Εφημερίδα Εστία στις 19 Οκτωβρίου 2015

atlas shrugged-crop

Στιγμιότυπο της ταινίας Atlas Shrugged από ομώνυμο επικό μυθιστόρημα της Ayn Rand (1957)

 

Σέ κάθε κοινωνία ὑπάρχει μία μερίδα τοῦ πληθυσμοῦ πού ξεχωρίζει. Εἶναι αὐτοί πού δημιουργοῦν πλοῦτο, ὑπεραξίες καί θέσεις ἐργασίας γιά τους ἄλλους. Αὐτή λοιπόν ἡ κατηγορία ἀνθρώπων, οἱ δημιουργοί, στήν Ἑλλάδα τελεῖ ὑπό διαρκῆ διωγμόν. Το κράτος, ἀντί νά τούς παρέχει κίνητρα γιά νά δημιουργήσουν, τούς καταδιώκει καί τούς τιμωρεῖ.

Στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’70 ἐμφανίσθηκαν κάποιοι προικισμένοι νέοι, πού μέ τίς δημιουργίες τους ἄλλαξαν τόν κόσμο. Ὁ Bill Gates τῆς Microsoft, Steve Jobs τῆς Apple, ὁ Οὗγγρος φυγάς Andy Grove τῆς Intel καί ἀρκετοί ἄλλοι. Ἄν εἶχαν γεννηθεῖ στήν Ἑλλάδα καί εἶχαν προσπαθήσει νά δραστηριοποιηθοῦν ἐδῶ, δέν θά εἶχαν οὔτε μία πιθανότητα στό ἑκατομμύριο νά πετύχουν ὅ,τι ἐπέτυχαν. Καί τοῦτο, παρά τό γεγονός ὅτι τά ἀρχικά ἐπιτεύγματά τους δέν ἦταν προϊόν οἰκονομικῶν ἐπενδύσεων, ἀλλά προϊόν ἀνθρωπίνης σκέψεως, εὑρηματικότητος καί διαρκοῦς δημιουργίας.

Αὐτό πού ἐπέτρεψε στούς ἀνωτέρω δημιουργούς νά πετύχουν ὅ,τι ἐπέτυχαν ἦταν τό ἰσχῦον πλαίσιο. Ἦταν τό γεγονός ὅτι στίς ΗΠΑ τό σύστημα ὠθεῖ τά ἄτομα νά δημιουργοῦν, νά πετυχαίνουν καί νά κερδίζουν. Καί ἀντί νά τούς καταδιώκει, τούς ἐπιβραβεύει. Δέν εἶναι λοιπόν τυχαῖο ὅτι ἡ ἐπανάστασις τῆς πληροφορικῆς ἔγινε στίς ΗΠΑ καί ὅτι ἡ τελευταία διατηρεῖ τά σκῆπτρα στόν χῶρο τῆς ὑψηλῆς τεχνολογίας. Ὅπως καί τό γεγονός ὅτι ἡ χώρα αὐτή λειτουργεῖ ὡς μαγνήτης γιά τούς ἀνά τόν κόσμο δημιουργούς, ἀφοῦ ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ἐκεῖ μποροῦν νά πετύχουν περισσότερα ἀπό ὁπουδήποτε ἀλλοῦ.

Δημιουργοί ὑπάρχουν καί στήν Ἑλλάδα. Μάλιστα μπορεῖ νά εἶναι ἀναλογικῶς περισσότεροι ἀπό ὅ,τι στίς ΗΠΑ. Ὅμως ἐδῶ τό σύστημα δέν τούς ἀφήνει να δημιουργήσουν. Στήν χώρα μας, κάθε ἀτομική πρωτοβουλία πρέπει νά περάσει ἀπό ἕνα κυκεώνα γραφειοκρατίας. Ἀκόμη καί ἡ πιό ἁπλή ἰδέα, πρέπει νά λάβει κρατική ἀδειοδότηση προτοῦ τεθεῖ σέ ἐφαρμογή. Και ἄν κατορθώσει νά περάσει ἀπό τά ἀτελείωτα στάδια τῆς γραφειοκρατίας καί ἀρχίσει νά ἀποδίδει, τότε ἔρχεται ἡ φορολογία. Τό κράτος θέλει νά ἀποκομίσει ἕνα δυσανάλογο μερίδιο τοῦ κέρδους καί τῆς ὑπεραξίας πού δημιούργησαν ἄλλοι.

Τά πράγματα εἶναι ἀκόμη χειρότερα γιά τούς δημιουργούς θέσεων ἐργασίας. Τώρα πού τό κράτος δεν μπορεῖ πλέον νά εἶναι ὁ ἐθνικός ἐργοδότης, οἱ θέσεις ἐργασίας δημιουργοῦνται ἀποκλειστικῶς ἀπό ἰδιῶτες. Ἀντί λοιπόν τό κράτος νά παρέχει κίνητρα στούς πολίτες ὥστε νά καταστοῦν ἐργοδότες καί ὄχι ὑπάλληλοι, πράττει τό ἀντίθετο.

Προασπίζει μέχρις ὑπερβολῆς τά δικαιώματα τῶν τελευταίων καί θέτει ἕνα ἀσφυκτικό πλαίσιο στούς ἐργοδότες, μέ ἀποτέλεσμα κανένας νά μή θέλει νά δημιουργήσει θέσεις ἐργασίας. Ἡ δέ Κυβέρνησις Σύριζα ἔχει κηρύξει πόλεμο κατά τῶν ἐργοδοτῶν.

Οἱ Bill Gates, Steve Jobs, Andy Grove καί οἱ ἄλλοι μεγάλοι δημιουργοί, ἐκτός ἀπό τά θαύματα τῆς τεχνολογίας πού προσέφεραν στήν ἀνθρωπότητα, δημιούργησαν παγκοσμίως ἑκατομμύρια θέσεων ἐργασίας. Πολλές ἀπό αὐτές θά μποροῦσαν νά εἶναι στήν Ἑλλάδα, ἀκόμη καί σέ ἐπίπεδο ἐρεύνης καί τεχνολογίας. Ὅμως μέ τό ἰσχῦον πλαίσιο, αὐτό εἶναι ἀδύνατον. Τό δικό μας σύστημα θέτει τούς δημιουργούς ὑπό διωγμόν.

 

Z.