Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 25 Ιουνίου 2015

tsipras

Photo by Petar Pismestrovic, 17.6.15

 

Βαρύτατο τό τίμημα γιά τήν οἰκονομία

 

«Δέν ζητᾶμε ἐκλογές γιατί βιαζόμαστε νά κυβερνήσουμε. Ζητᾶμε ἐκλογές γιατί δέν μπορεῖ ἄλλο να περιμένει ὁ τόπος καί νά ὑπομένει ὁ λαός μας. Ζητᾶμε ἐκλογές γιατί τό ἀπαιτεῖ τό συμφέρον τοῦ λαοῦ καί τοῦ τόπου. Ζητᾶμε ἰσχυρή ἐντολή καί ἀκόμη πιό ἰσχυρή κοινωνική στήριξη γιά νά διεκδικήσουμε τήν καλύτερη δυνατή συμφωνία πρός ὄφελος τοῦ λαοῦ μας, στήν Εὐρώπη».

Τά λόγια αὐτά ἀνήκουν στόν κ. Ἀλέξη Τσίπρα και εἰπώθηκαν κατά τήν περυσινή ὁμιλία του στήν Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης. Ἦταν τότε πού ὁ πρόεδρος τοῦ Σύριζα καθιστοῦσε σαφές ὅτι θά ἔκανε τά πάντα γιά νά ρίξει πρόωρα τήν Κυβέρνηση Σαμαρᾶ, ἡ ὁποία ὑποτίθεται ὅτι δέν διεπραγματεύετο ἀλλά ἁπλῶς «ὑπάκουε» στήν κ. Μέρκελ. Ἰδού τί ἔλεγε σχετικῶς:

«Ὁ κ. Σαμαρᾶς δέν διαφωνεῖ σέ τίποτα. Ἀντιθέτως συμφωνεῖ σέ ὅλα. Ἀκούει καί ὑπακούει στήν κυρία Μέρκελ. Εἶναι ἀκατάλληλος νά διαπραγματευτεῖ. Με τή σημερινή κυβέρνηση, ἡ συνέχιση τῆς λιτότητας θά συνοδεύει ὡς ὅρος ὁποιαδήποτε ρύθμιση ἀποφασίσουν οἱ δανειστές γιά τό δημόσιο χρέος».

Καί ὁ κ. Τσίπρας συνέχιζε:

«Γι’ αὐτό καί ἐμεῖς ὑποστηρίζουμε ὅτι αὐτή ἡ κυβέρνηση οὔτε θέλει οὔτε μπορεῖ νά ὑπερασπιστεῖ τά ἐθνικά συμφέροντα καί νά διαπραγματευτεῖ, νά διεκδικήσει μία βιώσιμη λύση γιά τόν ἑλληνικό λαό. Μόνο μιά κυβέρνηση μέ νωπή λαϊκή ἐντολή καί εὐρεία κοινωνική στήριξη, σέ μία ἐγκεκριμένη ἀπό τήν πλειοψηφία τοῦ λαοῦ μας ἐθνική στρατηγική, μπορεῖ νά φέρει ἀποτελέσματα. Καί γι’ αὐτό τό λόγο ζητᾶμε ἐκλογές τώρα, τό συντομότερο δυνατόν, πρίν συνεχιστεῖ ἡ καταστροφή».

Αὐτά ἐλέχθησαν τό Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014 ἀπό τόν τότε ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, στήν ὁμιλία του στό Βελλίδειο στά πλαίσια τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης. Τήν ἴδια ἀκριβῶς ἡμέρα, πρό τῆς ὁμιλίας, ἡ «Ἑστία» κυκλοφοροῦσε με κεντρικό τίτλο «Νά ἀποφευχθοῦν οἱ πρόωρες ἐκλογές» καί μεταξύ ἄλλων ἐτόνιζε:

«Τό ἐνδεχόμενο νά διαλυθεῖ ἡ Βουλή κατά τήν προεδρική ἐκλογή θά εἶναι καταστροφικό γιά τήν οἰκονομία. Τό γεγονός καθ’ ἑαυτό τῆς διενεργείας προώρων ἐκλογῶν θά προκαλέσει τέτοια ἀβεβαιότητα, ὥστε ὅ,τι ἐπετεύχθη μέχρι τώρα στόν τομέα τῆς οἰκονομίας θα κινδυνεύσει νά χαθεῖ ἐντός 24ώρων. Θά ἐπαναληφθεῖ ὅ,τι ἔγινε στίς ἐκλογές τοῦ Μαΐου 2012. Ἐπεκράτησε τότε τέτοιος πανικός, ὥστε μέσα σέ λίγες ἡμέρες ἐξήχθησαν τεράστια κεφάλαια στό ἐξωτερικό καί τό τραπεζικό σύστημα κόντεψε νά καταρρεύσει».

