατότητα νά τους ἐπηρεάζουμε πολύ περισσότερο ἀπό ὅ,τι ἄν ἡ διαπραγμάτευσις γινόταν στίς Βρυξέλλες. Ἤδη λοιπόν εἰσπράξαμε τά ἀρνητικά ἀποτελέσματα τῆς ἐκδιώξεως τῆς Τρόϊκα ἀπό τήν Ἑλλάδα.

– Δεύτερον, διότι ἡ Τρόϊκα ἦταν ἡ κοινή ἐκπροσώπησις καί τῶν τριῶν θεσμῶν (Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο). Ἔτσι, ἀκόμη καί ὅταν ὑπῆρχαν ἐσωτερικές διαφωνίες, ἡ συνεννόησις γινόταν μεταξύ τους καί τελικά ἐπήρχετο συμφωνία. Ἐνῶ ἡ κατάργησις τῆς Τρόϊκα καί ἡ ἀντικατάστασίς της με κάθε «θεσμό» ξεχωριστά, δυσχεραίνει ἀφάνταστα τήν ἐπίτευξη συμφωνίας. Ἤδη εἴδαμε τί ἔγινε μέ τό ΔΝΤ, τό ὁποῖο ἀνέτρεψε τήν συμφωνία σέ ἐπίπεδο πολιτικῶν ἡγετῶν.

– Τρίτον, διότι μέ τήν κατάργηση τῆς Τρόϊκα τήν τελική ἔγκριση γιά ὅ,τι συμφωνηθεῖ πρέπει νά δώσουν ὁμοφώνως καί οἱ 18 ὑπουργοί Οἰκονομικῶν τοῦ Eurogroup. Τυπικά, αὐτό ἴσχυε καί πρίν, ἀλλά ἐνόσω ὑπῆρχε ἡ Τρόϊκα ἡ συζήτησις στό Eurogroup οὐδέποτε ἦταν οὐσιαστική. Ἐνεκρίνετο ὅ,τι εἰσηγεῖτο ἡ Τρόϊκα. Ἐνῶ τώρα τά πράγματα ἔχουν λάβει τελείως διαφορετικές διαστάσεις. Καί πιθανολογεῖται ἐντόνως ὅτι θά ἐκδηλωθοῦν ἀντιδράσεις ὅ,τι καί ἄν συμφωνηθεῖ σέ πολιτικό ἤ σέ τεχνικό ἐπίπεδο.

Ἔτσι, ἀκόμη καί ἄν φθάσουμε σέ συμφωνία τήν ὁποία νά ἔχουν ἐγκρίνει ἡ κ. Μέρκελ καί ὁ κ. Ὁλλάντ, τό ζητούμενο εἶναι τί θά κάνουν καί πῶς θά ἀντιδράσουν οἱ κυβερνήσεις τῶν ὑπολοίπων κρατῶν-μελῶν τῆς Εὐρωζώνης. Με τόσο ἀρνητικό κλίμα πού ἔχουμε δημιουργήσει σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη, τό πιθανώτερο εἶναι πώς κάποιες κυβερνήσεις θά ἀντιδράσουν. Ἄλλωστε ὁρισμένες ἐξ αὐτῶν τό ἔχουν ἤδη ἀφήσει νά ἐννοηθεῖ μέ ἐξαιρετικά ἐπιθετικές δηλώσεις ἔναντι τῆς χώρας μας.

Αὐτό πέτυχε μέ τήν στάση της ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα τό τελευταῖο τετράμηνο. Νά στρέψει ὅλους τούς ἑταίρους ἐναντίον μας. Ὁπότε τώρα, ἀκόμη καί ἄν ὑποχωρήσει, θεωρώντας ὅτι ἔτσι θά «κλείσει» ἡ συμφωνία, διαγράφεται πλέον ὁ κίνδυνος νά ὑπάρξει ἀτύχημα καί νά ὁδηγηθοῦμε σέ πτώχευση.