Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 20 Ιουνίου 2015

greece_economy

Μέ συνταγή Σύριζα ἐντός πενταμήνου

 

Ἐντός τῶν ἡμερῶν συμπληρώνονται πέντε μῆνες ἀπό τήν μοιραία ἐκείνη 25η Ἰανουαρίου, κατά τήν ὁποία ὁ ἑλληνικός λαός ἀνέδειξε στήν ἐξουσία τόν Σύριζα, σέ συνεργασία μέ τούς ΑΝΕΛ. Ἤρκεσε λοιπόν ἕνα πεντάμηνο γιά νά καταστραφεῖ ὅ,τι εἶχε ἐπιτευχθεῖ μέχρι τότε στην ἑλληνική οἰκονομία. Καί ἄν, μεθαύριο, κατά τήν σύνοδο τῶν ἡγετῶν τῶν κρατῶν-μελῶν τῆς Εὐρωζώνης, πού συγκαλεῖται ἐκτάκτως γιά τό ἑλληνικό θέμα, δέν ἐπιτευχθεῖ πάλι συμφωνία, τότε ἡ καταστροφή θά εἶναι ὁλοκληρωτική. Ἡ Ἑλλάς θά πτωχεύσει καί ἐπισήμως, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται γιά τούς δύσμοιρους πολίτες της. Οἱ ὁποῖοι ὅμως οὕτως ἤ ἄλλως φέρουν εὐθύνη γιά τίς ἐπιλογές τους.

Συνειδητή ἐπιλογή;

Ἀκόμη καί ἄν οἱ κυβερνῶντες εἶχαν συνειδητό σκοπό να καταστρέψουν τήν ἑλληνική οἰκονομία, τήν ἴδια συνταγή θά ἀκολουθοῦσαν. Ὁπότε φθάνει κανείς νά διερωτᾶται μήπως τελικῶς ἐκεῖ ἀποσκοποῦσαν. Διότι ἄν ὅλα ὅσα ἔπραξαν κατά τό ἐν λόγω πεντάμηνο ἔγιναν ἀπό ἄγνοια, τότε ἡ ἀκαταλληλότης τους δέν ἔχει ὅριο. Τήν ὁποία ἐπίσης ὄφειλαν νά ἔχουν λάβει ὑπ’ ὄψιν τους οἱ ἐκλογεῖς, ὅταν τόσο ἀπερίσκεπτα ἀπεφάσισαν νά φέρουν στήν ἐξουσία ἕνα κόμμα ἐμπαθῶν καί ἀδαῶν, πού μέσα σέ τόσο μικρό διάστημα κατόρθωσε νά διαλύσει ὅ,τι παρέλαβε. Διότι αὐτό πού συμβαίνει σήμερα στήν χώρα μας οὔτε στά χειρότερα ὄνειρα δεν μποροῦσε νά συμβεῖ. Χωρίς οὐσιαστικό λόγο, ἡ Ἑλλάς κινδυνεύει πλέον σοβαρά μέ πτώχευση, ἔξοδο ἀπό τήν Εὐρωζώνη καί πιθανώτατα τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί βεβαίως μέ πλήρη κατάρρευση τῆς οἰκονομίας της.

Τό «χωρίς οὐσιαστικό λόγο» ἔγκειται στό ὅτι αὐτά πού διακινδυνεύει μέ τήν τακτική της ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα εἶναι δυσαναλόγως μεγαλύτερα καί σοβαρώτερα ἀπό αὐτά πού ὑποτίθεται ὅτι ἀγωνίζεται νά πετύχει. Ἄν ἡ διαφορά πού μᾶς χωρίζει στό «παζάρι» μέ τούς δανειστές εἶναι τῆς τάξεως τοῦ 0,5% τοῦ ΑΕΠ ὡς πρός τά δημοσιονομικά, καί γιά ἕνα τέτοιο μέγεθος δέχεται ἡ Κυβέρνησις νά διακινδυνεύσει τήν ὁλική καταστροφή τῆς οἰκονομίας, τότε δέν ἔχει καμμία αἴσθηση τοῦ μέτρου καί τῆς ἀναλογίας. Διότι ἄν συμβεῖ τό μοιραῖο, τότε ἡ ζημιά πού θά ὑποστοῦν ὄχι μόνον τά δημοσιονομικά, ἀλλά ὁλόκληρο τό ΑΕΠ θά εἶναι πολλαπλάσια. Μπορεῖ μέσα σε λίγους μόνο μῆνες ἡ χώρα νά χάσει πολύ πιό σημαντικό ποσοστό τοῦ Ἀκαθαρίστου Ἐγχωρίου Προϊόντος της, ἀφοῦ τίποτε δέν θά λειτουργεῖ. Πολύ περισσότερο ἄν ἡ κρίσις ἐκσπάσει ἐν μέσω τῆς τουριστικῆς περιόδου, τό ὁποῖο ἀποκαλύπτει τήν πρόσθετη ἀνευθυνότητα τῶν κυβερνώντων.