Καί ἡ «Ἑστία» συνέχιζε:

«Αὐτό πού λίγοι συνειδητοποιοῦν εἶναι πώς το μεῖζον πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος δέν εἶναι οἰκονομικό, ἀλλά πολιτικό. Ἄν ἀφήνετο ἡ οἰκονομία ἀπό τούς πολιτικούς νά λειτουργήσει ὁμαλά, ὅλα τά προβλήματα θά ἐπελύοντο πολύ πιό εὔκολα. Ἀλλά αὐτοί δέν την ἀφήνουν. Ἐνῶ τό Σύνταγμα προβλέπει ἐκλογές ἀνά τετραετία, μέσα στά 7 τελευταῖα χρόνια εἴχαμε 4 ἐκλογικές ἀναμετρήσεις».

Καί τό προφητικό –ὅπως ἀπεδείχθη– ἄρθρο τῆς «Ἑστίας» κατέληγε:

«Τήν τελευταία ἑπταετία, ἡ πολιτική σταθερότης εἶναι ἄγνωστη ἔννοια στήν Ἑλλάδα. Οἱ κυβερνήσεις ἐκλέγονται καί πέφτουν ἀνά διετία. Καί ἤδη ἀπειλεῖται αὐτό νά ἐπαναληφθεῖ καί κατά τήν προεδρική ἐκλογή. Οἱ εὐθύνες πού ἐπωμίζεται μέ τήν στάση του ὁ κ. Τσίπρας, εἶναι τεράστιες. Γιά τόν κ. Σαμαρᾶ, ἡ τυχόν πτῶσις του κατά τήν προεδρική ἐκλογή θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει καί διέξοδο ἀπό τά ἀδιέξοδα πού καλεῖται να ἀντιμετωπίσει. Ὅμως γιά τόν τόπο κάτι τέτοιο θά ἦταν ὀλέθριο. Καί πρέπει πάση θυσία νά ἀποφευχθεῖ».

Τελικῶς οἱ πρόωρες ἐκλογές δέν ἀπεφεύχθησαν. Μάλιστα ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ὁ κ. Σαμαρᾶς ἴσως δέν ἔδωσε τήν μάχη πού ἀπαιτεῖτο γιά νά ἀποφευχθοῦν. Τελώντας ὑπό τήν ἀφόρητη πίεση τῶν δανειστῶν, τόν Δεκέμβριο σήκωσε τά χέρια ψηλά καί παρέδωσε τά ὅπλα. Ἔγιναν οἱ ἐκλογές, ἀνῆλθε στήν ἐξουσία ὁ Σύριζα καί ἔκτοτε ἡ οἰκονομία ἔλαβε τήν κατιοῦσα. Ὅ,τι εἶχε ἐπιτευχθεῖ μέχρι τότε, πῆγε χαμένο.

Αὐτό ἦταν τό τίμημα τῆς 5ης κατά σειράν, ἐκλογικῆς ἀναμετρήσεως πού ἔγινε μέσα σέ 7,5 χρόνια (Σεπτέμβριος 2007, Ὀκτώβριος 2009, Μάϊος 2012, Ἰούνιος 2012, Ἰανουάριος 2015). Ὅτι ἡ ἑλληνική οἰκονομία κατεστράφη. Τά δέ μέτρα τά ὁποῖα ἀπαιτοῦν τώρα οἱ θεσμοί ἀπό τήν Κυβέρνηση τοῦ Σύριζα, εἶναι πολύ ἐπαχθέστερα τῶν προηγουμένων. Ὅσο γιά τίς διακηρύξεις τοῦ κ. Τσίπρα στήν Θεσσαλονίκη, οὐδέν σχόλιον…