Κύριο άρθρο εφημερίδας Εστία στις 19 Σεπτεμβρίου 2015

ekloges

Καθοριστικό νά μήν ὑπάρξουν ἐκλογές μέχρι τό 2018

 

Οι εκλογές καί ἡ προσφυγή στόν Λαό εἶναι τό προνόμιο τῆς Δημοκρατίας. Ἡ ἐπιλογή τῆς διακυβερνήσεως ἀπό τούς πολλούς καί ἡ εὐθύνη τῶν «ἐκλεκτῶν» νά ὑπηρετήσουν μέ σοβαρότητα καί συνέπεια τό Ἔθνος καί τόν Λαό ἀποτελοῦν τήν ἐπιβεβαίωση τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος ἔναντι τῶν λογῆς-λογῆς ἀπολυταρχιῶν και ὀλιγαρχιῶν. Ἡ Ἑλλάς γιά δεύτερη φορά, στό ἴδιο ἔτος, προσέρχεται στίς κάλπες γιά νά ὁρίσει τήν διακυβέρνησή της. Αὐτό δέν εἶναι πλέον προνόμιο, ἀλλά πολιτική καί πολιτειακή ἐμπλοκή μέ εὐθύνη τῆς Ἀριστερᾶς. Ἡ ὁποία, ἐν τοῖς πράγμασι, μέσα ἀπό τόν πολιτικό βίο τοῦ Σύριζα, βραχύβιο ὅσο καί ἀναποτελεσματικό, ἀποδεικνύει ὅτι μπορεῖ νά συζητεῖ καί νά ἐνίσταται, ἀλλά ὄχι νά κυβερνᾶ.

Ὁ κ. Τσίπρας οὐσιαστικῶς ἐπιδεικνύει, μέσω τῶν διαδοχικῶν προσφυγῶν στήν ἐτυμηγορία τοῦ Λαοῦ, τήν ἀδυναμία ἀναλήψεως τῆς δέουσας εὐθύνης γιά τίς ἀποφάσεις πού ἀφοροῦν τό Ἔθνος καί τόν Λαό.

Ἀλλά καί ἡ Ἑλλάς δέν μπορεῖ νά κυβερνᾶται ὡς καφενεῖο. Καί οἱ προτάσεις, πολύ περισσότερο οἱ ἀποφάσεις τοῦ Κοινοβουλίου της, δέν μποροῦν νά λογίζονται ὡς συζητήσεις μεταξύ καφέ καί οὔζου.

Τήν Κυριακή οἱ Ἕλληνες καλοῦνται γιά μία ἀκόμη φορά στις κάλπες γιά νά ἀποφασίσουν γιά το μέλλον καί τήν κυβέρνησή τους. Ἡ ἐτυμηγορία τους μετά καί τά ὅσα προηγήθησαν τό τελευταῖο ἑπτάμηνο – τίς ἀχανεῖς ἀναζητήσεις τῶν νεο-Ἀριστερῶν στήν Εὐρώπη και τόν κόσμο γιά μιά ἐναλλακτική τῶν Μνημονίων, καταλήγοντας δυστυχῶς γιά ὅλους στό πλέον ἀσφυκτικό Μνημόνιο – δέν μπορεῖ να εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ἐπιλογή τῆς μακροβιότερης σταθερότητος.

Τήν Κυριακή δέν δικαιούμεθα πλέον κατά πλειοψηφία νά πειραματισθοῦμε στό νέο, τό ὁποῖο σε ἐλάχιστο χρόνο μοιάζει καί ταυτίζεται μέ κάθε τι παλαιό. Θά πρέπει νά ἐπιβάλουμε μέ τήν ψῆφο μας, πέραν ἀπό κόμματα, πρόσωπα και ἰδεοληψίες, τήν σταθερότητα.

Ὀφείλουμε στούς ἑαυτούς μας, τά παιδιά καί τό Ἔθνος νά προκρίνουμε πολιτικούς καί κομματικά σχήματα τά ὁποῖα, συνεργαζόμενα μεταξύ τους καί γιά λογαριασμό μας, θά ὑπερασπισθοῦν τό δημόσιο καί τά ἀτομικά συμφέροντα τῶν Ἑλλήνων, ἐντός Εὐρώπης.

Τό κρίσιμο ζήτημα στίς κάλπες τῆς Κυριακῆς δέν εἶναι ἄλλο ἀπό το νά κληθοῦμε καί πάλι σέ αὐτές το 2018, ὅταν καί τό Πρόγραμμα τοῦ νεοψηφισθέντος Μνημονίου θα ὁλοκληρώνεται. Ἡ Ἑλλάς τοῦ εὐρώ εἶναι ἀπαραίτητο νά καταστεῖ ἐπιτέλους βιώσιμη. Ἡ κοινωνική δικαιοσύνη καί ἡ ἐθνική ἀξιοπρέπεια θά πρέπει τό συντομότερο δυνατό νά ἀνακτηθοῦν.