Ὅμως ἀκόμη καί ἄν ἐπιτευχθεῖ συμφωνία τήν τελευταία στιγμή, κάτι πού ὅλοι οἱ Ἕλληνες εὔχονται, πάλι ἡ ζημιά πού ἔχει προκληθεῖ μέχρι τώρα εἶναι τεραστία καί ἐν πολλοῖς ἀνεπανόρθωτη. Ὅταν ἐρρίφθη ὁ κύβος τῆς προσφυγῆς στίς κάλπες ἐπειδή ἡ τότε ἀντιπολίτευσις, πρωτοστατοῦντος τοῦ Σύριζα, ἀρνήθηκε νά συναινέσει σέ ὁποιαδήποτε ὑποψηφιότητα γιά τό ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἡ ἑλληνική οἰκονομία εἶχε ὕστερα ἀπό καιρό εἰσέλθει σέ ἀνοδική πορεία.

Παρά τά λάθη πού εἶχε διαπράξει ἡ Κυβέρνησις Σαμαρᾶ, ὁ τόπος εἶχε βγεῖ ἀπό τήν ὕφεση καί εἴχαμε τά πρῶτα σημάδια ἀνακάμψεως. Καί τό κυριώτερο, ὕστερα ἀπό μία μακρά περίοδο συνεχοῦς αὐξήσεως τῆς ἀνεργίας, εἶχε ἀρχίσει νά σημειώνεται μικρή ἀλλά πραγματική πτῶσις στό ποσοστό της. Αὐτή τήν στιγμή διάλεξε ὁ Σύριζα γιά νά προκαλέσει ἐκλογές καί νά ρίξει τήν χώρα σέ νέα περιπέτεια. Διότι μέ τό ἄκουσμα καί μόνο τῆς διενεργείας ἐκλογῶν, ὅλα ἀνετράπησαν.

Ὅλα καθηλώθηκαν

Μόλις ὁ Σύριζα ἀνῆλθε στήν ἐξουσία μέ τήν στήριξη τῶν ΑΝΕΛ, φάνηκε ἀμέσως ὅτι οἱ ἄνθρωποι πού ἀνέλαβαν τήν διακυβέρνηση ὄχι μόνον ἦταν ἀδαεῖς, ἀλλά ἐπεδείκνυαν πλήρη ἀδιαφορία γιά τίς συνέπειες τῶν πράξεων καί παραλείψεών τους. Μέ τά ἀλλόκοτα καμώματά τους καί τις ἀπίστευτες δηλώσεις τους, δημιούργησαν κλίμα ἀβεβαιότητος καί ἀνασφάλειας, τό ὁποῖο καθήλωσε τήν οἰκονομία. Ἔτσι, τά δύο πρῶτα τρίμηνα τοῦ 2015 ἦταν ὑφεσιακά καί μᾶλλον θά εἶναι καί ὁλόκληρο τό 2015. Οἱ ἐπενδύσεις πάγωσαν πλήρως, ἐπιχειρηματικές ἀποφάσεις δέν λαμβάνονται, θέσεις ἐργασίας δέν δημιουργοῦνται, σημειώθηκε πρωτοφανής ἐκροή κεφαλαίων ἀπό τίς ἑλληνικές τράπεζες πού κατά τό τελευταῖο τριήμερο ἔλαβε ἀσύλληπτες διαστάσεις καί ἡ περίφημη «ἐπανεκκίνησις» τῆς οἰκονομίας δεν ἔρχεται. Καί οὔτε πρόκειται νά ἔλθει, μέσα σέ τόσο ἀρνητικό κλίμα. Μέχρι καί ὁ τουρισμός, ὅπου τήν τελευταία διετία εἶχαν πραγματοποιηθεῖ ἅλματα, φαίνεται ὅτι θά παρουσιάσει ἐφέτος πτώση, λόγω τῆς ἀσταθείας.

Ἄν κάποιος θέλει νά προσδιορίσει τήν συνταγή τοῦ πῶς μπορεῖ νά καταστραφεῖ μία οἰκονομία μέσα σέ λίγους μῆνες, δέν ἔχει παρά νά καταγράψει αὐτά πού ἔκανε ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα κατά τό μοιραῖο αὐτό πεντάμηνο. Τόσο ὡς πρός τήν διαπραγμάτευση μέ τούς δανειστές, ἡ παράτασις τῆς ὁποίας ἐνέτεινε εἰς τό ἔπακρον τήν ἀβεβαιότητα, ὅσο καί ὡς πρός τήν ἐσωτερική της πολιτική, ἡ ὁποία συνίσταται στόν διαρκῆ ἐκφοβισμό τῶν οἰκονομικῶς δρώντων πολιτῶν γιά τήν ἐπιβολή νέων φόρων, μέ συνέπεια τήν πλήρη ἀδρανοποίηση τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων τῆς οἰκονομίας.

Ἄραγε εἶναι ὅλα αὐτά τυχαῖα; Μπορεῖ νά εἶναι ἀποτέλεσμα μόνον τῆς ἀγνοίας καί τῆς ἐμπαθείας; Ἡ μήπως ἐντάσσονται σέ ἕνα σχέδιο ἁλώσεως τοῦ ἀστικοῦ καθεστῶτος τῆς χώρας, μέσω τῆς καταστροφῆς τῆς οἰκονομίας;

Τό ἑπόμενο ἀγωνιῶδες διήμερο θά εἶναι καθοριστικό.