Εφημερίδα Εστία στις 9 Νοεμβρίου 2015

 

Στίς σύγχρονες οἰκονομίες, τά ἀκίνητα ἀποτελοῦν κινητήριο μοχλό γιά τήν ἀνάπτυξη, ἀφοῦ χρησιμοποιοῦνται ὡς ἐνέχυρα γιά τήν ἄντληση κεφαλαίων ἀπό τό τραπεζικό σύστημα. Ἑπομένως ὅσο πιό ξεκάθαρο εἶναι τό καθεστώς πού διέπει τήν ἰδιοκτησία τῶν ἀκινήτων, τόσο πιό πολύ διευκολύνεται ἡ παροχή κεφαλαίων στόν ἰδιωτικό τομέα.

Αὐτά ἀνέφερε στό βιβλίο του «The Mystery of Capital» τό 2000, ὁ Περουβιανός οἰκονομολόγος Χερνάντο ντέ Σότο, ἀναδεικνύοντας τόν τεράστιο ρόλο τῆς ἀκινήτου ἰδιοκτησίας στήν οἰκονομική ἀνάπτυξη. Τότε ὑποτίθεται ὅτι ἄρχισε στήν Ἑλλάδα, μέ καθυστέρηση ἑνός καί πλέον αἰῶνος, ἡ κατάρτισις τοῦ ἐθνικοῦ κτηματολογίου. Ἡ ὁποία σήμερα, 15 ἔτη ἀργότερα, δέν ἔχει ἀκόμη ὁλοκληρωθεῖ.

Ἀντίθετα, τά ἀκίνητα ἔχουν ἀπαξιωθεῖ ἐκ τῆς ὑπερφορολογήσεώς τους καί λειτουργοῦν πλέον ὡς ἀντικίνητρο στήν ἀνάπτυξη. Παλαιότερα, ἕνας ἐπιχειρηματίας ἤ ἐπιτηδευματίας μποροῦσε νά ἐξασφαλίσει ἕνα δάνειο γιά νά ἐπενδύσει στήν δουλειά του, ὑποθηκεύοντας ἕνα ἀκίνητό του. Σήμερα δέν μπορεῖ, διότι τό ἀκίνητό του ἔχασε τήν ἀξία του.

Ἔτσι, ἡ κρατική πολιτική πού ἀσκήθηκε κατά τήν τελευταία 15ετία στήν χώρα μας ἦταν ἀντιαναπτυξιακή ὑπό δύο ἔννοιες: Πρῶτον, διότι δέν προχώρησε στό ξεκαθάρισμα τοῦ ἰδιοκτησιακοῦ καθεστῶτος τῶν ἀκινήτων, ὁλοκληρώνοντας τό ἐθνικό κτηματολόγιο. Καί δεύτερον, διότι μέ τόν φορολογικό διωγμό τῆς ἀκινήτου ἰδιοκτησίας, ἀπαξίωσε τά ἀκίνητα καί τά ἀχρήστευσε ὡς μέσον ἀντλήσεως τραπεζικῶν κεφαλαίων.

Τώρα οἱ τοῦ Σύριζα ἦλθαν νά ἀποτελειώσουν τά πράγματα. Οὔτε κάν καταλαβαίνουν τίς ἀνωτέρω ἔννοιες. Δέν γνωρίζουν τόν ντέ Σότο ἤ ὁποιονδήποτε ἄλλον ἔχει ἀναλύσει τά ἐργαλεῖα πού ἐξασφαλίζουν ἀνάπτυξη στίς σύγχρονες οἰκονομίες. Ἔχουν παραμείνει στόν Μάρξ καί τόν Λένιν, τόν ὁποῖο θέλουν να ἐπαναλάβουν μετά ἀπό ἕναν αἰώνα.

Τό μόνο ἀντίβαρο στίς ἰδεοληπτικές ἐμμονές τοῦ Σύριζα εἶναι ἡ τρόϊκα, νῦν κουαρτέτο. Ἄν δέν ὑπῆρχε καί αὐτή, θά ἤμασταν τό μόνο εὐρωπαϊκό κράτος πού θά ἐφήρμοζε στόν 21ο αἰώνα τό σοβιετικό οἰκονομικό μοντέλο τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι κορυφαῖο κυβερνητικό στέλεχος μίλησε πρόσφατα γιά δημιουργία παράλληλου τραπεζικοῦ συστήματος, μέ βάση τίς συνεταιριστικές τράπεζες!

Οἱ κυβερνῶντες νεομαρξιστές ἀπεχθάνονται την ἰδιωτική ἐπιχειρηματική πρωτοβουλία καί ὅ,τι την στηρίζει.

Θεωροῦν ὅτι ἡ ἀνάπτυξις ἐπιτυγχάνεται με κεντρικό σχεδιασμό, γι’ αὐτό καί μιλοῦν διαρκῶς για «σχέδιο». Ὅμως οἱ θέσεις ἐργασίας δέν δημιουργοῦνται μέ κρατικό σχεδιασμό, ἀλλά μέ τήν ἀπελευθέρωση τῶν ὑγιῶν δυνάμεων τῆς ἀγορᾶς.

Γιά νά ἐπιτευχθεῖ ἀνάπτυξις ἀπαιτεῖται ἡ τήρησις τῶν στοιχειωδῶν κανόνων τῆς ἐλεύθερης οἰκονομίας. Μεταξύ αὐτῶν εἶναι καί ὁ σεβασμός τῆς ἀκινήτου ἰδιοκτησίας. Ἀφ’ ἑνός μέ τό κτηματολόγιο πού κατοχυρώνει τούς ἰδιοκτῆτες καί ἀφ’ ἑτέρου μέ την μή ἀπαξίωση τῶν ἀκινήτων. Αὐτά εἶναι θεμελιώδη ἐργαλεῖα ἀναπτύξεως. Ἀλλά οἱ σημερινοί κυβερνῆτες μας δέν φαίνεται νά τά γνωρίζουν.

 

 

Ζ.