Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 22 Ιουνίου 2015

EuropeΤραγικές οἱ ἐπιπτώσεις τῆς τυχόν πτωχεύσεως

 

Ἡ Ἑλλάς βρίσκεται στήν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ. Τά ὅσα ἀπίστευτα συνέβησαν κατά τό τελευταῖο πεντάμηνο, μετά τήν ἄνοδο τοῦ Σύριζα στήν ἐξουσία, ἔφεραν τήν χώρα να βρίσκεται μέ τό ἕνα πόδι ἐκτός Εὐρώπης. Ὅλο καί περισσότεροι πολίτες ἔχουν ἀρχίσει νά συνειδητοποιοῦν μέ δέος τί θά συμβεῖ σέ μία τέτοια περίπτωση. Ἐν τούτοις, ὑπάρχουν ἀκόμη θερμοκέφαλοι ὀπαδοί τῆς ρήξεως, οἱ ὁποῖοι διατείνονται ὅτι αὐτοί πού θά ὑποστοῦν τήν ζημιά σέ περίπτωση ἑνός Grexit δέν θά εἴμαστε ἐμεῖς, ἀλλά οἱ Εὐρωπαῖοι. Καί μεταξύ ἐκείνων πού ὑποστηρίζουν τήν ἀπίθανη αὐτή θεωρία εἶναι ἀκόμη καί ὑπουργοί τῆς Κυβερνήσεως Τσίπρα, πού προφανῶς ἐπηρεάζουν τόν Πρωθυπουργό.

Ἀπίστευτες θεωρίες

Προχθές, ἕνας Ὑπουργός ἐκ τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς ρήξεως μέ τούς δανειστές, ἐδήλωνε αὐτάρεσκα καί δῆθεν ἀπειλητικά ὅτι ἄν δέν ὑποχωρήσουν οἱ Εὐρωπαῖοι, θά διαπιστώσουν μέ ἔκπληξη ὅτι ἡ ζημιά τήν ὁποία θά ὑποστοῦν ἐκεῖνοι θά εἶναι πολύ μεγαλύτερη ἀπό αὐτήν πού θά ὑποστοῦμε ἐμεῖς. Μέ ἄλλα λόγια, ὑποστηρίζει ὁ ἐν λόγω Ὑπουργός ὅτι ἄν ἡ Ἑλλάς κηρύξει στάση πληρωμῶν καί πτωχεύσει, δέν θά ὑποφέρουν οἱ Ἕλληνες πολίτες πού δέν θά ἔχουν τά στοιχειώδη πρός τό ζῆν, ἀλλά οἱ Εὐρωπαῖοι πού δέν θά ἀποπληρωθοῦν! Καί τά λέει αὐτά ὁ Ὑπουργός, ὅταν γνωρίζει ὅτι ἡ Ἑλλάδα δέν εἶναι αὐτάρκης στήν παραγωγή τροφίμων καί φαρμάκων, ἐνῶ οὔτε εἶναι πετρελαιοπαραγωγός χώρα ὥστε νά ἔχει ἐξ ἰδίων ἐπάρκεια καυσίμων. Ἄλλος βουλευτής τοῦ Σύριζα μίλησε γιά ἐπιστροφή στήν Δραχμή ἀλλά καί γιά ἄμεση ἐπιβολή δελτίου στα τρόφιμα! Τουλάχιστον ἐκεῖνος ἦταν πιό εἰλικρινής καί δέν εἶπε ὅτι τήν μεγάλη ζημιά θά ὑποστοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι…

Ὅλη αὐτή ἡ θεωρία περί κατακλυσμιαίων δῆθεν συνεπειῶν τίς ὁποῖες θά ὑποστεῖ ἡ Εὐρώπη μετά τήν τυχόν ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό εὐρώ, στηρίζεται στήν ὑπόθεση ὅτι ἴσως ἀκολουθήσουν καί ἄλλες χῶρες, ὁπότε αὐτό θά σημάνει το τέλος τῆς Εὐρωζώνης. Τήν θεωρία αὐτή μόνο στήν Ἑλλάδα τήν ἀκοῦμε, καί δή ἀπό στελέχη τοῦ Σύριζα καί τῶν ΑΝΕΛ πού θέλουν ἔτσι νά δικαιολογήσουν τήν παράτολμη πολιτική πού ἀκολουθεῖ ἡ Κυβέρνησις κατά τό τελευταῖο πεντάμηνο.

Διεθνῶς τροφοδοτεῖται ἀπό ἐλάχιστα μέσα ἐνημερώσεως και κυρίως βρεταννικά, τά ὁποῖα εἶναι ἐναντίον τῆς Εὐρωζώνης καί περιμένουν πῶς καί πῶς τήν διάλυσή της. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι βρεταννικές ἐφημερίδες καί περιοδικά ἔχουν κάτ’ ἐπανάληψιν προτρέψει τήν Ἑλλάδα νά κηρύξει πτώχευση καί νά ἀποχωρήσει ἀπό τό εὐρώ, ὑποστηρίζοντας ὅτι αὐτό θάἐξυπηρετοῦσε τό δικό μας συμφέρον!

