Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία την 1η Ιουλίου 2015

tsipras

Photo by Peter Brookes, The Times 30.6.15

Καίριο πλῆγμα στίς διεθνεῖς σχέσεις τῆς Χώρας

 

Κάθε ἡμέρα πού περνᾶ, αὐξάνεται ἁλματωδῶς ἡ ζημιά τήν ὁποία ὑφίσταται ἡ χώρα. Ζημιά ὄχι μόνον οἰκονομική, ἀλλά καί ἐθνική. Ἔχει χαθεῖ καί τό τελευταῖο ἴχνος ἀξιοπιστίας τῆς Ἑλλάδος στό ἐξωτερικό. Χάσαμε ὅλες τις διεθνεῖς συμμαχίες μας. Κανένας δέν μᾶς ἐμπιστεύεται πλέον. Ὄχι μόνον ἐντός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀλλά καί ἐκτός. Ἡνωμένες Πολιτεῖες καί Κίνα ἐκφράζουν εὐθέως τήν δυσφορία τους γιά τήν ἑλληνική στάση. Ἡ μέν Οὐάσιγκτων καλεῖ ἐπί μῆνες τήν Ἀθήνα νά πράξει τά δέοντα γιά νά ἐπιτευχθεῖ συμφωνία. Τό δέ Πεκίνο δηλώνει ἀπερίφραστα ὅτι τό Κινεζικό ἐνδιαφέρον γιά την Ἑλλάδα ὑφίσταται μόνον ἐφόσον παραμένουμε ἐντός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ἀκόμη καί ἡ Ρωσία τοῦ κ. Πούτιν φέρεται νά μήν ἐπικροτεῖ τήν κρίση πού ἔχει προκαλέσει ἡ χώρα μας στούς κόλπους τῆς Εὐρώπης.

Ἐντός πενταμήνου

Μέσα σέ πέντε μῆνες, ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα κατόρθωσε νά στρέψει τούς πάντες ἐναντίον μας. Τόν Ἰανουάριο, μετά τίς ἐκλογές, σέ ἀρκετές εὐρωπαϊκές χῶρες ἐπικρατοῦσε συμπάθεια γιά τόν ἑλληνικό λαό, ἐξ αἰτίας τῶν ὅσων ἔχει ὑποφέρει τά τελευταῖα χρόνια. Ἡ ἀνάδειξις τοῦ Σύριζα στήν ἐξουσία ἑρμηνεύθηκε ὡς ἀντίδρασις τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν γιά τίς στερήσεις στίς ὁποῖες εἶχαν ὑποβληθεῖ ἀπό τά μέτρα τῶν δανειστῶν καί ἰδιαιτέρως τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου. Ἔτσι, κατά τό πρῶτο διάστημα ἐπιδείχθηκε διαλλακτικότης ἐκ μέρους τῶν Εὐρωπαίων, προκειμένου νά ἐξευρεθεῖ λύσις μέ τήν νέα ἑλληνική Κυβέρνηση. Στά πλαίσια αὐτά ὑπεγράφη καί ἡ συμφωνία τῆς 20ῆς Φεβρουαρίου, τό νόημα τῆς ὁποίας ἦταν νά παύσει νά ἐπιβάλλει ἡ Τρόϊκα τά μέτρα, ἀλλά νά τά προτείνει ἡ Ἑλλάς καί νά τά ἐγκρίνουν οἱ δανειστές, ὅπως ἀπαιτοῦσε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις.

Ὅμως αὐτό πού ἔγινε ἀπό τήν 20ή Φεβρουαρίου μέχρι τήν 26η Ἰουνίου, ὅταν ἀνακοινώθηκε ἀπό τόν κ. Τσίπρα τό δημοψήφισμα, πρέπει νά καταγραφεῖ στά παγκόσμια διπλωματικά χρονικά γιά τό πῶς μία χώρα μπορεῖ νά χάσει σέ τόσο σύντομο διάστημα ὅλους τούς συμμάχους της. Οἱ χειρισμοί ἦταν ὀλέθριοι. Ἡ συμπεριφορά τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν στά ἀλλεπάλληλα συμβούλια καί συσκέψεις, ἀπομάκρυναν ἀκόμη και ἐκείνους πού ἤθελαν νά μᾶς βοηθήσουν. Στό μοιραῖο Eurogroup στήν Ρίγα τῆς Λεττονίας, οἱ ὑπουργοί Οἰκονομικῶν τῶν ἄλλων 18 κρατῶν τῆς Εὐρωζώνης οὐσιαστικῶς ἐξεμάνησαν κατά τοῦ Ἕλληνος ὑπουργοῦ. Τό ἴδιο συνέβη καί στίς συσκέψεις μέ τούς ἡγέτες τῆς Γαλλίας, τῆς Γερμανίας καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ἡ στάσις τοῦ κ. Τσίπρα μᾶλλον ἐξόργιζε τούς συνομιλητές του, τούς ὁποίους ὅμως καλοῦσε νά βοηθήσουν τήν χώρα μας.

