Εφημερίδα Εστία στις 28 Σεπτεμβρίου 2015

beggar

Ἡ Γαλλία εἶναι ἡ μόνη εὐρωπαϊκή χώρα ὅπου ἴσχυσε, ἐπί μία διετία, ἀνώτατος φορολογικός συντελεστής 75%. Ἡ ἐπιβολή του ἀποτελοῦσε προεκλογική δέσμευση τοῦ σοσιαλιστοῦ Προέδρου Ὁλλάντ. Ἀρχικῶς ὁ δημευτικός αὐτός συντελεστής ἐπρόκειτο νά ἐπιβληθεῖ ἐπί ὅλων τῶν φυσικῶν προσώπων, ἀλλά μετά ἀπό ἀπόφαση τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου περιορίσθηκε στίς ἑταιρικές ἀμοιβές.

Τά δημοσιονομικά ἔσοδα πού ἀπέφερε ἡ ἐφαρμογή τοῦ 75% ἦταν μηδαμινά: 260 ἑκατομμύρια εὐρώ τό πρῶτο ἔτος καί 160 τό δεύτερο. Ἀντίθετα, ἐπέφερε μεγάλη ζημιά στήν γαλλική οἰκονομία, ἀφοῦ δημιούργησε κύμα φυγῆς πολιτῶν καί ἑταιρειῶν. Δεν εἶναι τυχαῖο ὅτι σύμβουλος τοῦ Προέδρου Ὁλλάντ πού ἦταν ἐξ ἀρχῆς ἀντίθετος μέ τήν ἐφαρμογή του, εἶχε πεῖ ὅτι ἡ Γαλλία θά κινδύνευε νά καταστεῖ «Κούβα χωρίς ἥλιο».

Στήν Ἑλλάδα, ἡ ἐπανεκλεγεῖσα Κυβέρνησις Τσίπρα, παρ’ ὅτι προεκλογικῶς ἀπέφυγε νά πεῖ κάτι συγκεκριμένο γιά τούς φορολογικούς συντελεστές, εἶναι βέβαιο ὅτι θά προχωρήσει σέ αὔξησή τους. Για τόν ἀνώτατο συντελεστή τοῦ φόρου εἰσοδήματος φυσικῶν προσώπων λέγεται ὅτι θά φθάσει στό 60% ἤ καί στό 65%. Ὅμως αὐτό πού δέν τονίζεται εἶναι πώς ἡ τυχόν ἐπιβολή του θά εἶναι πολύ ἐπαχθέστερη ἀπό ὅ,τι στήν Γαλλία.

Στήν Γαλλία, ὁ συντελεστής 75% ἐπεβάλλετο για ἑταιρικές ἀμοιβές ἄνω του 1 ἑκατ. εὐρώ ἐτησίως. Ἐνῶ στήν Ἑλλάδα, ὁ συντελεστής 60% ἤ 65% λέγεται ὅτι θά ἀφορᾶ σέ ἀτομικό εἰσόδημα ἄνω τῶν 80.000 εὐρώ ἐτησίως! Ἑπομένως ὁ καθένας ἀντιλαμβάνεται ὅτι αὐτό πού ἔγινε στήν Γαλλία, ὅπου οὕτως ἤ ἄλλως ὁ συντελεστής 75% κατηργήθη ὡς ἀποτυχών, δέν ἔχει καμμία σχέση μέ αὐτό πού προμηνύεται ὅτι θά γίνει στήν Ἑλλάδα.

Ἐκεῖ, θά μποροῦσε κανείς νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι ἡ ἐπιβολή τοῦ 75% ἐπί τόσο ὑψηλῶν εἰσοδημάτων εἶχε κάποια λογική. Κάποιος μέ ἐτήσιο εἰσόδημα ἄνω τοῦ 1 ἑκατομμυρίου εὐρώ εἶναι πράγματι πλούσιος. Καί κατά τήν σοσιαλιστική ἀντίληψη, ἔπρεπε νά πληρώσει πολύ ὑψηλό φόρο, ἔστω καί ἄν ὁ συντελεστής ἦταν δημευτικός. Βέβαια αὐτό πού δέν σκέφθηκαν οἱ σοσιαλιστές ἦταν οἱ ἐπιπτώσεις. Γι’ αὐτό καί τόν ἀπέσυραν.

Ἐδῶ ὅμως, τό νά ἐπιβληθεῖ συντελεστής 60% ἤ 65% γιά ἐτήσιο εἰσόδημα ἄνω τῶν 80.000 εὐρώ θά εἶναι ὄχι μόνον καταστροφικό γιά τήν οἰκονομία, ἀλλά και τελείως ἄδικο. Διότι ἐπί τέλους, προτοῦ ἐπιβληθοῦν τέτοιοι συντελεστές φόρου καλό θά ἦταν νά παταχθεῖ ἡ φοροδιαφυγή πού ἐξακολουθεῖ νά ὀργιάζει. Δεν νοεῖται κάποιοι νά καταβάλλουν στό κράτος τά 2/3 τοῦ εἰσοδήματός τους καί ἄλλοι νά φοροδιαφεύγουν.

Αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη διαφορά μας μέ τήν Γαλλία. Ὅτι ἐκεῖ τό 75% ἐπεβλήθη γιά ἀμοιβές ἄνω τοῦ 1 ἑκατομμυρίου εὐρώ ἐτησίως, ἐνῶ ἐδῶ τό 60% ἤ 65% θά ἐπιβληθεῖ γιά εἰσόδημα 12 φορές μικρότερο. Ὅτι ἐκεῖ ἡ φοροδιαφυγή δέν ἔχει τήν ἔκταση πού ἔχει στήν Ἑλλάδα. Καί βεβαίως ὅτι ἐδῶ ἔχουμε ἥλιο. Ἑπομένως δέν κινδυνεύουμε νά γίνουμε «Κούβα χωρίς ἥλιο», ἀλλά πραγματική Κούβα τῆς ἐποχῆς τοῦ Φιντέλ Κάστρο!

 

 

Ζ.