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς σέ περίπτωση ἐξόδου μας ἀπό την Εὐρώπη θά προκαλεῖτο πράγματι ἀναταραχή, ἀλλά ὄχι τοσο σέ οἰκονομικό, ὅσο σέ πολιτικό ἐπίπεδο. Καί τοῦτο διότι ἡ εὐρωπαϊκή ἑνοποίησις εἶναι πρωτίστως πολιτικό ἐγχείρημα, τό ὁποῖο εἶχε ὡς κύριο στόχο νά διασφαλισθεῖ ἡ σταθερότης στήν Εὐρώπη καί νά μήν ἐπαναληφθοῦν ὅσα συνέβησαν μέ τούς δύο παγκοσμίους πολέμους πού εἶχαν ἐπίκεντρο τήν Εὐρώπη. Ὑπ’ αὐτή τήν ἔννοια, θά ἦταν ὄντως ἀποτυχία γιά τήν Εὐρώπη ἡ τυχόν ἔξοδος ἑνός κράτους ἀπό τό κοινό ἐγχείρημα. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος για τόν ὁποῖο καταβάλλει τόσο ἐργώδη προσπάθεια ἡ Ἄγγελα Μέρκελ γιά τήν παραμονή τῆς χώρας μας στήν Εὐρωζώνη.

Ἀκριβῶς γιά νά μήν διαταραχθεῖ οὔτε στό ἐλάχιστο το εὐρωπαϊκό οἰκοδόμημα. Ἄς μήν λησμονεῖται ὅτι ἡ κ. Μέρκελ διεδέχθη στό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα τόν Χέλμουτ Κόλ, ὁ ὁποῖος ἦταν ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τῆς πολιτικῆς καί νομισματικῆς ἑνώσεως τῆς Εὐρώπης.

Ἀνυπολόγιστη ζημιά

Αὐτοί πού ἀνησυχοῦν ἀκόμη περισσότερο γιά τίς συνέπειες τυχόν ἐξόδου μας ἀπό τήν Εὐρωζώνη εἶναι οἱ Ἀμερικανοί. Ἀλλά ἐδῶ ὑπεισέρχονται γεωπολιτικοί λόγοι. Ἄν ἡ Ἑλλάς ἀποκοπεῖ οἰκονομικά καί πολιτικά ἀπό τήν Εὐρώπη, αὐτό θα διαταράξει σοβαρά τις ἰσορροπίες στήν νοτιανατολική Μεσόγειο. Καί μέ ἀνοικτά πάντοτε τά μέτωπα στό Μεσανατολικό καί τήν ἐπικίνδυνη ἐξάπλωση τοῦ Ἰσλάμ, τό τελευταῖο πού θά ἤθελαν οἱ Ἀμερικανοί θά ἦταν νά ἀνοίξει ἕνα ἀκόμη μέτωπο. Ὅμως αὐτό πού δέν παύουν νά διακηρύσσουν εἶναι πώς τις πλέον ἐπώδυνες συνέπειες ἀπό ἕνα τυχόν Grexit θά ὑποστεῖ ὁ ἑλληνικός λαός. Ἀμερικανοί ἀξιωματοῦχοι ἔχουν δηλώσει ἀπερίφραστα ὅτι ἄν ἡ χώρα μας πτωχεύσει καί βρεθεῖ ἐκτός Εὐρωζώνης, στήν Ἑλλάδα θά ἐπικρατήσει μεγάλη δυστυχία. Καί αὐτό, οἱ παρ’ ἡμῖν ὑποστηρικτές τῆς ρήξεως, τό ἀποκρύπτουν. Ἐπικαλοῦνται την ἀμερικανική ἀνησυχία μόνο γιά τις γεωπολιτικές συνέπειες, ἀλλά ὄχι γιά τήν ἀνυπολόγιστη ζημιά πού θά ὑποστεῖ ἡ χώρα μας σέ περίπτωση πτωχεύσεως.

Μέσα σέ αὐτό τό πλαίσιο, ὁ Πρωθυπουργός καλεῖται νά λάβει ἀποφάσεις. Κανονικά δέν θά ἔπρεπε νά ὑπάρχει δίλημμα. Τό ἐθνικό συμφέρον ἐπιτάσσει συμφωνία. Τήν καλύτερη δυνατή ἤ τήν λιγώτερο ἐπώδυνη. Διότι οἱ συνέπειες τῆς μή συμφωνίας θά εἶναι δραματικές. Ὄχι γιά τήν Εὐρώπη, ἀλλά γιά την Ἑλλάδα. Κανένας δέν μπορεῖ νά διανοηθεῖ τί θά συμβεῖ στον τόπο μας, μετά ἀπό τυχόν πτώχευση. Θά πρόκειται γιά τήν μεγαλύτερη καταστροφή μετά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καί τον ἀκολουθήσαντα ἐσωτερικό σπαραγμό. Ἄραγε αὐτό θέλουν ὅσοι ζητοῦν τήν ρήξη; Ἐπί τέλους, τόσο τυφλοί εἶναι; Ὁ Πρωθυπουργός, πού οὐδέποτε ἔλαβε ἐντολή ἀπό τόν λαό νά ὁδηγήσει τήν Ἑλλάδα στήν καταστροφή, πρέπει νά κάνει αὐτό πού ἐπιτάσσει τό ἐθνικό συμφέρον. Συμφωνία τώρα.