Καί φθάσαμε στήν ὀλέθρια ἀπόφαση γιά τό δημοψήφισμα, ἡ ὁποία τίναξε τά πάντα στόν ἀέρα. Ἄραγε νόμιζε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες θά τοῦ ἀπέστελλαν συγχαρητήρια γιά τήν πρωτοβουλία του; Αὐτό μόνον ὅσοι προκρίνουν τό Grexit, θά τό ἔκαναν. Διότι τό δημοψήφισμα μᾶς θέτει ἕνα βῆμα πρό τῆς ἐξόδου μας ἀπό τήν Εὐρωζώνη καί τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ἤδη ἄλλωστε, ἡ καταστροφή πού ἔχει ἐπέλθει στήν ἑλληνική οἰκονομία καθιστᾶ ἐξαιρετικά δύσκολη τήν ἐπιστροφή τῆς χώρας ἐκεῖ πού ἦταν τήν προηγουμένη ἑβδομάδα. Τό ὅτι ἕνα κράτος-μέλος τῆς Εὐρωζώνης βρέθηκε μέ κλειστές τράπεζες δέν εἶναι ἀστεῖο. Ὅπως δέν εἶναι ἀστεῖο ὅτι οἱ κυβερνῶντες δέν εἶχαν σταθμίσει τίς ἐπιπτώσεις πού θά εἶχε ἡ ἀναγγελία τοῦ δημοψηφίσματος. Ὅπερ ἀποκαλύπτει τήν πλήρη ἀκαταλληλότητά τους νά κυβερνήσουν.

Πρωτοφανής ἀπειρία

Τήν 25η Ἰανουαρίου ὁ ἑλληνικός λαός ἔφερε στήν ἐξουσία ἕνα κόμμα τῆς ριζοσπαστικῆς Ἀριστερᾶς, τά περισσότερα στελέχη τοῦ ὁποίου δέν ἔχουν καμμία διοικητική πείρα. Ὁ δέ πρόεδρός του, πού ἀνεδείχθη Πρωθυπουργός σε ἡλικία μόλις 40 ἐτῶν, δέν διαθέτει κάν τίς ἀπαιτούμενες ἐμπειρίες ζωῆς, γιά νά ἀνταποκριθεῖ σέ αὐτό τό ἀξίωμα. Ἄραγε τί γνωρίζει ὁ κ. Τσίπρας ἀπό διεθνεῖς διπλωματικούς κανόνες; Οὔτε κάν τό πρωτόκολλο τηρεῖ. Ποιός τοῦ εἶπε ὅτι μπορεῖ νά μεταβαίνει στά ἀνώτατα συμβούλια ὅπου συμμετέχουν οἱ ἡγέτες ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν, παραβιάζοντας τό ἐνδυματολογικό πρωτόκολλο; Ἀλλά καί σέ διμερές ἐπίπεδο, εἶναι δυνατόν νά ἐπισκέπτεται ἐπισήμως τον Ἰταλό Πρωθυπουργό, τόν Γάλλο Πρόεδρο καί τήν Γερμανίδα Καγκελλάριο καί νά μήν φοράει γραβάτα; Ἔτσι καλλιεργοῦνται οἱ διεθνεῖς σχέσεις; Δέν ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἀπό αὐτό καί μόνον, στό ὁποῖο τόν ἀκολουθεῖ καί ἡ «παρέα μέ τά σακκίδια», δημιουργεῖ ἀρνητική προδιάθεση στούς συνομιλητές του, ἡ ὁποία ἀποβαίνει εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος;

Ἡ ὅλη στάσις τῆς Κυβερνήσεως κατά τούς μῆνες αὐτούς ἦταν ἐξόχως προκλητική ἔναντι τῶν Εὐρωπαίων. Καί τό ἀποτέλεσμα τό βλέπουμε τώρα. Ἀκόμη καί ἐκεῖνοι πού ἀρχικῶς ἦταν θετικά διακείμενοι ἀπέναντί μας, τώρα ἔγιναν πολύ σκληροί. Οἱ διεθνεῖς σχέσεις τῆς Ἑλλάδος, τόσο ἐντός ὅσο καί ἐκτός Εὐρώπης, ἔχουν πληγεῖ καίρια. Καί δύσκολα θά ἀποκατασταθοῦν. Ἐκτός ἀπό τήν τεράστια καταστροφή πού ἔχει ἐπιφέρει ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα στήν οἰκονομία, ἔχει προκαλέσει καί ἀνυπολόγιστη ἐθνική ζημιά.